2019 VÁLGABOHTOSAT

Agder

Kristiansand
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Ođđa gielda

Ođđajagemánu 1. beaivvi rájes šaddá dát ođđa gieldan. Dán jagaš válggat leat čađahuvvon ođđa gieldda namas.

Bellodatjienat

18,3 %
10250 jienat
17,7 %
9926 jienat
13,4 %
7511 jienat
11,5 %
6431 jienat
7,5 %
4216 jienat
6,1 %
3431 jienat
5,5 %
3093 jienat
5,5 %
3071 jienat
4,6 %
2575 jienat
3,3 %
1857 jienat
2,9 %
1610 jienat
1,7 %
978 jienat
1,1 %
626 jienat
0,4 %
247 jienat
0,3 %
177 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 71 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Sosialisttalaš Gurutbellodat lei hui lahka váldit dás saji: Ruonát

Maid oaivvildit bellodagat?

Bargiidbellodat, das leat eanemus jienat dán gielddas Demokráhtat lea ovdánan eanemusat. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Eien­doms­skat­ten i Kris­tian­sand skal trappes bety­de­lig ned i løpet av de neste fire årene.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det er galt å bruke penger på Kunst­silo i Kris­tian­sand.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Den kom­mu­nale kon­tant­støt­ten for to-åringer må avvikles.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Ny svømme­hall i Kris­tian­sand skal ikke bygges i sentrum, men i Søgne eller Song­da­len.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Bom­penge­taks­tene kan økes for å finan­siere nye veier, syk­kel­stier og kol­lek­tiv­tra­fikk.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Enkelte små skoler i Kris­tian­sand kommune kan legges ned.

Demokráhtat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Eien­doms­skat­ten i Kris­tian­sand skal trappes bety­de­lig ned i løpet av de neste fire årene.

Demokráhtat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Utbyg­ging av tra­fikk­nute­punk­tet Gart­ner­løkka i Kris­tian­sand må gjen­nom­fø­res så fort som mulig.

Demokráhtat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det er galt å bruke penger på Kunst­silo i Kris­tian­sand.

Demokráhtat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Flytting av con­tai­ner­havna fra sentrum til Kongs­gård/​Vige-området bør ikke gjen­nom­fø­res.

Demokráhtat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Den kom­mu­nale kon­tant­støt­ten for to-åringer må avvikles.

Demokráhtat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Ny svømme­hall i Kris­tian­sand skal ikke bygges i sentrum, men i Søgne eller Song­da­len.

Demokráhtat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Nye boliger må bare bygges i områder der det allerede er annen bebyg­gelse.

Demokráhtat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Bom­penge­taks­tene kan økes for å finan­siere nye veier, syk­kel­stier og kol­lek­tiv­tra­fikk.

Demokráhtat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Enkelte små skoler i Kris­tian­sand kommune kan legges ned.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  86 269 jienastanvuoigatvuođalačča.
66 %leat jienastan
Buot  56 381 jienas ledje 18 630 ovdagihti jiena, namalassii
33 %ovdagihtii jiena
Buot 56 381 jienas dáppe ledje
382guoros jiena
dáppe ledje
15 listta válggas

Geahča biriid bohtosiid

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Kristiansand
Fylkkadikkeválggat