NRK Meny
Normal

- Helse Førde bør oppretthalde UPH

Divisjonsdirektør i Helse Bergen, Hans Olav Instefjord, meiner Helse Førde bør jobbe hardt for å oppretthalde døgntilbodet for psykisk sjuke born og unge.

Hans Olav Instefjord

Divisjonsdirektør i Helse Bergen, Hans Olav Instefjord, meiner det bør vere mogeleg for Helse Førde å få på plass ein barne- og ungdomspsykolog slik at UPH kan leve vidare.

Dersom styret i Helse Førde legg ned Ungdomspsykiatrisk Avdeling på fredag, har Helse Bergen berre to plassar å tilby dei aller sjukaste ungdomane.

- Utover det, så er det vanskeleg for oss å framskaffe kapasitet, seier divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord i Helse Bergen.

Manglar psykolog

Mangel på ein barne- og ungdomspsykiater er Helse Førde sitt hovudargumentet for å kjøpe plassar og sende pasientar til Bergen. Men stillinga har ikkje vore lyst ut.

Instefjord meiner bestemt at det skal vere mogleg å få fagfolk til Sogn og Fjordane.

- Det burde absolutt vere mogeleg for Sogn og Fjordane å sikre seg nokre av kandidatane som blir utdanna, seier han og trur uro kring avdelinga medverkar negativt alternative søkjarar.

(Artikkelen held fram under TV-innslaget)

Video Vil leggje ned ungdomspsykiatrisk avdeling

Skeptisk psykolog

Avdelinga vart oppretta i 2006 og har slite med stabil bemanning. Framlegget om å legge ned tilbodet blir møtt med sjokk på avdelinga med åtte sengeplassar.

Psykolog Maria Naustdal Bergsholm, som jobbar på ungdomsavdelinga, er svært skeptisk til ei nedlegging.

- Ein misser nærleiken og oppfølginga i høve pårørande og foreldrearbeid blir veldig vanskeleg med den lange distansen, meiner ho.

- Bør bli som i dag

Både tilsette, fagfolk og ungdomane sine eigne representantar har gått kraftig ut mot framlegget om å legge ned avdelinga.

Samstundes som administrasjonen i Helse Førde føresler å legge ned avdelinga, ynskjer dei også å oppretta nye plassar for dei meir akuttsjuke ved distriktspsykatriske sentera i Sogndal og Nordfjordeid.

Divisjonsdirektøren i Bergen meiner det beste alternativet er å la avdelinga leve vidare slik at psykisk sjuke born og unge får bli i Førde.

- Eg trur ikkje at det er nokon som er i tvil om at det fagleg beste tilbodet er vidareføring av dagens organisering, seier han.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.