Folk i nord stoler minst på helsevesenet

27 prosent av befolkningen i Nord-Norge er misfornøyd med akutt- beredskapen, viser en ny undersøkelse. I nord er og mistroen til at sykehusene kan takle en stor krise høyest.

Lege Axel Lupton

FASTLEGEKRISE: Fastlege Axel Lupton ved Kirkenes legesenter har travle dager. Kontoret må benytte danske vikarleger på grunn av at fem av tolv stillingshjemler er ubesatt.

Foto: Bård Wormdal

Undersøkelsen viser at folk i Nord-Norge har langt mindre tiltro til at sykehusene kan håndtere en større krise, enn i resten av landet.

I Nord-Norge er 24 prosent utrygge på at sykehusene vil takle en slik krise. De tilsvarende tallene for Vestlandet og Østlandet er 11 og 14 prosent.

Undersøkelsen er gjennomført av det internasjonale analyseselskapet Kantar på oppdrag fra Den norske legeforening. For Helse Vest sitt område er bare 13 prosent av befolkningen misfornøyd med akuttilbudet. De tilsvarende tallene for Østlandet er 18 prosent, og for Midt-Norge 16 prosent.

– Viktig for trygghet

Visepresident Nils Kristian Klev i Den norske legeforening sier at det er helt avgjørende for folks trygghet at man får den hjelpen man trenger når det haster.

Nils Kristian Klev

Visepresident i Den norske legeforening Nils Kristian Klev mener det er fullt mulig å bygge ut fastlegeordningen slik at den fungerer godt i hele landet.

Foto: Den norske legeforening

Han mener at det kan være flere forhold som forklarer hvorfor folk i Nord-Norge er mer misfornøyd med den akuttmedisinske beredskapen i eget område, enn folk i resten av landet.

Klev peker blant annet på lengre reisevei til legevakt enn det som er vanlig i mer sentrale strøk av landet. Han viser også til utfordringer for luftambulansetjenesten.

– Dessuten har vi en krevende situasjon i fastlegeordningen. Det har vært en utfordring å få rekruttert gode, kvalifiserte fastleger på legevaktene. En del allmennleger har rett og slett manglet, så man har rett og slett måttet bruke vikarer for å få bemannet opp.

– Hva mener du er det viktigste tiltaket for å bedre folks tillit til akuttberedskapen i Nord-Norge?

– Vi mener at legene som betjener legevakta kjenner kommunen og kjenner de lokale forholdene godt er av stor betydning. Derfor er vi opptatt av å ha en god primærhelsetjeneste, med en stabil fastlegeordning med leger som jobber over tid.

Mangler fastleger

I forrige uke kom det fram at over 30 000 innbyggere i Nord-Norge er uten fastlege. Andelen uten fastlege her er mye større enn andelen uten fastlege i resten landet.

Legeforeningen mener det er mulig å bygge ut et fullverdig fastlegetilbud for alle i hele landet, og har store forventninger til en ny regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Det har kommet lovnader om at det skal bevilges mere penger slik at man får ned arbeidsbelastningen på den enkelte fastlegen, og at det blir flere leger i ordningen. Det er helt nødvendig for at vi skal bevare den fastlegeordningen vi har i dag, og som pasientene prissetter høyt, sier Nils Kristian Klev.

Undersøkelsen er gjennomført ved spørsmål til et utvalg trukket ut fra GallupPanellet som er 40 000 personer som svarer regelmessig på spørreundersøkelser. 1012 personer har deltatt i web-intervju.