Taktarter

Grunnleggende taktarter etableres. Fulltaktsstart og start med opptakt belyses. Artikkelen om takteringsfigurer bør leses før denne!

Lewalter Bass
Foto: Boris Fernbacher2 / Wikimedia Commons

De første øvelser på taktering bør være med sanger som starter på hel takt – såkalt fulltaktsstart. Det er viktig for en uerfaren dirigent å få drillet inn de vanligste taktartene. Disse fysiske bevegelsene må bli ganske automatiske, for man skal slippe å tenke på hva som skal til for å lage de riktige taktfigurene.

(Læreren kan senere sjekke dette ved å prate med dere samtidig som dere dirigerer uten at det forstyrrer bevegelsesmønstrene)

Det kan være greit å trene noe på taktfigurer uten å knytte dem opp mot musikk, men la den største delen av treningen ha musikkstykker som utgangspunkt!

Innøving av taktarter bør foregå både med parallelldirigering (såkalt speildirigering) og med hver hånd/arm for seg.

Her får du se slagtrening med vanlige taktarter og eksempler på underdeling og skeive taktarter (videosnutter med Håkon Daniel Nystedt).

1 – ett slag per takt

Hver takt får en vertikal bevegelse hvor iktus markeres i bunnen. Taktarter som anvender kun ett slag er 1/4-takt, 3/4-takt, 3/8-takt og 2/4-takt.

2 – to slag per takt

Gi annonseringsslag som ved ”ett slag per takt”. Etter iktus til slag én, gi rekylen en retning ut fra sentrum og litt oppover. Returner til samme punkt, men la rekylen til slag to få retning opp, og gjerne med god høyde.

Det er meget vanlig å la det siste slaget i hver takt få en oppadgående rekyl, som strekker seg høyest av samtlige taktslag. Dette gjør at utøverne kan forstå når man kommer til ny takt.

Vanlige taktarter med to slag er 2/4-takt, 2/2-takt (alla breve) og 6/8-takt.

3 – tre slag per takt

Gi annonseringsslaget til fulltaktsstart. Etter iktus slag én, fører du rekylen på skrå inn mot midten. Pass på at det er plass, uten at hendene krysser hverandre. Slag to gir du en rekyl utover, med litt skråning oppover. Tilbake til iktus slag tre (felles sted i punktdirigering!). Rekyl til slag tre føres oppover, og gis god høyde.

Hvis dere trener på plandirigering vil iktus ha ulik plassering for hvert slag, men punktene vil ligge på linje med hverandre. De fleste erfarne dirigenter anvender en blanding av punkt- og plandirigering. Noe av det viktigste nå, er å være bevisst på hvordan dere selv takterer! Husk å gi hverandre tilbakemeldinger på om det er tydelige taktfigurer. Da etableres et godt utgangspunkt for god dirigering.

Tre slag per takt anvendes i taktartene 3/4-takt, 3/8-takt, 3/2-takt og 9/8-takt.

4 – fire slag per takt

Etter annonseringsslaget gis rekylen til slag én retning på skrå oppover og ut fra midten. Slag to får rekyl innover. Slag tre får rekyl utover og slag fire rekyl opp. Med punktdirigering vil iktus ligge samme sted for alle slagene. Derfor er det viktig å tydeliggjøre retning på rekylen, og den vil også variere i størrelse, avhengig av betoningen til neste slag/iktus.

Slag én mottar mest betoning ("ned"). Derfor er rekylen til siste slag i taktene det som forbereder det tyngste slaget, og har dermed den største bevegelsen.

Ut ifra metoden til plandirigering fordeles iktus på e linje (et plan), men rekylen vil få tilsvarende retninger som med punktdirigering.

Fire slag per takt anvendes i taktartene 4/4-takt, 12/8-takt, 4/2-takt og 4/8-takt.

Før du går videre med nye taktarter er det viktig å få masse erfaring med de fire som hittil er presentert. Det skal til enhver tid være lett å se hvilken av taktartene du dirigerer i.

Noe du får mye bruk for er 6-delt takt.

Litt mer utfordring får du når du skal beherske de ulike variantene av 7-takt.

Ofte får du behov for å underdele slagene. Underdeling vil foregå todelt eller tredelt. Det enkleste er å gjenta slag omtrent på samme sted i taktarten der hovedslagene markeres.

Taktering med opptakter

Veldig ofte starter musikk med opptakt. For å dirigere opptakten riktig, må du lage et annonseringsslag før opptaktsslaget i taktfiguren. Hvis tempo til musikken er hurtig, kan det være best å gi to annonseringsslag - en såkalt dobbelannonsering.

Det siste slaget før musikken starter, kalles det aktive slaget. Og så kommer et passivt slag. Iblant, særlig i øvingssammenheng, vil man vise flere passive slag for å etablere en tempoforståelse. Da er det viktig at det aktive annonseringsslaget virkelig viser at ”nå starter vi!”.

Hvis opptakten starter på underdelinger av pulsslaget, må du vurdere hvor mye det er hensiktsmessig å annonsere. Tradisjonen er å starte med færrest mulige annonseringsslag.

Nå må du ta frem sangbøker eller andre noter for å trene på både opptaktsstart og fulltaktsstart med de vanligste taktartene!