Hopp til innhold

Tromsø fengsel bryter loven: Kvinner får dårligere behandling

Kvinnelige innsatte kan sitte isolert opptil 23 timer i døgnet på egen celle i Tromsø fengsel. Likestillingsombudet varsler at de vil se på soningsforholdene for kvinner i hele Norge.

Lukket avdeling ved Tromsø fengsel

I Tromsø fengsel får ikke kvinnene som soner på lukket avdeling de samme tilbudene som menn.

Foto: Sverre Lilleeng / NRK

I april 2019 sendte Likestillings- og diskrimineringsombudet inn en klage hvor de påstod at Kriminalomsorgsdirektoratet forskjellsbehandlet kvinner og menn i Tromsø fengsel.

– Vi reagerte blant annet på at kvinnene har et mye dårligere utdanningstilbud enn det mennene har, sier likestillingsombudet Hanne Inger Bjurstrøm.

I tillegg isoleres kvinnene mer på cellene enn menn. Mennene får tilbud som skole, verksted og kjøkken. Det får ikke kvinner da fengselet mente det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å ha kvinner og menn samlet.

Avisen iTromsø er blant dem som har omtalt forholdene i fengselet, der de avdekket at kvinner kan sitte opptil 23 timer i døgnet på cella.

– Dette er i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, sier Bjurstrøm

Saken ble behandlet i mai 2020 og nå er avgjørelsen klar. Diskrimineringsnemnda slår fast at fengslet bryter loven. Vedtaket i nemnda var enstemmig.

Tar dette på alvor

Likestillingsombudet sier det er en utrolig viktig og prinsipiell avgjørelse.

– Det er ikke ofte at den norske stat, som for eksempel kriminalomsorgen, får en avgjørelse mot seg om at man diskriminerer kvinner, sier Hanne Inger Bjurstrøm.

– Jeg regner med at staten tar denne avgjørelsen til etterretning og gjør noe for å rette opp i dette.

Hanne Inger Bjurstrøm

Hanne Inger Bjurstrøm har vært likestillings- og diskrimineringsombud siden 2016. Hun ønsker å se på soningsforholdene for alle kvinner i hele Norge.

Foto: Kim Saatvedt

Fengselsdirektør i Tromsø fengsel, Berit Salvesen, sier de tar dette på alvor.

– Vi tar selvfølgelig kjennelsen til Diskrimineringsnemnda til etterretning. Vi vil diskutere den med direktoratet på sentralt hold, for å se på hvordan vi kan løse de utfordringene vi har med kvinner som soner på høyt sikkerhetsnivå.

– Henger etter i nord

Skal man sone på lavt sikkerhetsnivå er det ikke et problem, ifølge fengselsdirektøren Salvesen. Der har man et godt tilbud på plass. Det er innsatte på høyt sikkerhetsnivå som er utfordringen.

Fengselsdirektøren erkjenner at det ikke er en optimal situasjon.

– Nord for Trondheim har vi ikke plasser for kvinner på høyt sikkerhetsnivå. Samtidig må vi ta imot slike innsatte av og til. Det kan være kvinner som sitter i varetekt, eller kvinner fra andre fengsel som skal i en rettssak her i nord.

Kriminalomsorgen er en etat som har måtte spart penger de siste årene, informerer Salvesen.

– Samtidig, skal du ha et likeverdig tilbud for kvinner må en ny kapasitetsplan på plass. Det har vært gjort sørpå, men vi henger etter i nord.

Et problem for flere fengsler

– Vi får kritikk som vi er nødt til å ta på alvor og vi er opptatt av kvinners soningsforhold. Vi jobber aktivt med det og har en egen strategi for soning for kvinner, sier assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie.

Det er krevende å gjennomføre soning for kvinner hvor det er lang avstand mellom fengslene og få kvinner. Han sier det ikke er tvil om at det er krevende, ifølge Sandlie.

Vi skal være glad for at det er få kvinner som soner, men det gjør det også krevende. Vi må se hva vi kan gjøre i Tromsø for å unngå at vi opprettholder denne situasjonen.

Jan-Erik Sandlie

Assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet lover å gjøre grep etter avgjørelsen fra Diskrimineringsnemnda.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Likestillingsombudet, Hanne Inger Bjurstrøm, forstår forklaringen, men mener det ikke er holdbart over tid.

– Det vi ser nå er at kvinner helt systematisk har et dårligere tilbud.

Det har vært lignende tilfeller i fengslene i Bergen og Trondheim tidligere.

– Vi sier ikke at situasjonen er slik der nå, men vi vil gå gjennom soningsforholdene i de andre fengslene. Det er for å se om vi kan bruke denne avgjørelsen på samme måte, sier Bjurstrøm.

Kriminalomsorgsdirektoratet forteller de hele tiden jobber for å gjøre soningsforholdene til kvinner bedre. De har etablert et nytt kvinnefengsel, Evje fengsel, og gjør om avdeling D i Bergen til en kvinneavdeling. I tillegg holder de på å rehabilitere kvinneavdelingen i Trondheim.