2019 VÁLGABOHTOSAT

Møre og Romsdal

Giske
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

25,5 %
1015 jienat
15,6 %
621 jienat
14,9 %
591 jienat
13,5 %
536 jienat
11,1 %
442 jienat
11,0 %
436 jienat
8,4 %
334 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 23 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Ovddádusbellodat lei hui lahka váldit dás saji: Guovddášbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Risttalaš Álbmotbellodat, das leat eanemus jienat dán gielddas Guovddášbellodat lea ovdánan eanemusat. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Giske kommune bør på sikt ta opp att for­hand­lin­gar med Ålesund om sam­men­slå­ing.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Giske bør auke eige­doms­skat­ten viss det trengst for å opp­rett­halde tilbodet til inn­byg­gja­rane.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Ung­doms­sku­len på Godøya bør på sikt bli lagt ned og elevane bli flytta til Val­der­øya.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Giske bør ikkje legge til rette for industri, veg­byg­ging og bustad­felt på dyrka jord.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  6 264 jienastanvuoigatvuođalačča.
64 %leat jienastan
Buot  3 997 jienas ledje 852 ovdagihti jiena, namalassii
21 %ovdagihtii jiena
Buot 3 997 jienas dáppe ledje
22guoros jiena
dáppe ledje
7 listta válggas

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Giske
Fylkkadikkeválggat