Klager gruvedrift inn for Sivilombudsmannen

Norges Fiskarlag klager avgjørelsen om å tillate gruvedrift i Kvalsund inn for Sivilombudsmannen.

Boreoperatør på Nussir-feltet i Kvalsund, 20.08.13

En boreoperatør i gang på Nussir-feltet i Kvalsund i august 2013. Det er gruveslammet herfra som etter planen skal dumpes i et sjødeponi i Repparfjorden.

Foto: Allan Klo

Fiskarlaget mener det er mangler i Kommunal- og moderniseringsdepartementets beslutning om å godkjenne reguleringsplan for drift av kobbergruve i Kvalsund.

Vedtaket ble fattet 20. mars, men Fiskarlaget mener innsigelsene de tidligere har fremmet, ikke er behandlet skikkelig.

– Etter vår oppfatning kan manglende behandling av vår klage ha påvirket utfallet av saken, skriver Fiskarlaget og ber Sivilombudsmannen avgi en uttalelse om saksbehandlingen av klagen.

Det er selskapet Nussir ASA som ønsker å gjenåpne kobbergruvene i Kvalsund i Finnmark og har søkt om å deponere to millioner tonn tungmetallholdig avfall årlig i 15 år i Repparfjorden, som foruten å være nasjonal laksefjord, er gyteområde for kysttorsk.

Fra før har blant annet reindriftsnæringen, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom ytret motstand mot gruvedriften.