– Barna som mobbes har for svake rettigheter

Øystein Djupedal mener både rektorer, lærere og skoleeiere må ansvarliggjøres i større grad når barn blir mobbet.

Øystein Djupedal

Leder for det regjeringsoppnevnte utvalget, Øystein Djupedal, sier det er vondt å se at voksne svikter barna. Han reagerer sterkt på det som kom fram i NRK-saken fra Troms mandag.

Foto: NRK

– Vi vet om mange alvorlige mobbesaker hvor voksne har sviktet barna i alle ledd, sier Øystein Djupedal som leder et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg som ser på barns rettigheter og mobbing.

De skal se på hva som må til for å bedre skolemiljøet og redusere mobbingen.

– Rettighetene må styrkes

Allerede nå ser utvalget svakheter ved dagens lover og regler.

– Det er helt klart at barns rettssikkerhet må styrkes. Nå har vi fått Barnekonvensjonen inn i norsk lov, men vi vil nok råde statsråden til å gjøre enda mer for å sikre barna en god skolehverdag, sier Djupedal til NRK.

Han ønsker ikke nå å gå konkret inn på hva de vil råde statsråden til, men antyder en større ansvarliggjøring av både rektorer, lærere og kommunene som eier skolene.

Se video:

Øystein Djupedal etterlyser bedre rettigheter.

Tiltakene virket ikke

«Djupedalutvalget» ble oppnevnt av regjeringen Stoltenberg i fjor. Bakgrunnen var at antall barn som følte seg mobbet ikke gikk ned.

Det er opplæringsloven som skal sikre barna et godt miljø på skolen. I loven står det blant annet;

……. Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

Men selv om loven er klar, så mobbes altså så mange som 4,3 prosent av barna i grunnskolen. Det viser Elevundersøkelsen fra 2013.

– Og for første gang har elevene svart på spørsmål om ulike krenkelser. Nesten 11 prosent forteller at de er blitt gjort narr av, eller blitt ertet flere ganger i måneden på skolen. Det er alvorlige signaler det også, sier Djupedal.

Mathias sin historie

Denne uka har NRK fortalt historien om 13 år gamle Mathias i Troms. I tre år har han fått profesjonell hjelp etter en voldsepisode på skolen. Utenfor klasserommet ble lek alvor og han ble alvorlig skadet av en klassekamerat tok kvelertak på Mathias.

Saken, som du kan se her, har vakt sterke reaksjoner:

Da det offentlige sviktet ble en drosjesjåfør redningen for 13-åringen.
For tre år siden ble Mathias utsatt for en voldsepisode av en jevnaldrende gutt utenfor klasserommet. Det førte til fysiske og psykiske skader som han fortsatt får behandling for. 
Familien mener deres historie viser hvor dårlig barns rettigheter egentlig er i Norge.

Mobbeofferet Mathias (13) ble sviktet av alle i systemet, men en taxisjåfør ble redningen. Foto: Dan Henrik Klausen.

– Lovverket må følges opp

I mandatet til «Djupedalutvalget» står det;

«Lovens ordlyd differensierer ikke mellom ulike former for mobbing eller krenkelser og loven skiller ikke ulike sakstyper fra hverandre. Tilsynet med regelverket for det psykososiale miljøet viser også at den forvaltningsmessige oppfølgingen kan forbedres.»

Opplæringsloven gir elevene et sterkt rettsvern mener konstituert utdanningsdirektør i Troms, Eivind Bratsberg.

– Noen jurister sier dette er en veldig sterk individuell rett om et psykososialt skolemiljø uten noen form for krenkelser. Men så lenge det ikke blir fulgt opp i praksis, som vi så i Mathias sitt tilfelle, så er den ikke god nok, sier Bratsberg til NRK.

Før påske i 2015 skal Djupedalutvalget levere sin innstilling (NOU'n Norges offentlige utredninger) til dagens kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen.