NRK Meny
Normal

Dommer refses av Storberget

Sorenskriver Sverre Martens i Nord-Troms tingrett får refs fordi han nekter å bruke Barnehuset.

Barnehuset i Tromsø
Foto: NRK

Sverre Martens mener at Nord-Troms Tingrett ikke skal benytte det nyopprettede Barnehuset i Tromsø til avhør av barn som er utsatt for seksuelle overgrep, mishandling og vold.

Nekter å bruke Barnehuset

Begrunnelsen gitt fra sorenskriveren er at dommerne skal slippe å gå til Barnehuset som ligger 1 kilometer fra tinghuset. Han hevder at tingrettsdommerne blir mer effektive når avhørene gjøres på tinghuset ved at de får ting gjort i pauser.

Opp i spørretimen

Mandag var saken opp i Stortingets spørretime.

Høyres Kent Gudmundsen ville vite hva justisministeren har tenkt å gjøre for å sikre at barn, som er utsatt for overgrep, får sine dommeravhør utført i trygge omgivelser som Barnehusene rundt omkring i landet representerer. Spesielt med henblikk på praktiseringen fra Nord-Troms tingrett mot Barnehuset i Tromsø.

- Barnehuset skal brukes

Her er deler av svaret fra Justisministeren:

"Jeg mener at det er viktig å holde fast ved at ordningen med barnehus er etablert til beste for barnet. Dette må også politiet og domstolene ha for øye når man vurderer bruk av barnehus for dommeravhør, medisinske undersøkelser eller lignende.

Ordningen med barnehus er ikke til hinder for at domstolene unntaksvis beslutter dommeravhør annet sted, som i den enkelte sak kan være den beste løsningen for barnet og familien.

Men ordningen forutsetter naturlig nok at avhørene som hovedregel blir gjennomført i barnehuset. Hvor et dommeravhør skal foretas, er en avgjørelse som tas av den enkelte dommer.

Jeg forutsetter at domstolene tar grunnleggende hensyn til hva som vil være barnets beste i sin vurdering av dette spørsmålet, jf. FNs barnekonvensjon artikkel 3, som er gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven § 2. Jeg har som justisminister ingen myndighet til å instruere domstolene til å foreta avhørene ved barnehusene.

Jeg ser at det i enkelttilfelle kan være slik at spesielle forhold – for eksempel lang reiseavstand mellom barnets bosted og nærmeste barnehus – kan tilsi at det kan være bedre for barnet at avhøret foretas ved den lokale tingretten.

Det er imidlertid min klare oppfatning at hensynet til barna som oftest vil bli best ivaretatt dersom avhøret skjer i barnehuset.

Jeg er derfor enig med representant Gudmundsen at det er beklagelig i den grad Nord-Troms tingrett velger å la hensynet til barna vike i disse sakene. "