Hopp til innhold

Mange pasienter blir lagt inn på ny: – Kunne vært unngått

STAVANGER (NRK): Hver sjette pasient over 67 år blir lagt inn igjen på sykehus i Norge etter kort tid. De bør få ligge lenger før de skrives ut, viser ny forskning.

Stavanger universitetssjukehus

ULIKHETER: Det er store forskjeller mellom sykehusene i Norge på hvor mange reinnleggelser de har. Stavanger har flere enn gjennomsnittet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– For meg som fastlege er det mye bedre å legge inn pasienter en gang for mye enn en gang for lite, sier fastlege Kåre Reiten.

Han har vært fastlege og helsepolitiker for Høyre i Stavanger i mange år. Som politiker jobbet han for å få ned antall såkalte reinnleggelser på sykehus. Men som fastlege forstår han godt hvorfor leger sender pasienter i retur.

Fastelege Kåre Reiten i Stavanger. Tidligere Høyre-politiker og leder for levekårsutvalget i Stavanger.

VANSKELIG: – Når en lege har en pasient med mange og sammensatte sykdommer er det ikke lett å bedømme om vedkommende trenger innleggelse på sykehuset eller ikke, sier fastlege Kåre Reiten.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Det er veldig enkelt å være etterpåklok. For en lege er noe av det verste å overse noe alvorlig, og ikke legge inn en pasient med de konsekvensene det kan få.

For få senger i Stavanger

Totalt ble 15,6 prosent av eldre pasienter reinnlagt i Norge i fjor. Det er en økning på 0,6 prosentpoeng fra 2017, viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Astma- og kolspasienter må oftest inn og ut av sykehusene. Mer enn hver fjerde ble lagt inn igjen innen 30 dager.

I Stavanger er andelen reinnleggelser av eldre generelt høyere enn landsgjennomsnittet. Tallet her har gått opp fra 16,8 prosent i 2017 til 17,2 prosent i 2019.

– Vi tror at en stor andel av dette kunne vært unngått, sier fagdirektør Eldar Søreide ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Eldar Søreide, fagdirektør i Helse Vest

TAR TAK: – Vi skal bli best på overgangene mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, sier fagdirektør Eldar Søreide.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Hvorfor skjer det likevel?

– Vi har færre sykehussenger i forhold til befolkningen enn sykehus vi sammenligner oss med. Pasientene må ut så snart de er ferdigbehandlet. I tillegg har vi manglet et system når pasientene blir utskrevet.

Kommunene må ta seg av sykere pasienter

Samhandlingsreformen som kom i 2012, skulle få ned antall liggedøgn på sykehusene. Pasientene ble sendt ut tidligere og skulle viderebehandles i kommunene. Men antall reinnleggelser gikk opp rett etter reformen ble innført. Fortsatt er det høyt.

– Det er en stor belastning for pasienter å bli lagt inn igjen på sykehus. Bare å bli transportert til og fra sykehuset er en risiko i seg selv, sier Malin Knutsen Glette, høgskolelektor ved institutt for helse og omsorgsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet.

Malin Knutsen Glette, høgskolelektor ved institutt for helse og omsorgsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet.

FORSKER: Høgskolelektor Malin Knutsen Glette ved Høgskulen på Vestlandet har forsket på årsaken til reinnleggelser, og peker på kort liggetid og manglende kompetanse i kommunene.

Foto: HVL

Hun har forsket på hvorfor så mange pasienter blir lagt inn igjen på sykehusene når det kunne vært unngått.

– Jeg har fått svar fra helsepersonell hva de tror årsakene er. De svarer kort liggetid på sykehus, og manglende kompetanse i kommunehelsetjenesten.

Det er særlig eldre pasienter som blir lagt inn igjen. Enten fra eget hjem eller sykehjem.

– Det er mye bra med samhandlingsreformen. Men jeg tror kompleksiteten til pasientene som skal ut i kommunehelsetjenesten er blitt litt undervurdert.

– Hva kan gjøres med det?

– Kommunikasjonen må bli bedre mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten.

Det er de helt enige i ved Stavanger universitetssjukehus.

– Vi har vært flinke på å si hva sykehuset skal gjøre og hva kommunehelsetjenesten skal gjøre. Men det svikter i overgangene. Vi må få til sømløse tjenester, sier fagsjef ved samhandlingsavdelingen Sissel Hauge.

Pasient på sykehjem

MANGLER TALL: Det finnes ikke tall for hvor mange unødvendige reinnleggelser det finnes. Riksrevisjonen slo i 2017 fast at det totalt var for mange.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Lavest i nord

Statistikken viser regionale forskjeller.

I nord er andelen reinnleggelser lavest, med 9 prosent, mot nær 17 prosent i de tre andre regionene.

Samtidig har Helse Nord lengst liggetid med et snitt på 4 døgn, mot mellom 3,3 og 3,7 liggedøgn i de andre regionene.

Forsker Doris Tove Kristoffersen ved FHI mener dette viser at lengre liggetid kan føre til færre reinnleggelser.

Doris Tove Kristoffersen, forsker/statistiker i Folkehelseinstituttet.

ELDRE UTSATT: Forsker Doris Tove Kristoffersen i Folkehelseinstituttet, sier at eldre pasienter er spesielt sårbare for reinnleggelser etter sykehusopphold.

Foto: privat

– Samtidig må vi ikke glemme at avstandene er store i Nord-Norge. Mange blir kanskje ikke reinnlagt fordi lang reisevei vil forverre tilstanden. Det kan også være at de har god telemedisin og god oppfølging i kommunene, og at det fører til færre reinnleggelser.

Rapporten fra FHI viser også at noen få pasienter står for mange reinnleggelser.

I 2019 hadde 40 pasienter med astma/kols ti eller flere innleggelser hver. Rundt 750 pasienter hadde fra tre til ni innleggelser hver.

Noen sykehus derfor har satt inn ekstra tiltak, som senger med dedikert personell for disse pasientene.

– Fast telefonkontakt med pasientene kan føre til færre sykehusinnleggelser. Det er gjort forsøk i Østfold og Agder, der pasienter blir ringt opp av helsepersonell hver 14. dag, sier Kristoffersen.

Parkerte rullatorer på et sykehjem

GJELDER MANGE: Av i alt 81.416 primærinnleggelser i sykehus i 2019, ble over 13.000 etterfulgt av en akutt reinnleggelse innen 30 dager.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Vil følge pasienten hjem

Til nå har pasienter i Stavanger-regionen fått med seg informasjon når de skrives ut om hva som er normale og unormale reaksjoner. Nå vurderer sykehuset å opprette et «følge-hjem-team».

– Vi har et inderlig ønske om å bli bedre. Vi har som mål at pasientene skal få trygge og gode opplevelser, sier Søreide.

I Stavanger kommune er de inne på samme tanke. Et eget team med lege, sykepleier og fysioterapeut som skal ta imot pasienten som kommer hjem fra sykehuset.

– Levekårsstyret ønsket å opprette dette for noen måneder siden, men det kommer an på om kommunen har råd til det. Jeg tror det hadde vært en veldig bra løsning for å hindre unødvendige reinnleggelser, sier Reiten.

Også FHI mener primærhelsetjenesten i kommunene er viktig for å få til gode pasientforløp, men Kristoffersen har ikke statistikk å slå i bordet med.

– Mange kommuner er med på læringsnettverket «gode pasientforløp», men foreløpig synes ikke dataene vi har analysert å fange opp den tiltenkte effekten av dette.