Utreder konsekvenser for reindrifta

Fylkesmannen krever at det blir gjennomført en utredning om hvilke konsekvenser det vil ha for reindrifta å bygge en fergefri Ullsfjordforbindelse. Vegvesenet utreder nå hvilke traseer som er aktuelle. Alle alternativer vil i større eller mindre grad berøre reindrifta. Derfor bør det alternativet med minst konsekvensene velges, mener fylkesmannen.