Krever økt gaupekvote

Forslag til ny forvaltningsplan for rovvilt i region 6 er ute på høring. Tone Våg, leder i Nord-Trøndelag Sau og Geit mener belastningen er skjev.

Gaupe i Namskogan Familiepark
Foto: Håvard Zeiner / NRK

Region 6 består av Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag. I den nye forvaltningsplanen legges det opp til totalt 26 ynglinger av bjørn, gaupe og jerv i regionen, med halvparten av dem i nordfylket.

– For mye av rovviltpresset blir lagt til nordre del av Nord-Trøndelag. Når vi er de eneste som skal ha ynglinger av bjørn, bør vi ha mindre press fra gaupe og jerv, men dette blir det ikke tatt hensyn til, sier Våg.

Hun mener at det må tas ut en langt større andel rovdyr enn i dag.

– Det må åpnes både for mer skade- og lisensfelling slik at det blir effektivt nok. Med en stamme i vekst trengs kraftige tiltak, ellers får det ingen virkning.

Skadde dyr avslører synderen

Bøndene har selv sett en økning i skader på lam som er ute på beite, mens nedgangen i tap til rovdyr hovedsakelig gjelder voksne dyr.
– Dette er et tegn på at det er gaupe og jerv som har vært på ferde, sier Våg.

Hun forteller videre at det er bestemt at Nord-Trøndelag må tåle en større andel gaupe inntil bestandsmålet for Sør-Trøndelag er nådd. Når det i år er gitt en kvote på 12 dyr i sør, bør jo det bety at målet er nådd. Likevel økes ikke kvoten tilstrekkelig i nordre del av regionen.

– Den burde settes langt høyere, og Nord-Trøndelag Sau og Geit kommer til å klage på den vedtatte kvoten, sier Våg.

Et annet bilde

Leder for rovviltnemnda region 6, Toril Melheim Strand, mener at det allerede er gjort tiltak for å avlaste nordre del av regionen.

– Blant annet har vi ikke mål om yngling av gaupe i indre Namdal, fordi dette er et kjerneområde for bjørn. Vi ønsker å redusere stammen i området ytterligere, og skulle gjerne hatt kvotefri gaupejakt der slik vi har i deler av Møre og Romsdal. Likevel er det slik at siden stammen er vel etablert ville ikke ubegrenset jakt vært i tråd med forskriften.

Videre sier Strand at gaupekvotene er så høye som rovviltnemnda føler er forsvarlig, og at årets kvote på 37 dyr pluss 7 i reserve er satt nettopp med tanke på at bestandsmålene forlengst er nådd. Det at man ikke ønsker ynglinger i indre Namdal har også ført til at denne delen av fylket har fått den absolutt største delen av gaupekvoten med 7 dyr.