Hopp til innhold

«Utedass-teknologi» kan redde Oslofjorden

Tenk deg at kloakken og avløpsvannet ditt ikke trenger å kobles til det kommunale avløpsnettet, men kan kildesorteres hjemme.

Kysttorsk

Denne kysttorsken har nesten ingen slektninger igjen i Oslofjorden. Men det er håp i hengende snøre.

Foto: Øystein Paulsen / Havforskningsinstituttet

CO₂ i atmosfæren
420.4 ppm
1,5-gradersmålet
+1.05 °C
Les mer  om klima

Tareskogen i Oslofjorden sliter, kysttorsken er borte og sjøfugler dør. Det er flere grunner til den begredelige miljøtilstanden, og mange av dem er kjent. Lekkasjer av næringssalter fra kommunale avløpsnett og landbruk bidrar sterkt.

Næringssalter som fosfor og nitrogen er gjødsel, og for mye av det i sjøen kan ødelegge oppvekstområdene til fisk.

Stor befolkningsvekst rundt fjorden, klimaendringer og økt nedbør vil forsterke den negative trenden, mener prosjektene Frisk Oslofjord og Krafttak for kysttorsken.

Bjørn Strandli

Bjørn Strandli i Frisk Oslofjord sier ett av hovedproblemene for Oslofjorden er for store tilførsler av nitrogen og fosfor.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Tilbake til utedassen

Nå ber de Klima- og miljødepartementet om å starte et pilotprosjekt for å minske avrenning fra kommunale avløpsnett.

Teknologien finnes allerede, sier rådgiver Bjørn Strandli i Frisk Oslofjord.

– Enkelt sagt ser vi for oss en slags «tilbake til utedassen». Det betyr at vi tar vare på restproduktet fra avløpet lokalt etter at uønskede stoffer er fjernet. Det kan brukes til gjødsel eller lages biogass av slik det gjøres med avfall og husdyrgjødsel. Fremfor å sende rester av kloakk og avløpsvann ut i vassdrag og sjø, så bruker vi det til nyttige formål.

Tre fordeler

Vannforbruket i et nytt avløpssystem vil være svært lite, sier han. Samtidig krever dagens vann og avløp mye energi.

– Derfor kan vi oppnå tre ting – bedre vannkvalitet, mindre klimautslipp og lavere vannforbruk. Det er stort behov for slik teknologi ute i verden, og forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås har jobbet med temaet lenge.

Vil teste det

Professor Petter D. Jenssen ved universitetet sier at vakuumtoaletter som blant annet brukes i cruiseskip er en viktig del av et nytt system.

– Hvis vi kildesorterer avføring og urin lokalt, gjøres det om til et nyttig produkt for landbruket. Med denne teknologien tar vi tak i det før det når sjøen og får det tilbake til jorda der det hører hjemme.

Petter D. Jenssen

Professor Petter D. Jenssen er glad for initiativet fra Frisk Oslofjord.

Foto: Håkon Sparre / NMBU

Det kan være aktuelt å montere anlegg for lokal kildesortering i boligblokker, boligfelt og bygårder. Jenssen ser for seg at en tømmebil kan samle opp det som kildesorteres og kjøre det til mottak som lager biogass og gjødsel av det.

Og det er ikke sikkert det trenger å ligge så langt fram i tid heller, sier han.

– Vi har et stort EU-prosjekt hvor planen er at vi kanskje allerede fra jul kan installere et slikt system i ei boligblokk i Fredrikstad.

Midt i blinken

Jenssen hilser Frisk Oslofjords ønske om et pilotprosjekt velkommen.

– Det er midt i blinken om det kan settes i gang noe slikt nå. Det å starte et prosjekt i større skala i Norge er veldig viktig, også for å få i gang det som trengs av industriell utvikling med det som følger av arbeidsplasser innenfor grønn sektor.

Tareskog i Porsanger

Tareskogen er viktige oppvekstområder for fisk.

Foto: NIVA