Aksepterer ikkje avgjerda til namsmannen

Allereie to månader før namsmannen gav Statnett grønt lys til å starte opp att arbeidet med kraftlina gjennom Myklebustdalen, klaga grunneigarane på vedtaket.

Myklebustdalen

STOGG: Etter kring sju månader lang pause, kan Statnett starte opp att arbeidet i Myklebustdalen. Avgjerda er allereie anka.

Foto: Ivar Andreas Myklebust
Oddleif Løseth
Journalist

Namsmannen i Bremanger, lensmann Hans Rune Strandos, har gjeve Statnett løyve til å starte opp att arbeidet med transformatorstasjonen til den nye kraftlina mellom Ørskog og Fardal.

Tilgangen gjeld ikkje Sørdalen naturreservat. Statnett håpar å vere i gang med arbeidet om eit par veker.

– Vi sendte klagen til Fjordane tingrett i november, då det vart bestemt å fremme tvangsforretning. Så klagen er til behandling i rettssystemet, seier advokaten til grunneigarane, Bjørn Tore Steffensen.

Prøvde å utsetje avgjerda

Statnett og grunneigarane står steilt mot kvarandre i saka, og arbeidet vart i juni stogga etter ei avgjerd i Gulating lagmannsrett. Då var kring 50.000 kubikkmeter stein, og arbeid for 75-100 millionar kroner utført i området.

Martha Hagerup Nilson

VIKTIG: Martha Hagerup Nilson hos Statnett seier det er viktig å kome i gang att med arbeidet i Myklebustdalen.

Foto: Sindre Sunde Tveit

Det var Fjordane tingrett som ba namsmannen vurdere om Statnett skulle få halde fram. Heilt fram til kjennelsen fall tysdag, prøvde grunneigarane å få den utsett.

– Dette er ei veldig viktig avgjerd for heile Sogn og Fjordane og Midt-Norge. Vi kan halde fram arbeidet med å sikre Midt-Norge ei betre straumforsyning og leggje til rette for alle fornybare prosjekt som no står på vent i Sogn og Fjordane og Sunnmøre, sa kommunikasjonssjef i Statnett region vest, Martha Hagerup Nilson tysdag.

Kan bli stogga på nytt

I tillegg til at avgjerda til namsmannen no er anka, gjenstår det også fleire rettssaker som kan stogge arbeidet. I midten av februar tek Borgarting lagmannsrett stilling til løyvet som gjeld kraftlina gjennom Sørdalen naturreservat. Den underliggande konflikten i saka, Olje- og energidepartementet sitt konsesjonsvedtak i 2011, skal også handsamast rettsleg.

Den siste klagen gjer at arbeidet teoretisk sett kan bli stogga igjen. Om ikkje før, så like etter at entreprenøren har kome i gang att.

– Det avheng av når Statnett kjem i gang, men det kan skje. Vårt mål har ikkje endra seg sidan den avgjerda frå namsmannen kom, så vi jobbar framleis for å få stogga arbeidet, seier Steffensen.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.