2019 VÁLGABOHTOSAT

Helsepartiet
Gielddaválggat

Gos orrot jienasteaddjit?

Kárta čájeha mo Helsepartiet lea birgen ieš guđet ge gielddas. Doppe gos lea seavdnjadamos ivdni, lea birgen buoremusat. Doppe gos lea čuovgadamos, lea birgen heajobut.

8 % – 12 %
6 % – 8 %
3 % – 6 %
0 % – 3 %

Gielddat gos Helsepartiet birge buoremusat

11,3 %
197 jienat
4,5 %
11 jienat
2,3 %
501 jienat
1,8 %
156 jienat
0,9 %
60 jienat
0,8 %
323 jienat
0,7 %
18 jienat
0,6 %
267 jienat
0,5 %
551 jienat
0,4 %
247 jienat
0,2 %
849 jienat

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid

Helsepartiet
Fylkkadikkeválggat