2019 VÁLGABOHTOSAT

Gratangen Fellespolitiske Liste
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Gratangen

Bellodatjienat

19,2 %
109 jienat
46,2 %
262 jienat
23,3 %
132 jienat
11,3 %
64 jienat

Maid oaivvilda Gratangen Fellespolitiske Liste?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Gratangen Fellespolitiske Liste ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det kan bli aktuelt for Gra­tan­gen å vurdere sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Gratangen Fellespolitiske Liste lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

De negative kon­se­kven­sene fra oppdrett er så små at det er OK med nye anlegg i Gra­tan­gen.

Gratangen Fellespolitiske Liste ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Gra­tan­gen kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Gratangen Fellespolitiske Liste ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Ny brann­sta­sjon bør vurderes lagt til Gra­tangs­botn hvis det er bil­li­gere enn på Årstein.

Gratangen Fellespolitiske Liste ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Gra­tan­gen kommune bør fort­sette med å drive tre barne­ha­ger.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid