Hopp til innhold

Sprekker med 9,4 milliarder

De nye sykehusene på Aker og Gaustad blir nær ti milliarder kroner dyrere enn helsebyråkratene trodde for bare et halvt år siden.

Gaustad skisse

HØYT OG DYRT: De tre planlagte sykehustårnene på 76 meter på Gaustad har fått mye kritikk den siste tiden.

Foto: Ratio/Arkitema

Nå varsler Oslo universitetssykehus innsparinger ved dagens sykehus for å finansiere en samlet prislapp på 32,5 milliarder kroner for første byggetrinn ved de to sykehusene.

– Svak økonomisk styring

– Det er oppsiktsvekkende. Det viser at dette prosjektet har en litt svak økonomisk styring, for å si det pent, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Bjørnar Moxnes på protestmarkering for å bevare Ullevål sykehus

UFORSVARLIG: Rødt-leder Bjørnar Moxnes tror overskridelsene vil ramme andre sykehusutbygginger. Her fra en protestmarkering mot nedleggelse av Ullevål foran rådhuset.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Sammen med Kari Elisabeth Kaski (SV) og Kjersti Toppe (Sp) har han fremmet forslag i Stortinget om å utrede en utvidelse i stedet for nedlegging av Ullevål sykehus. I så fall kan det ene av de to nye sykehusene skrinlegges, nemlig Gaustad, ifølge Moxnes.

– Dette er helt uforsvarlig og uholdbart. Et så dyrt sykehusprosjekt vil gå ut over alle andre planlagte investeringer på hele Østlandet og i Oslo de kommende tiårene og bør stoppes, sier Rødt-lederen.

Må bygge større

Kostnadssprekken for de to sykehusene går fram av den økonomiske langtidsplanen for Oslo universitetssykehus (OUS) og er basert på tall fra Helse Sør-Øst.

Her skriver Oslo universitetssykehus følgende:

«Endrede investeringskalkyler ble mottatt 30.10.2018 og gir et økt investeringsnivå på 9,4 mrd. kroner i forhold til de foreløpige anslagene som var lagt til grunn for siste rullering av ØLP, dvs. økonomisk langtidsplan 2019-2022(38) fra april/mai i år.»

Årsakene til at Gaustad og Aker blir så mye dyrere er flere:

  • Nye retningslinjer sier at nye sykehus skal planlegges med mindre utnyttelse av sengekapasiteten, altså flere tomme senger, enn tidligere.
  • Oslos befolkning i 2035 skal legges til grunn for dimensjoneringen, og ikke i 2030, som planlagt til nå.
  • Begge disse forholdene gjør at det må bygges større sykehus i første byggetrinn.
  • Tomtekjøp for 1,7 milliarder kroner på Aker er lagt inn.
  • Større investeringer og noe lengre byggeperiode gir også økte byggelånsrenter.
Gaustad

NYE GAUSTAD: Se Helse Sør-Østs egne skisser over storsykehuset på Gaustad.

Foto: Illustrasjon: RATIO/ARKITEMA
Planene for nye storsykehuset på Gaustad viser at det blir et høyt og moderne sykehus. Men det er stikk i strid med det Helse Sør-Øst har sagt før.

Viseadministrerende direktør Morten Reymert i OUS sier at de skal greie å bære investeringene økonomisk, blant annet fordi nye sykehus er mer effektive enn gamle.

– Vurderingene som er gjort viser at gevinstene også ved å ta i bruk nye bygg og flytte sammen funksjoner og fag som tidligere ikke var samlokalisert, er større enn vi la til grunn for et halvt år siden.

Innsparingskrav

Men for å skaffe penger til å bygge nytt, må OUS også sette av mer penger fra driften av dagens sykehus.

Det betyr ti år med innsparinger, ifølge den økonomiske langtidsplanen.

Dette medfører at det i større grad enn tidligere forutsettes at produktivitetsforbedringer i perioden 2019-2028 tas ut som ressurssparende produktivitetsvekst.

Økonomisk langtidsplan, OUS
Morten Reymert, viseadm. dir. Oslo universitetssykehus

MÅ SPARE: Viseadministrerende direktør Morten Reymert ved Oslo universitetssykehus.

Foto: Olav Juven / NRK

– Det blir sparekrav. Om de blir mer krevende eller ikke, det får jo tiden vise. Våre beregninger viser at vi er nødt til å forbedre driftsresultatene, og det kommer vi til å jobbe aktivt med, sier Morten Reymert.

Dårligere pasienttilbud?

Vil pasientene da få et dårligere tilbud?

– Nei, det vil jeg ikke si. Utgangspunktet for sykehuset er at vi skal levere sikker og god pasientbehandling hele tiden.

Men vil de da få et bedre tilbud?

– Vi tror at de største gevinstene for pasientene når vi ser framover, vil ligge i situasjonen når vi kan ta i bruk nye bygg, sier Morten Reymert.

Frykter store kutt

– Dette blir så dyrt at det trolig vil medføre store og omfattende kutt i tjenesteproduksjonen ved sykehusene våre de kommende ti årene, sier Bjørnar Moxnes.

– Det er unødvendig når Ullevål ligger der og har svære utbyggingsmuligheter, sier han.

Aker dyrest

Mens tilhengerne av å bevare Ullevål retter skytset mot utbyggingen på Gaustad, viser tallene at nye Aker sykehus, som de fleste vil ha, blir enda dyrere.

De nye kostnadsanslagene for første byggetrinn på Aker er på 17 milliarder kroner, for Gaustad 15,5 milliarder.

Aker sykehus illustrasjon

ENDA DYRERE: Nye Aker blir enda dyrere enn nye Gaustad, men har gått klar av den verste kritikken.

Foto: Nordic - Office of Architecture/AART Architects

– Aker blir jo dyrere fordi helsebyråkratene nekter å se til Ullevål, hvor du har 800.000 kvadratmeter du kan bygge ut på en tomt som staten eier og som er flat, sier Bjørnar Moxnes.

– Ikke sprekk

Det er Helse Sør-Øst som har levert tallene som viser den formidable prisøkningen. Helseforetaket avviser Bjørnar Moxnes' påstander om svak økonomisk styring og at overskridelsene vil ramme andre prosjekter.

Økonomidirektør i Helse Sør-Øst, Hanne Gaaserød, hevder at man ikke kan snakke om en kostnadsoverskridelse.

– Her må nok Bjørnar Moxnes ha misforstått. Vi har nå gjennomført konseptfaseutredningen for Aker og Gaustad. Det er nettopp gjennom dette arbeidet vi fastsetter kostnadsrammen for prosjektet.

– Det blir ikke riktig å snakke om en sprekk på en kostnadsramme som ennå ikke er fastsatt, skriver Gaaserød i en e-post til NRK.

13 milliarder til

Første byggetrinn ved de to sykehusene skal stå ferdig i 2030. Prisen på andre byggetrinn er beregnet til 13,1 milliarder kroner.

Nytt sykehus på Gaustad fase 2

ETAPPE TO: I andre byggetrinn er det planlagt ytterligere tre høyblokker ned mot Ring 3 på Gaustad.

Foto: Ratio/Arkitema