– Setter dyrenes liv og helse på spill

Det blir ingen veterinærvakt i Evenes, Tjeldsund, Skånland, Harstad og Kvæfjord fra nyttår. – Fullstendig uakseptabelt, mener bonde- og småbrukarlaget.

Sau

Sauer og kyr som blir syke om natta i Sør-Troms får ikke veterinærhjelp før neste dag, frykter bøndene.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Det er i et brev kommunene varsler at de vil stå uten veterinærvakttjeneste fra nyttår. Rådmann Hugo Thode Hansen i Harstad viser til at veterinærene nå krever dobbelt vakttillegg.

– Dette er en utfordring ikke bare i vårt distrikt. Ordninga er underbudsjettert, peker Thode Hansen på. Kommunene har henvendt seg til staten om at de øremerka midlene må økes. Men foreløpig ikke fått svar.

småbrukarlageleder

Lovstridig av kommunene, mener leder i Hålogaland bonde- og småbrukarlag, Birger Holand.

Foto: privat / privat

– Dette er ikke en holdbar innstilling fra kommunene, sier leder i Hålogaland bonde- og småbrukarlag, Birger Holand.

Han peker på at kommunene er lovpålagt å finansiere en veterinærordning, og denne skal være tilstrekkelig i forhold til de statlige krav som er satt.

– Slik vi tolker brevet fra kommunene vil vi ikke få tak i dyrlege fra klokka fire om ettermiddagen til klokka åtte neste morgen, sier Birger Holand.

Setter dyrs helse på spill

Sammen med Troms bonde- og småbrukarlag peker laget i Hålogaland på at mangel på vaktordning vil sette dyrs liv og helse på spill, og mener det er helt klart et brudd på lov om dyrehelsepersonell og de statlige krav kommunene har i forhold til veterinærordningen.

– Gårdbrukerne i de berørte kommunene, og deres husdyr, skal ikke være den lidende tredjepart i dette spillet, sier Birger Holand og krever at det finnes en fungerende vaktordning innen nyttår, inntil det inngås nye avtaler.

Melder til Mattilsyn og politi

Småbrukarlagslederne sier kommunene vil bli meldt til Mattilsynet og politiet for brudd på sine forpliktelser. I forskriftene heter det at kommunene har ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid.

– Vi forventer en snarlig avklaring på spørsmålet omkring løpende vakt, og at det parallelt jobbes med en endelig løsning på vaktsituasjonen, sier Birger Holand.

– Vi arbeider for å få til en midlertidig ordning med veterinærvakt fra nyttår, sier harstadrådmann Hugo Thode Hansen. Harstad administrerer vaktordninga i regionen på vegne av de fem kommunene.