Hopp til innhold

Kommuner skylder peng

Hammerfestingene skylder mest penger i hele Norge. 18 kommuner i Nord-Norge har ikke godkjente kommunebudsjetter.

Penger
Foto: ScanStock Photo

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og fylkeskommuner ha slik godkjenning fra departementet. Med de nye reglene ble godkjenningsordningen begrenset til å omfatte kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse. Kommuneloven § 60 (§ 59 a) nr. 1 definerer hva økonomisk ubalanse innebærer.

Disse kommunene i Nord-Norge er nå i Robek registeret:

NORDLAND

Kommunevåpen Nord-Norge

Kommunevåpen i Nord-Norge

Foto: Grafikk: Malvin Eriksen / NRK

1805 Narvik a, b og c
1826 Hattfjeldal c
1832 Hemnes c
1841 Fauske d
1848 Steigen d
1851 Lødingen d
1859 Flakstad d
1866 Hadsel d
1868 Øksnes d
1871 Andøy c

TROMS

1924 Målselv d
1927 Tranøy c
1928 Torsken d
1941 Skjervøy c
1942 Nordreisa c og d

FINNMARK


2017 Kvalsund c og d
2019 Nordkapp d
2020 Porsanger c og d


KOMMUNER MED MEST GJELD

Hammerfest

Hammerfest by

Foto: Atle Markeng / NRK

Disse kommunene i Norge har mest gjeld pr. innbygger:

1 Hammerfest 139.145
2 Vega 110.051
3 Hitra 98.404
4 Lebesby 94.703
5 Grue 89.963
6 Røyrvik 86.024
7 Høyanger 82.405
8 Røst 80.393
9 Stranda 79.183
10 Gamvik 76.538

Betydningen av å være oppført
ROBEK
For de fylkeskommuner som er oppført i registeret, er følgende vedtak ikke gyldig før de er godkjent av departementet: Vedtak om opptak av lån og finansiell leasing
Vedtak om leie avbygninger,
anlegg, og
varige driftsmidler som kan påføre kommuner eller fylkeskommunen utgifter utover de fire neste budsjettår.

For de kommuner som er oppført i registeret, er ovennevnte vedtak ikke gyldig før de er godkjent av fylkesmannen.

For de fylkeskommuner som er oppført, skal departementet også lovlighetskontrollere fylkestingets budsjettvedtak.

For kommuner som er oppført, skal fylkesmannen lovlighetskontrollere kommunestyrets budsjettvedtak.

Inntil den enkelte kommune eller fylkeskommune er oppført i registeret, kan det ikke iverksettes godkjenning som beskrevet overfor. Kommuner og fylkeskommuner som inngår kontrakter som krever godkjenning skal orientere sine medkontrahenter om at de er satt under betinget godkjenning og kontroll.

Korte nyheter

 • SAS åpner for å hente strandede reisende

  SAS bekrefter overfor NTB at de er villige til å sende tomme fly, samt å gjøre det som må til for å få de strandede turister hjem.

  – Ideelt sett skulle vi sett at det var unntak for hele charterbransjen, slik som det har vært tidligere, og som vi også har foreslått, sier pressesjef Tonje Sund i SAS til NTB.

  Det var tidligere onsdag at pilotforeningene i SAS Pilot Group opplyste at de hadde foreslått overfor SAS å gjøre unntak fra streiken for å hente hjem strandede utenlandsreisende. (NTB)

  SAS Embraer E195
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK
 • Boris Johnson lea riejries goh staateministere

  Boris Johnson lea riejries goh partijeåejvie jïh staateministere. Dam Johnson ålkolen staateministeren gåetie daenbiejjien jeehti.

  Dah leah aalkeme orre partijeåejviem gaavnedidh. Johnson edtja staateministere årroeji vuestie dah akte orre paartijeåejvie gaevnieh.

  – Læjhkan jis ij numhtie daelie våjnoes, dah båetije biejjieh tjuavkadabpa, Johnson jeehti.

 • Jiehtieh saemievæssjoehtimmiem dååjrin mahte gaajhkine gæmhpojne

  Övteben hïeljen FA Sápmin nïejte- jïh baerniejuelkietjengkeretjïerte Piteå Summer Games-gaahtjemem vitni.

  Daelie soptsestieh sijjieh saemievæssjoehtimmiem dååjrin jïh birresovvin bååstede Saapman feeredh.

  Piteå Summer Games lea juelkietjengkeregaahtjeme Sveerjesne.

  Njealjehtsgalhkuvisnie FA Sápmi Altatjïerten vööste Bossekop (BUL) spealadin. Daennie gæmhposne dah lin dïjrem åådtjeme bååstede Saapman feeredh.

  – Fuarran saemie, feerede amma bååstede Saepmien gåajkoe, lin lahtestimmieh Endren mietie.

  BUL:en åejviesaavrehtæjja, Paul Olsen, soptseste satne ij leah vuajneme jallh govleme naan tjïertediblemem, men ij maehtieh nyöjhkedh daate lea deahpadamme.

  Ånnetji mænngan Olsen NRK:ine soptsesti, maahta soptsestidh BUL jïh FA Sápmi heannadimmien bïjre soptsesteminie daelie.

  Gosse NRK birrie Piteå Summer Games-gaahtjemen gïehtelimmieåvtehkem, Anna Bogren Dalberg, heannadimmide lahtestidh, dïhte aadtjen dej bïjre govleme.

  – Ijje, mijjieh idtijmh dan bïjre daejrieh, gaatesjen. Easkah gosse e-påastem Avvireste åadtjoejimh dellie aajhtsimh mij heannadamme.