Kvænangsfjellet settes i gang

Arbeidet med å utbedre E6 over Kvænangsfjellet i Troms settes i gang, og det blir anleggsstart for tunnelen gjennom Tjernfjellet i Nordland neste år. I tillegg starter arbeidet med Harstadpakken

Kvænangsfjellet

Utbedring av veien over Kvænangsfjellet starter til neste år

Foto: Skjermdump webkamera Statens egvesen

I pressemeldinga fra Statens veivesen står det følgende om satsinger på vei i Nord-Norge:

Totalt skal det investeres 3,3 milliarder kroner på vegene i Nord-Norge. Dette er det høyeste noen sinne. Av dette er 2,7 milliarder statlige penger, mens det øvrige er bompenger. Det innebærer at 19 prosent av de statlige investeringspengene går til Nord-Norge.

– Statsbudsjettet innebærer et fortsatt høyt investeringsnivå på vegene i Nord-Norge. I tillegg får vi et nivå på vedlikeholdet som gjør at forfallet ikke øker, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Nye prosjekter

På E6 i Nordland starter arbeidet på strekningen mellom Korgen og Bolna, hvor 62 kilometer av dagens strekning utbedres, blant annet ved å utvide vegbredden, rette opp svinger og forsterke bæreevnen. Det er satt av 225 millioner (hvorav 125 millioner kroner i bompenger) av en total kostnad på 1876 millioner kroner. Strekningen ventes å være ferdig i 2019.

Det blir også anleggsstart for utbedring av E6 over Kvænangsfjellet og for tunnelen gjennom Tjernfjellet på riksveg 77 fra Saltdal til Sverige. Dette ble klart da regjeringen fordelte pengene som kompenserer for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift i Nord-Norge tidligere i høst.

I Finnmark starter arbeidet med den siste etappen av utbyggingen av E6 vest for Alta og utbedringen av riksveg 94 mellom Hammerfest og Skaidi. Her er det satt av 127 millioner kroner, inkludert det som går til bruer.

Start for bypakker

Det blir også anleggsstart for bypakkene i Harstad og Bodø i 2015. I Harstad skal det investeres totalt 285 millioner kroner neste år. I Bodø skal det investeres 274 millioner kroner på riksveg 80 mellom Hunstadmoen og Thallekrysset. Når det gjelder bypakke Bodø tar regjeringen forbehold om at Stortinget vedtar opplegget for bompengefinansiering.
Prosjekter som ferdigstilles

To store vegprosjekter i Nord-Norge ferdigstilles i 2015. Det gjelder Trældalstunnelen på E10 nord for Narvik, som fjerner en rasfarlig strekning når den etter planen åpner våren 2015.

Den andre nye parsellen som settes i trafikk i løpet av året er E6 mellom Femtevasslia og Kråkmo i Hamarøy, der vegen legges om og det bygges en ny tunnel.

Pågående prosjekter

Den største delen av investeringspengene i Nord-Norge i 2015 er bundet opp i pågående prosjekter.

Aller mest satses det på E6 mellom Nordkjosbotn og Alta, der det investeres rundt en milliard kroner. I tillegg til Kvænangsfjellet som starter opp, videreføres arbeidet med ny veg og tunnel gjennom Sørkjosfjellet og tunnel gjennom Nordnesfjellet. Sørkjosfjellet ventes å være ferdig mot slutten av 2016, mens Nordnesfjellet skal være ferdig året etter. Totalt vil disse to prosjektene forkorte E6 med nær 10 kilometer, i tillegg til at vegen sikres mot ras og vinterregulariteten bedres.

I tillegg har regjeringen foreslått penger til Skibotn sentrum.

Regjeringen har satt av 63 millioner kroner til at arbeidet med E6 Storsandnes-Langnesbukt kan starte neste år. Dette er siste del av utbyggingen av E6 vest for Alta, og omfatter bygging av 4,8 kilometer ny veg hvorav 3,4 kilometer legges i tunnel. Vegen forventes å åpnes for trafikk i 2017, og vil gjøre E6 4 kilometer kortere.

Arbeidet med strekningen Halselv-Møllnes videreføres neste år, og forventes åpnet høsten 2016.

Den største enkeltsatsingen i Nord-Norge neste år, er E6 Hålogalandsbrua. Her er det satt av 670 millioner kroner, inkludert det som brukes på Trældalstunnelen på E10. Hålogalandsbrua skal etter planen være ferdig i 2017.

I Finnmark videreføres arbeidet på E105 mellom Kirkenes og Russland. Regjeringen har lagt inn 210 millioner kroner neste år til arbeid på strekningen Elvenes-Hesseng. Vegen skal etter planen være ferdig i 2016.

Sikrer tunneler

Oppgradering av tunneler for å oppfylle sikkerhetsforskriften blir et satsingsområde neste år. Formålet er å forebygge og redusere konsekvensene av kritiske hendelser. I 2015 er det planlagt oppstart for oppgradering av seks E6-tunneller i Nordland: Korgfjellet, Finneidfjord, Nesset og Illhullia tunneler på Helgeland og Saksenvik og Kvenflåget sør for Fauske.

I tillegg skal tunnelen under Tromsøysundet oppgraderes. Her er det satt av 59 millioner kroner neste år, av en beregnet totalkostnad på 268 millioner kroner.

Fornyer bruer

Regjeringen foreslår å utbedre Kvalsundbrua på riksveg 94 mellom Skaidi og Hammerfest. I tillegg kommer bruene Fallejohka og Skuggelv på samme strekning, som ble tildelt penger som en del av kompensasjonen for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift.

På lista over tiltak som får tilsvarende kompensasjonspenger er også seks E6-bruer i Nordland og Troms. Det er Midtengbekken i Hemnes, Finneidstraumen i Fauske, Medbyelv i Bjerkvik, Numedal i Kåfjord og Rakenesura i Troms. Skogstad bru i Bardu er også nevnt i forslaget til statsbudsjett, men Statens vegvesen vil be om at denne utgår til fordel for Høgtverrelv bru i samme kommune, hvor behovet for utbedring er større.

Nyelv bru i Nesseby i Finnmark står også på lista over E6-bruer som skal fornyes.
Ny modell for Hålogalandsvegen

E10 Hålogalandsvegen/riksveg 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt er en av tre prosjekter i landet regjeringen vil organisere som Offentlig-privat samarbeid (OPS). Modellen innebærer at en privat aktør får ansvar for gjennomføringen av utbygging, drift og vedlikehold, og får betalt for dette i henhold til kontrakt med staten.

– En slik modell kan gjøre at prosjektet kan realiseres raskere, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Strekningen er på totalt 81 kilometer, hvorav store deler følger ny trase. Prosjektet er anslått å koste 2,8 milliarder kroner. I Nasjonal transportplan er Hålogalandsvegen prioritert i perioden etter 2018.
Mye til planlegging

I statsbudsjettet er det satt av et historisk høyt beløp til planlegging og grunnerverv knyttet til framtidige vegprosjekter i Nord-Norge. Blant disse nevnes E6 Sørelva-Borkamo i Nordland, E6 Nordkjosbotn-Hatteng og Nordkjosbotn-Hatteng i Troms og E6 Avlastningsveg Alta.
Andre tiltak

Blant mindre tiltak som er nevnt i Statsbudsjettet, er døgnhvileplass i Tana.

Nasjonale turistveger vil fullføre tiltak på Storberget langs vegen til Havøysund, Vikten i Lofoten, Ersfjordstranda på Senja og småstopp med fuglekikkeskjul i Varanger.

Drift og dekkelegging

Når det gjelder dekkelegging, vil det bli stor aktivitet også neste år. Asfaltprogrammet for 2015 fastsettes senere.

På driftssida vil nivået bli omtrent som i 2014.

– I forhold til de oppgavene vi har, er budsjettet stramt på dette området, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.
Kontrollvirksomhet

Kontrollvirksomheten styrkes neste år, og kontroll av vinterutrustning og bremser på tunge kjøretøy skal prioriteres for å ivareta trafikksikkerhet og framkommelighet

Nyheter fra Troms og Finnmark