Kommunenes sykehus-krav

Østre Agders "vaktbikkjer" er nå klare med sine krav til sykehus-ledelsen.

Atle Svendal
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Østre Agder-samarbeidet opprettet høsten 2010 ”Utvalg for et fullverdig SSA”, som fikk mandat til å arbeide for at den nye strategiplanen for sykehuset blir så god som mulig.

Nå er utvalget klar med sine krav:

Et enstemmig utvalg ber om at sykehusdirektøren innarbeider følgende poenger i strategiplanen før den sendes på høring:

  • Det er viktig å opprettholde og videreutvikle et bredt akuttilbud ved SSA
  • SSA’s områdefunksjoner må positivt beskrives
  • Det må utformes en organisasjonsmodell som gjenskaper befolkningens tillit og medarbeidernes motivasjon
  • Bedre medvirkning i omstillingsprosesser.

Kommunene i østregionen i Aust-Agder har i dag, fredag, sendt Sørlandet Sykehus Helseforetak v/Jan Roger Olsen disse felles kravene:

Mer detaljerte krav under bildet:

Møte samarbeidsutvalget Øst i Agder

Samarbeidet Østre Agder formulerer sine krav til sykehuset

Foto: Svein Sundsdal / NRK

«Strategiinnspill til helseforetaket


Kommunene i Østre Agder er opptatt av at den nye strategiplanen til Sørlandets sykehus blir så god som mulig for sykehuset i Arendal. På vegne av våre kommuner ber vi sykehusdirektøren innarbeider følgende poenger i strategiplanen før den sendes på høring:


Et bredt akuttilbud


Sykehuset i Arendal har en ideell beliggenhet i forhold til å betjene hovedtyngden av Aust-Agders befolkning på en effektiv måte. For ca 90.000 mennesker, en tredjedel av befolkningen i sykehusområde Sørlandet, er sykehuset i Arendal det nærmeste sykehuset. For mange har nærhet til sykehuset stor betydning. Spesielt gjelder dette for grupper med kroniske sykdommer og behov for hyppige sykehusbesøk. Sykehusets beliggenhet senker risikoen for komplikasjoner eller fatale utfall når det er behov for øyeblikkelig hjelp.
SSA tar imot pasienter fra Risør/Gjerstad i øst, fra Nissedal og Fyresdal i nordøst, fra Valle og Bykle i Nord og fra Lillesand og Birkeland i vest. Det er et stort oppland. Avstand og distriktsproblemstillinger bør derfor synliggjøres i den nye strategiplanen.
Det er avgjørende for befolkningens trygghet at det også i Arendal finnes et bredt akuttilbud. Når noen trenger hjelp så er tidsfaktoren – altså nærheten - viktig. Fra Nissedal til Arendal kan en f eks med blålys forflytte seg på en time. Det er av samme grunn viktig å videreutvikle luftambulansetjenestens basefunksjon i Arendal. Vårt første poeng er å understreke nok en gang at det er viktig å opprettholde og videreutvikle et bredt akuttilbud også i Arendal.

Områdefunksjonene må beskrives


Styret for Sørlandets sykehus har bestemt at det skal være en balansert fordeling av områdefunksjoner. Dette er en viktig prinsipiell beslutning som vil legge klare føringer for innholdet i den nye strategiplanen. Strategiplanen bør på en positiv måte konkretisere de basisfunksjoner og områdefunksjoner hvert sykehus skal fylle.


Det var en viktig forutsetning ved etablering av helseforetaket at en skulle utnytte den store investeringen som ble gjort i Arendal for noen år siden. Det er viktig at strategiplanen følger opp disse forutsetningene.


Det er vanskelig for oss å si noe bestemt om hvordan områdefunksjonene bør utvikles og differensieres mellom sykehusene. Det viktigste har allerede styret fastsatt: Fordelingen må framstå som balansert. Videre bør en utnytte den gode bygningsmessige standarden vi har her i Arendal og bygge videre på den kompetanse som her finnes. Sykehuset i Arendal må også i framtiden framstå som en attraktiv arbeidsplass, slik at en sikrer rekruttering. Følgende områdefunksjoner kan være aktuelle å utvikle eller videreutvikle: psykiatrisk behandlingstilbud, akutt kirurgi, gynekologisk rettet kirurgi, urologi, invasiv behandling (der vi kan bygge videre på kompetansen til PCI-senteret), slagbehandling, pediatri, gastromedisin, videreutvikling av det betydelige ortopeditilbudet, herunder mulig utvikling av orto-geriatri.


Barneavdelingen har en gastromedisinsk områdefunksjon som har betydd mye for avdelingen, og som derfor bør utvikles. Barnelegedekningen i Arendal er svakere enn i Kristiansand. Barneavdelingen vår må få en legebemanning som er på linje med barneavdelinger på andre sykehus.


En ny organisasjonsmodell må på plass


Aust-Agder fylkeskommune drev Aust-Agder sentralsykehus fram til 2002. Organiseringen av sykehuset bidro til en gradvis oppbygging av sykehusets tjenester og en trinnvis forbedring av den bygningsmessige infrastrukturen.
Sykehuset ble innlemmet i helseforetaket fra 2003. På dette tidspunkt ble stedlig ledelse fjernet både på sykehusnivå og klinikknivå i Arendal. På avdelingsnivå er det delvis stedlig ledelse, delvis ikke. Indremedisinsk personell og barnetilbudet er uten stedlig ledelse. Dagens organisering er også uheldig for de ikke-medisinske støttefunksjoner.

Valg av organisasjonsform legger avgjørende føringer for hvordan tjenestene utvikles, for medarbeidernes motivasjon og for hvordan sykehuset oppleves av samarbeidspartnere. Utvalget mener at dagens organisasjonsmodell er destruktiv for sykehuset i Arendal og vil derfor foreslå en endret organisering. Det må på plass stedlig ledelse på alle nivåer. Det bør vurderes å organiseres sykehuset som en divisjon, slik Sykehuset Innlandet har gjort.


En endret organisasjonsform er den mest grunnleggende forutsetningen for å videreutvikle sykehuset som arbeidsplass og tjenesteyter.


Bedre medvirkning


Det er viktig at helseforetaket følger Helse Sørøsts prinsipper når det gjelder medvirkning i omstillingsarbeid. Alle som skal arbeide med utviklingsarbeid bør sertifiseres i forhold til de prosessregler som foretaket er forpliktet til å følge. Det vil sikre bedre prosesser, det vil sikre at fagfolk får sagt sin mening og det vil bidra til at sykehuset gjenvinner tillit.»

Denne kort-utgaven av kommunenes krav er skrevet under av


Ordfører Torill Rolstad Larsen, Arendal kommune, leder
Ordfører Tellef Olstad, Åmli kommune
Ordfører Rune Hagestrand, Gjerstad kommune
Ordfører Anna Nora Dahle, Nissedal kommune
Folkevalgt Atle Svendal, sekretær