NRK Meny
Normal

Dette får Aust-Agder i statsbudsjettet

Regjeringen foreslår blant annet å planlegge sammenkobling av Sørlandsbanen med Vestfoldbanen.

Statsbudsjettet for 2016 blir lagt fram

Finansminister Siv Jensen la fram forslaget til statsbudsjettet i Stortinget onsdag formiddag.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

  • Samferdsel

Sørlandsbanen skal rustes opp. I statsbudsjettet som finansminister Siv Jensen presenterte onsdag formiddag ble det klart at det er satt av 355 millioner kroner til fornying på Sørlands-/Jærbanen.

I tillegg er det satt av 200 millioner kroner på Jernbaneverkets drifts- og vedlikeholdsbudsjett til planleggingen av Grenlandsbanen, det vil si en jernbanestrekning for å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

Buss for tog på Sørlandsbanen

Sammenkobling av Sørlands- og Vestfoldbanen skal planlegges.

Foto: NRK

I år som i fjor heter det i statsbudsjettet at det er lagt til grunn statlige midler og lokalt tilskudd til videre utbygging av riksveg 9 på strekningen Sandnes – Harstadberget i Setesdal i Aust-Agder.

Hvor stort tilskuddet er, er foreløpig uvisst. I fjor hersket det også usikkerhet rundt temaet, men det ble senere klart at regjeringen lovte 25 millioner kroner til veibygginga.

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreføres med samme låneramme som i 2015, det vil si 3 milliarder kroner. Investeringsrammen for Aust-Agder blir med dette 83,7 millioner kroner og rentekompensasjonen på 5 092 000 kroner.

Riksvei 9

Penger til riksvei 9-utbygging i Setesdal.

Foto: Svein Sundsdal/NRK
  • Forskning og utdanning

Et annet området som blir prioritert i statsbudsjettet for 2016 er forskning og innovasjon.

– Forsking og innovasjon spiller en nøkkelrolle i den omstillingen vi nå er inne i. Derfor ønsker vi å styrke ordninger som får bedriftene til å forske mer, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Monica Mæland

Næringsminister Monica Mæland fra Høyre.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

For Aust-Agder betyr dette blant annet Universitetet i Agder (UiA) for å få inn flere nye rekruttstillinger i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske (MNT) fag. Totalt 7,4 millioner kroner øremerkes 19 nye rekruttstillinger i MNT-fagene.

I tillegg bevilges 20 millioner kroner for å videreføre studieplasser og rekruttstillinger som ble opprettet i fjor.

Regjeringen ønsker også å styrke bevilgningen til Regionalt forskingsfond Agder med 6 millioner kroner i 2016. Styrkingen er ettårig og skal bidra til omstilling i nærings- og arbeidslivet.

Den historiske satsningen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Totalt legges det til grunn 5050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 149 av plassene ble tilbudt lærere i Aust-Agder høsten 2015.

Regjeringen foreslår at det skal gis tilsagn om nye studentboliger i Aust-Agder. På landsbasis er snakk om 2.200 studentboliger, noe som betyr en videreføring av nivået fra 2015. I fjor ble det gikk tilsagn om 79 nye studentboliger i Agder-fylkene.

  • Helse

Helse Sør-Øst får 50 millioner som et ettårig tilskudd. Tilskuddet er et ledd i regjeringens tiltakspakke, og det skal rapporteres på sysselsettingseffekten.

Den ekstra innsatsen rettes mot helseforetak der ledigheten har økt mest.

  • Kultur

Regjeringen foreslår å avvikle Knutepunktordningen.

Dermed mister Kortfilmfestivalen i Grimstad den økonomiske forutsigbarheten den har hatt siden 2006, og må søke støtte på lik linje med andre festivaler.

Festivalen foreslås lagt under Norsk Filminstitutt.

Til Sørnorsk filmsenter foreslås en økning på 0,8 millioner kroner, slik at det samlede tilskuddet blir på 4,9 millioner kroner i 2016. Sørnorsk filmsenter dekker fylkene Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.

Regjeringen viderefører det betydelige løftet til brannsikring av noen av de mest sårbare kulturminner som stavkirker og tette trehusmiljøer.

  • Natur og miljø

I løpet av 2016 er det planlagt oppstart av opprydding i sjøbunnen i Kittelsbukt i Arendal.

Raet, Tromøya

Tromøya blir en del av Raet nasjonalpark.

Foto: Øystein Paulsen / Privat

Prosessen med opprettelse av Raet nasjonalpark prioriteres i 2016.

Regjeringen foreslår å sette av 324 millioner kroner til skogvern. Nye verneområder kan komme i alle fylker, avhengig av hvor det kommer tilbud fra private skogeiere om frivillig skogvern og av framdriften i den enkelte sak.

  • Likestilling og mangfold

Det er satt av 1 million kroner til et pilotprosjekt om sertifisering av virksomheter som møter en likestillings- og mangfoldsstandard, etter initiativ fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Tiltaket administreres av Vest-Agder fylkeskommune.

Aust-Agder fylkeskommune er foreslått tildelt 22 millioner kroner til regional utvikling.