Hopp til innhold

Her er vinnerne av Sami Music Awards

Her er oversikten over de som vant under Sami Music Awards i Alta.

Sami Music Awards

Her spiller artisten Amoc under Sami Music Awards

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

 • Åpen klasse – Sofia Jannok
 • Tradisjonell Joik – Marja Helena Fjellheim Mortensson
 • Årets samiske radiolåt – Felgen Orkester
Sofia Jannok

Sofia Jannok

Foto: Pressefoto

Den første prisen som ble delt ut var i Åpen Klasse. Klemet Anders Buljo delte ut prisen der Sofia Jannok gikk av med seiren. Hun var ikke tilstede under utdelingen, men takket for at hun vant via skjerm. Jannok fikk en luohkka som pris, samt 10.000 kroner og ti timers gratis studiotid.

Marja Helena Fjellheim Mortensson sitter og synger under Our Songs

Marja Helena Fjellheim Mortensson

Foto: NRK

Den andre prisen ble delt ut av Inga Ravna Eira i kategorien Tradisjonell klasse, der gikk prisen til den sørsamiske joikeren Marja Helena Fjellheim Mortensson. Hun var selv ikke tilstede under utdelingen, men hun hadde sendt en video hvor hun takket for at hun vant og hun fortalte hvor stor betydning joiken er for henne. Som pris fikk hun en luohkka, 10.000 kroner og ti timer gratis studiotid.

Felgen orkester

Felgen Orkester

Foto: NRK

Den tredje prisen som ble delt ut var i kategorien Årets samiske radiolåt, som ble delt ut av NRKs Kolbjørn Norvang, gikk til Felgen Orkester. Gruppa hadde ingen mulighet til å være med siden de skal spille i Jokkmokk under marknaden i helga, men de fikk mulighet til å takke via videoklipp. Karasjok-guttene fikk også en luohkka, 10.000 kroner og ti timer gratis studiotid.

Streamingen er nå over, men den kommer ut i sin helhet etterhvert i løpet av morgendagen.

Korte nyheter

 • Almetjh sjuevnedstïjjeste vuelkieh

  Sjuevnedstïjje noerhtene aalkeme. Gellie almetjh daelie åarjese vuelkieh, juktie eah daarpesjh noerhtene abpe sjuevnedstïjjem årrodh.

  – Manne joekoen nahkeren sjïdtem jïh vaenie energijem åadtjoem. Negatijve sjïdtem jïh löövles aajmoem åadtjoem, Therese N. Andersen jeahta, gie Askeristie båata. Dïhte noerhtene vïjhte jaepieh orreme, jïh panihkedomtesh fïerhten jaepien åådtje gåessie sjuevnedstïjje aalka. Daan jaepien edtja åarjese vuelkedh.

  Siri Broch Johansen aaj seamma domtesh sjuevnedstïjjen bïjre åtna. – Jïs manne leam gåetesne abpe sjuevnedstïjjem, manne daelviedepresjovnem orrejaepievadtesinie åadtjoem, Johansen jeahta.

  – Mijjieh dovne tjoevkem jïh jemhkelem daarpesjibie jïs edtjebe hijven åeremebalansem utnedh, Ole-Marius Minde Johnsen jeahta, gie Mental Helsen åejvie.

  Gellie daaroeh sijjen energijem dessieh, jïh Johnsen jeahta medtie 800.000 almetjh daelviedepresjovnem åadtjoeh. Jïs maahtah åarjese vuelkedh, dellie dïhte joekoen hijven råajvarimmie. Jïs ih maehtieh, dellie tjoevketerapije, aktiviteete jïh sosijaale gaskese leah hijven råajvarimmieh. Lea aaj vihkeles ålkone årrodh gåessie lea tjuavkede, Johansen jeahta.

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.