NRK Meny
Normal

Norske fengsler diskriminerer kvinner

Det er systematisk forskjellsbehandling i norske fengsler, det viser en ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Lukket avdeling ved Tromsø fengsel

Tromsø fengsel har tidligere fått kritikk for soningsforholdene kvinner utsettes for.

Foto: Sverre Lilleeng / NRK

Denne rapporten er den første helhetlige vurderingen av soningsforholdene for innsatte som har et vern etter norsk diskrimineringslovgivning samt FNs tre diskrimineringskonvensjoner.

– Vi ser en tydelig tendens til at det er kvinner og minoriteters rettigheter som nedprioriteres i fengselshverdagen. Det er i strid med diskrimineringslovverket som beskytter utsatte grupper mot diskriminering, sier likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm.

Kvinner sitter isolert

Hanne Bjurstrøm

Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjørstrøm vil jobbe for at kvinner og andre utsatte i norske fengsler får bedre soningsforhold.

Kvinner oftere sitter isolert, og soner med strengere restriksjoner enn menn. Kvinner stenges også ute fra rehabiliteringstilbud som rusmestring og arbeidstrening, og risikerer trakassering. Selv toalettbesøk om natten viser seg umulig noen steder.

Har også skjedd ved Tromsø fengsel

I 2014 fikk Tromsø fengsel kritikk av Sivilombudsmannens antitortur-enhet. Spesielt problematisk var det overfor kvinner og andre med spesielle utfordringer.

Under besøket i Tromsø fengsel så forebyggingsenheten at soningsforholdene var spesielt vanskelige for dem som har helseproblemer, personer med nedsatt funksjonsevne og kvinner som soner på høyt sikkerhetsnivå, sa sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til NRK i 2014.

Kvinner ble provisorisk plassert på varetektsavdeling, noe som ikke var egnet soningstilbud for kvinner.

Den nye rapporten tyder på at det fremdeles ikke står bedre til ved norske fengsler i dag:

Homofile og transpersoner risikerer trakassering. Bevegelseshemmede isoleres på grunn og utelukkes fra fellesskapet. Psykisk syke får lite eller ingen behandling. Det er mangelfull tolketjeneste, det er også for vanskelig for folk med andre tros- og livssynssamfunn.

– Dette har myndighetene visst lenge. Strakstiltak må på plass for å sikre grunnleggende rettigheter. Det er forutsetningen for sjansen til et verdig liv både når de sitter inne, og når de slipper ut, sier Bjurstrøm.

Har endret rutinene

Fengselsleder Berit Salvesen ved Tromsø fengsel forteller at de har endret sine rutiner etter anbefalingene fra Sivilombudsmannen. Hun skriver i en e-post at Kriminalomsorgsdirektivet (KDI) er i ferd med å utarbeide en strategi for å bedre forholdene for kvinner under soning.

– Hvordan skal dere følge opp eventuelle feil eller mangler fra den nye rapporten fra likestillings- og diskrimineringsombudet?

– Rapporten må ses i sammenheng med strategien som KDI er i ferd med å utarbeide, sier Salvesen.

Kvinner og menn må slippe å sone sammen

Rapporten gir anbefalinger til myndighetene om hva som bør gjøres for å fremme likeverdige soningsforhold.

– Det viktigste å få plass først, er at alle nyankomne innsatte får en skikkelig innkomstsamtale på et språk de forstår. De må få muligheten til å skjønne hvordan fengselet fungerer med rutiner, regler og muligheter, sier Bjurstrøm.

– Det må det bli slutt på at kvinner og menn soner sammen. Det har vist seg umulig å kombinere ivaretakelsen av kvinnelige innsattes trygghet, med tilgang til de samme mulighetene som menn. Kvinner nedprioriteres fordi det krever ekstra bemanning å tilby det samme til en liten gruppe som til den største gruppen bestående av menn, legger Bjurstrøm til.

Fengsel skal ruste folk til et liv etter soning

Fengslenes viktigste oppgaver er å gjøre de innsatte i stand til å klare seg godt i samfunnet når dommen en ferdig sonet.

– Utsatte gruppers uakseptable forhold gjør dem i praksis mindre rustet til å bli integrert i samfunnet. Det taper alle på, sier Bjurstrøm, som i sin ombudsperiode vil arbeide for at anbefalingene i rapporten følges opp, slik det blir likeverdige soningsforhold i norske fengsler.