Vil nedlegge Garnisonen i Porsanger

Forsvarssjef Sverre Diesen mener det ikke er grunnlag for videre drift av Garnisonen i Porsanger i Finnmark.

Forsvarssjef Sverre Diesen

Forsvarssjef Sverre Diesen foreslår store endringer i baseoppbyggingen av Forsvaret.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

I dag la forsvarssjef Sverre Diesen frem en forsvarsstudie som skal si noe hvordan Forsvaret vil utvikle seg de neste tyve årene.

Forsvarssjefen kommer med forslag om store endringer i baseoppbyggingen i Forsvaret.

GP spres på flere baser

Hærens fremtidige virksomhet anbefales konsentrert til Indre Troms og i Østerdalen garnison, i tilknytning til de store skyte- og øvingsfeltene i disse områdene.

Det anbefales ikke å opprettholde videredrift av Garnisonen i Porsanger (GP) som base for Hæren.

- Videreføring av Porsangmoen vil medføre at Hærens kompetanse spres på flere baser. Jegerkompaniet flyttes til Sætermoen Garnison i Indre Troms.

Samlet er en flytting av Hærens ISTAR-avdelinger til Setermoen, sammenslåing av Heimevernsdistriktene i Finnmark til Høybuktmoen, samt en samling av alliert treningssenter i Indre Troms, beregnet til å gi en årlig driftssparing på 62 millioner kroner og en positiv nåverdi på 663 millioner kroner i et 20-årsperspektiv.

Sjøforsvaret

Det anbefales å fortsette konsentrasjonen av Sjøforsvarets virksomhet til Bergen og Haakonsvern orlogsstasjon, samt en større konsentrasjon av virksomheten ved dagens baser i Nord-Norge.

Olavsvern base anbefales nedlagt. Kystvakten Nord videreføres på Sortland. Støtte til operative enheter som opererer i Nord-Norge mener forsvarssjefen kan i fremtiden ivaretas av andre militære avdelinger, ikke minst Ramsund.

Forsvarsjefen mener nedleggelse av Olavsvern vil frigjøre betydelige infrastrukturmidler til høyere prioriterte virksomheter. Tiltaket er beregnet å gi en årlig driftsinnparing på cirka 34 millioner kroner og positiv nåverdi på cirka 537 mill. kroner i et 20-årsperspektiv.

Kystvakt Nord videreføres på Sortland som en base godt tilpasset virksomheten.

Kystjegerkommandoen styrkes og videreføres på Trondenes.

Marinejegerkommandoern anbefales videreført med økt bemanning og justert organisjon, lokalisert til Ramsund og Haakonsvern.

Luftforsvaret

I Luftforsvaret anbefales det at kampflyene og et samlokalisert luftvern samles til Bodø hovedstasjon. Banak i Lakselv i Porsanger kommune videreføres som stasjonsgruppe underlagt Bodø hovedflystasjon i forbindelse med bruk av kampfly i Halkavarre skytefelt, så lenge dette feltet er operativt.

Ørland hovedflystasjon og Sola flystasjon anbefales nedlagt.

De to luftoveråkings- og stridsledelsesavdelingene i Sørreisa i Troms og Mågerøy anbefales nedlagt. En ny enhet for luftovervåking og stridsledelse anbefales etablert sammen med Forsvarets hovedkvarter på Reitan ved Bodø.

Det anbefales også legge ned Fellesoperative hovedkvarter og Landselskommando Nord-Norge.

Hæren og Heimevernet slås sammen

Heimervernets operative struktur foreslås redusert fra 50.000 til 30.000 befal og mannskaper. Antall heimeverndistrikter foreslås redusert fra 13 til ti.

  • HV-18 og HV-17 (Garnisonen i Porsanger) slås sammen og videreføres som HV-18 på Høybuktmoen.
  • HV-02 og HV-01 (Rygge) slås sammen og videreføres som HV-02 på Lutvann.
  • HV-08 og HV-07 (Kjevik) slås sammen og videreføres som HV-08 i Vatneleiren.

Hva gjelder landforsvaret, vil studiegruppa på lengere sikt gå enda mer drastisk til verks.

- På sikt bør det vurderes å slå sammen Hæren og Heimevernet.