Hopp til innhold

Farlig å bo i en samisk gate?

Da samboeren ble syk, ringte hun 113 og ba om en ambulanse til adressa si i Máđiijárbálggis i Karasjok. Men gatenavnet skapte forvirring for AMK-sentralen.

Samisk gatenavn i Karasjok
Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Hun mener hun hadde en klar stemme da hun ringte nødnummeret, og hun snakker også godt norsk. Men både adressa og navnet til Kari Høgden ble misforstått av nødsentralen.

– Jeg oppga navn og adresse veldig tydelig. Men gatenavnet Máđijárbálggis ble ikke oppfattet, selv om jeg gjentok det flere ganger. Personen svarte blant annet at gatenavn som begynner med "Matiar", ikke finnes på kartet, sier Kari Høgden.

Sent søndag kveld måtte hun ringe etter ambulanse da samboeren ble alvorlig syk. Den vanskelige situasjonen ble enda verre da AMK ikke forsto henne.

Kari ble til Kåre

Hun så seg nødt til å gi opp med å forklare gatenavnet, og prøve å få ambulansen til riktig adresse via navnet sitt. Men også navnet hennes skapte forvirring, selv om det skulle være norsk. Kari Høgden ble til Kåre Hansen. Også det ble gjentatt opptil tre ganger.

Etter mange misforståelser og gjentakelser ble det tilslutt oppfattet hvor Kari og samboeren befant seg, og tross navnekaoset, kom ambulansen etter 12 minutter.

– Vi gjorde alt riktig

I forhold til hvor mange minutter det gikk før ambulansen var på plass, mener Helse Finnmark at de har håndtert situasjonen bra.

– Vi har sett på denne situasjonen, og mener vi har gjort ting riktig, og vi forstår at det oppleves sterkt å ikke bli forstått i en slik situasjon, sier konsituert informasjonssjef Ivar Greiner ved Helse Finnmark.

Gatenavnet ble så videreformidlet til den lokale ambulansen, uttalt slik nødsentralen hadde oppfattet det. Responsen fra ambulansen i Karasjok skal ha vært at det stedet kjenner de til, og de kjørte dermed straks til rett adresse

Strenge krav

Kari Høgden tror personen som tok imot nødmeldingen hennes, ikke var norsktalende. Helse Finnmark vil ikke kommentere dette.

– De som jobber på AMK, er dyktige og har spesialutdanning rettet mot jobben på AMK. Hvis det er noen som ikke har norsk som morsmål, så er de likevel sjekket for språklig kompetanse. Vi har strenge krav i forhold til kommunikasjon, sier Greiner.

Men i AMK er det ikke et krav at de som tar i mot nødmeldinger skal kunne samisk eller ha gått på samiskkurs.

Klager inn situasjonen

Leder i Samisk legeforening, Per Somby
Foto: Piera Balto / NRK

Per Somby leder i samisk legeforening, mener det er svært kritikkverdig at det ikke er noe samisk-krav i nødsentralen:

– Det er skremmende at AMK ikke kan samisk. Samer får dermed ikke like god hjelp som norsktalende i en nødsituasjon. Dette er alvorlig, spesielt fordi mange samiske eldre med begrensede norskkunnskaper nå bor alene i leiligheter, sier han.

Somby sier at legeforeningen nå vil klage inn AMK-sentralen til Helse Finnmark.

Både i Karasjok og Kautokeino er de fleste gatenavnene på samisk.

Korte nyheter

 • Utsi ođđa FeFo-stivrralahttu

  Sámediggi válljii ikte Nils Miikkelsen Utsi (NSR) Finnmárkoopmodaga (FeFo) stivrii. Su várrelahttu válljejuvvui Elin Magga.

  Mathis Nilsen Eira (NSR) guođđá dál FeFo-stivrra go lea leamaš doppe dan logi jagi áigodaga maid sáhttá.

  Sámedikki eará lahtut leat Máret Guhttor (NSR) Várralhttu Line Kalak jaGeir Thrane (Nordkalottfolket) ja su várrelahttu lea Ingvild Maria Leifsdatter Halvorsen.

  Nils M. Utsi
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Frykter å bli stengt ute fra naturområder om de vernes

  Les på nordsamisk.

  Sametinget i Norge mener at den norske naturvernpolitikken står overfor en rekke utfordringer, da samene befinner seg utenfor verneområdene, og dermed ikke får bruke sine tradisjonelle landområder.

  På plenumsmøtet torsdag la saksordfører Maren Benedikte Storslett Nystad også fram ønsket for en oppdatering av naturmangfoldloven.

  – Vi mener at samene selv må være med å etablere disse nye systemene og vi må bruke tradisjonell kunnskap om bruken av disse områdene for å sikre at samene får mulighet til å fortsette å høste av naturen i sine områder, sier Nystad.

  FN vedtok i fjor nye naturvernmål som innebærer 30 prosent vern i både sjø og land innen 2030, som danner grunnlaget for sametingets forslag til endringer i naturmangfoldloven.

  Norges klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen synes det er positivt at sametinget kommer med et nytt forslag.

  – Jeg skal hverfall være veldig tydelig på at det er en balanse som vi i alle aktuelle vernesaker skal jobbe for. Jeg tror at det er godt handlingsrom i naturmangfoldtloven allerede i dag til å kunne gjøre det, til å kunne legge til rette for gode aktiviterer og at den samiske kultur- og næringsutøvelsen kan skje i områder som blir vernet. Der skal vi fortsette å ha en god dialog med Sametinget sånn at vi sørger for samiske interesser blir ivaretatt på en god måte, sier klimaministeren.

  – Nå forventer vi at myndighetene setter i gang en prosess med revidering av denne naturmangfoldloven og ser på nye modeller for etablering av disse verneområdene, sier Maren Benedicta Nystad.

  Maren Benedicte Nystad Storslett.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Ballet massimis ávkkástallanrivttiid jus ráfáidahttit luonddu

  Les på norsk.

  Norgga Sámedikkis oaivvildit ahte Norgga luonddusuodjalanpolitihkas leat olu hástalusat, go sápmelaččat leat olggobealde suodjalanguovlluid, ja ná eai beasa geavahit iežaset árbevirolaš eatnamiid. Dievasčoahkkimis buvttiige ovdan áššemeannudeaddji Maren Benedikte Storslett Nystad, ahte luondduvalljivuođalága lea dárbu ođasmahttit.

  – Mii oaivvildit, ahte sápmelaččat ieža fertejit leat mielde ásahit dáid ođđa vuogádagaid ja mii fertet geavahit árbevirolaš máhtu, mo dát guovllut leat geavahuvvon vai mii sáhttit sihkkarastit ahte sápmelaččat ain viidáset besset geavahit luonddu ávkkástallama iežaset guovlluin.

  ON mearridii diibmá ođđa luonddusuodjalanmihtuid maid mielde sihke mearas ja nannámis berre suodjaluvvot 30 proseantta 2030 rádjái, mii lea vuođđun sámedikki árvalussii rievdadit luondduvalljivuođalága. Norgga dálkkádat ja birasministtar Andreas Bjelland Eriksen mielas lea buorre ahte sámediggi buktá ođđa árvalusa ja bidjá dasa olu návccaid.

  – Mu mielas lea čielggas, ahte buot áigeguovdilis suodjalanáššiin lea dássedeaddu. Dálá luondduvalljivuođalágas lea juo liiba láhčit saji sámi doaimmaide, kultuvrii ja ealáhusaide dakkár guovlluin mat galget suodjaluvvot. Sii jotket ain buori gulahallama sámedikkiin, vai sámi oainnut váldot buriin vugiin vuhtii.

  – Na miihan vuordit, ahte dál eiseválddit bidjet proseassa johtui ahte revideret dán naturmangfold-lága ja ahte geahčadit ođđa vuogádagaid mo dáid suodjalanguovlluid ásahit, dadjá Maren Benedicta Nystad.

  Maren Benedicte Nystad Storslett.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK