Hopp til innhold

Historisk signering

Sametinget og Nussir ASA i har i dag underskrevet en intensjonsavtale om å forhandle om Nussirs planer om en konsesjonssøknad om gruvedrift i Kvalsund

Egil Olli og Øystein Rushfeldt

Egil Olli og Øystein Rushfeldt signerte avtalen i Kirkenes idag.

Foto: Sara Marja Magga, Samediggi

Gruvedrift i Kvalsund

Nussir ASA kommer til å bli i Kvalsund i lang tid fremover.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Avtalen som idag ble underskrevet i Kirkenes, er historisk i den forstand at Sametinget aldri tidligere har inngått avtaler med et mineralselskap om gruvedrift.

Avtalen mellom Nussir ASA og Sametinget avklarer hvordan prosessen mellom partene skal foregå og hvilke temaer som det skal forhandles om.

Avtalen ikke påkrevd

Øystein Rushfeldt

Øystein Rushfeldt ønsker et godt samarbeid med lokalsamfunnet

Foto: Thor Thrane / nrk

Mineralselskapet Nussir ASA trenger ikke en slik avtale i følge mineralloven, men ønsker likevel å inngå avtalen :

–Vi har rett og slett tenkt at hvis vi kan etablere tidlig et godt naboforhold, og oppnå en gjensidig respekt og forståelse for hverandre, vil det være bra både for virksomheten og for lokalsamfunnet, sier administrerende direktør for Nussir ASA, Øystein Rushfeldt til NRK Sámi Radio.

–En seier for begge parter

Sametingspresident Egil Olli, er glad for at avtalen er underskrevet, og mener det lover godt for framtidig samarbeid:

–Denne avtalen signaliserer at Nussir og Sametinget tar hverandre på fullt alvor. Avtalen er et handlekraftig uttrykk for at både Sametinget og Nussir søker konstruktive løsninger til fordel for alle parter, sier en fornøyd sametingspresident Egil Olli.

Korte nyheter

 • Rapport fra Finnmarkskommisjonen

  Finnmarkskommisjonen leverte torsdag rapport om interne rettsforhold i reindriften i det som kalles for felt 4 i Karasjok.

  Rapporten behandler 27 saker om reindriftsinterne rettsforhold i kommunen, og er kommisjonens andre rapport for feltet.

  – I korte trekk så har de fleste som har fremmet krav, fått medhold i at de har forttrinnsrett i reinbeite innenfor en del av det kravet deres gjelder.

  Det sier Jon Gauslaa, som er leder for kommisjonen.

  I de aller fleste sakene er konklusjonen at kravstillerne har ervervet fortrinnsrett til reinbeite, i alle fall i deler av det området som de har satt frem krav om.

  Kommisjonen påpeker videre at såkalt fortrinnsrett ikke betyr eksklusiv beiterett i området, eller en mer omfattende rett enn det som følger av den alminnelige reindriftsretten.

  Det de nå er sikret er et vern mot å bli fortrengt fra området av andre siidaer i reindrifta.

  Samtlige av kommisjonens konklusjoner er enstemmige.

  Finnmárkskommisjon: Rettskartlegginga i Finnmark
  Foto: Finnmarkskommisjon
 • Finnmárkokommišuvdna geigii raportta

  Otne geigii Finnmárkokommišuvdna oasseraporttas mas leat geassán čoahkkái 27 sierra ášši mat gusket boazodoalu riektediliide Kárášjogas.

  – Eatnašat geat leat ovddidan gáibádusa kommišuvdnii, leat ožžon dohkkehusa oasis guohtuneatnamiidda ovdavuoigatvuođa, maid leat gáibidan, lohká kommišuvnna njunuš Jon Gauslaa.

  Dainna leat sii bargan 2013 rájes. Kommišuvnna lea dutkan geas lea ovdavuoigatvuohta guohtuneatnamiidda iešguđet guovlluin Kárášjoga gielddas (Finnmárkokommišuvnna neahttasiidu).

  Finnmárkokommišuvdna lea dárkkistan stuorra gáldomateriála 1850-logu rájes gitta dálá áigái. Sii leat maid čohkken čálalaš- ja njálmmálaš materiála, oažžun dihte ollislaš gova das makkár guovlluin iešguđet siiddain lea ovdavuoigatvuohta.

  Finnmarkskommisjonen legger frem rapport om interne rettsforhold i reindriften i felt 4 i Karasjok
desember 2022.
  Foto: Lemet Johanas Nystad / NRK
 • Ságastallet vaššiságaid birra

  Vaššiságat ja rasisma neahtas sápmelaččaid vuostá lea Suomas leamaš olu sáhkan vássán áiggiin. Ášši lea bohciidahttán fuola sámemánáin- ja nuorain, ahte mo dát vaššiságat váikkuhit sin boahttevuhtii.

  Nuorra, Rosa-Máren Juuso, Gárasavvonis, lea okta dain guhte lea neahtas oaidnán vaššiságaid sámiid birra.

  – Dat hupmet ilgadit sápmelaččaid birra. Boahtá čoavjái dakkár ilgadis dovdu go lohká daid. Sáhtán gal lohkat, ahte mun lean oaidnán nieguidnai dan birra, dakkár heajos nieguid, lohká son.

  Suoma Sámedikki ovddeš ságadoalli, Tiina Sanila-Aikio, lea fuolas das go sámenuorat galget vásihit neahtas vaššiságaid ja rasismma.

  – Dálá čálašeamis geavahit hui garra giellagovaid. Dát lea hui váivi ja dainna leat stuorra váikkuhusat min mánáide ja nuoraide, sin dorvvolašvuođa dovdui, lohká Sanila-Aikio Yle sámi ođđasiidda.

  Tiina Sanila-Aikio i møtesal i Utsjok
  Foto: Nils Henrik Måsø / NRK