2019 VÁLGABOHTOSAT

Norga

Oslo
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

25,4 %
92833 jienat
20,0 %
73122 jienat
15,3 %
55772 jienat
9,1 %
33258 jienat
7,2 %
26302 jienat
5,8 %
21346 jienat
5,8 %
21110 jienat
5,3 %
19272 jienat
2,2 %
7980 jienat
1,7 %
6346 jienat
0,6 %
2219 jienat
0,3 %
968 jienat
0,2 %
849 jienat
0,2 %
812 jienat
0,2 %
693 jienat
0,2 %
611 jienat
0,2 %
579 jienat
0,2 %
573 jienat
0,1 %
398 jienat
0,1 %
265 jienat
0,0 %
159 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 59 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Bisuhit go dálá ovttasbargit eanetlogu?

Ožžot go badjel beali gielddastivrra sajiin?

Juo, de bisuhit eanetlogu
Dán jagáš válggat31 59 sajiin
Ovddit válggat31 59 sajiin
Dát barget ovttas:
  • AP
  • MDG
  • SV
  • R

Vai oččošedje áššiid dohkkehuvvot gielddastivrras, fertejit bellodagat bargat ovttas. Dál barget ovttas dát bellodagat AP, MDG, SV ja R.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Olgešbellodat lei hui lahka váldit dás saji: Gurutbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Olgešbellodat, das leat eanemus jienat dán gielddas Ruonát lea ovdánan eanemusat. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Olgešbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det rødgrønnebyrådet gjør en god jobb og må få fort­sette.

Olgešbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Eien­doms­skat­tenboliger i Oslo må avvikles.

Olgešbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Opptak til videre­gå­endeskole må bestem­mes av mer enn elevenes karak­te­rer.

Olgešbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det er feil prio­ri­te­ring å gi gratisakti­vi­tets­skole til familier som har råd til å betale.

Olgešbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Oslo kommune må bidra med mer penger for å gjøre det bil­li­gere å skaffe bolig.

Olgešbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Oslo bør si nei til flere flykt­nin­ger.

Olgešbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Poli­ti­kerne bør vurdere om den nye T-banen mellom Major­stuen og Tøyen bør gå lenger nord, nærmere Ring 2.

Ruonát lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det rødgrønnebyrådet gjør en god jobb og må få fort­sette.

Ruonát ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Eien­doms­skat­tenboliger i Oslo må avvikles.

Ruonát ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Opptak til videre­gå­endeskole må bestem­mes av mer enn elevenes karak­te­rer.

Ruonát lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det er riktig å fjerne par­ke­rings­plas­ser for å få plass til nye syk­kel­veier og begrensebil­bru­ken i Oslo.

Ruonát ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det må bli mindrebom­pen­ger i Oslo, selv om det rammer plan­lagte vei- og kol­lek­tiv­pro­sjek­ter.

Ruonát lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Oslo kommune må bidra med mer penger for å gjøre det bil­li­gere å skaffe bolig.

Ruonát lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vi trenger en full utred­ning av om Ullevål sykehus skal bygges ut i stedet for å legges ned.

Ruonát ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Oslo bør si nei til flere flykt­nin­ger.

Ruonát ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Poli­ti­kerne bør vurdere om den nye T-banen mellom Major­stuen og Tøyen bør gå lenger nord, nærmere Ring 2.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  545 506 jienastanvuoigatvuođalačča.
68 %leat jienastan
Buot  367 389 jienas ledje 156 012 ovdagihti jiena, namalassii
42 %ovdagihtii jiena
Buot 367 389 jienas dáppe ledje
1 922guoros jiena
dáppe ledje
21 listta válggas

Geahča gávpotosiid bohtosiid

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Eai leat bohtosat gávpotosiid válggas

Oslo gielda dat lágida gávpotosiid válgga. Gielda almmuha bohtosdiid iežas neahttasiidduin. Dát leat gieldda- ja fylkkadikkeválggaid bohtosat.