KS-lederen i Troms: – Alvorlig rapport om lovbrudd i Karlsøy

Revisjonsrapporten om inhabilitet i administrasjonen i Karlsøy kommune og brudd på regelverket om offentlige anskaffelser er svært alvorlig, sier KS-leder i Troms, Marianne Bremnes.

Marianne Bremnes

ALVORLIG: KS-leder Marianne Bremnes sier at rapporten er alvorlig lesning.

Foto: Øivind Arvola / Harstad Kommune

– Det er svært alvorlig lesing. Slik det beskrives i rapporten har kommunen brutt reglene for offentlige anskaffelser. Det er alvorlig, sier Bremnes.

Hun har lest rapporten og reagerer sterkt på funnene som revisjonsselskapet KomRev Nord har gjort.

Rapporten avslører at en kommunalt ansatt i teknisk sektor har fått oppdrag i et firma der han er medeier.

Inhabiliteten og utbetalinger til firmaet har skjedd i fem av ti prosjekter KomRev Nord har undersøkt. Revisjonsfirmaet peker også på flere brudd på forskriftene for offentlige anskaffelser.

Mariane Bremnes er tydelig på at det er rådmannen i kommunene som har ansvaret for at regelverket for offentlig innkjøp blir fulgt.

Jan Hugo Sørensen har vært rådmann i Karlsøy siden 1999. Han blir av kontrollutvalget i kommunen gjort ansvarlig for det KomRev Nord har avdekka. KS-lederen i Troms har samme klare oppfatning om ansvarsforholdet.

– Mye har gått galt

– Til syvende og sist er det rådmannen som er ansvarlig. Han er øverste administrative leder i kommunen og har ansvaret, også når noe går galt og her har det tydeligvis gått veldig gærent, sier Bremnes.

Selv om Sørensen erkjenner at ansvaret er hans, er han uenig i deler av det som beskrives av revisor.

– Jeg antar at det som beskrives i rapporten er rimelig overens med virkeligheten. Så vil det sikkert være ulike oppfatninger, men jeg tror ikke KomRev Nord legger fram en rapport uten at den er saklig begrunnet, sier Bremnes.

Viktig rapport

Bremnes sier at det ikke er noen unnskyldning for regelbrudd at det skjer i en liten kommune med få ressurser.

– Kanskje særlig i små kommuner må det være et ekstra fokus på dette, nettopp fordi at man kan møte seg selv i døren med hensyn til kjenninger, venner, slekt og familie.

Men har ikke også dere politikere et ansvar for at ting går riktig for seg?

– Vi politikere må ha et generelt ansvar for at lover og regler følges, men i den daglige driften av kommunen er det rådmannen som har det øverste ansvaret. Vi jobber med rammene rundt, men etter hvert blir det også politikernes ansvar å følge med på at regelverket overholdes i administrasjonen.

Fokus på loven

Ifølge Bremnes er KS i hele landet opptatt av lovverket på dette området, fordi det handler om hvordan man bruker samfunnets ressurser.

– Å følge lover og regler ved offentlige anskaffelser er noe KS har stort fokus på. Vi gjennomfører ulike tiltak rundt dette som skal gi kunnskap og forståelse om anskaffelser i offentlig sektor.

Rådmann Jan Hugo Sørensen har ikke svart på NRKs muntlige og skriftlige henvendelser etter uttalelsene fra KS-leder i Troms, Marianne Bremnes.