NRK Meny

Miljøvernministeren ber kommunene bedre luftkvaliteten

ESA kunngjorde i forrige uke at de går videre med saken mot Norge på grunn av for dårlige luftkvalitet. Miljøvernministeren mener kommunene må rydde opp. Miljøbyråden i Oslo tar ballen - men gir også staten et spark tilbake.

Svevestøv

ESA slår fast at tross tiltakene som er satt inn vil ikke forurensningsnivået i Oslo være nede på et akseptabelt nivå før tidligst i 2025. Arkivfoto.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Artikkelen er flere år gammel.

Store deler av Norge har farlig høye nivåer av lokal luftforurensning, advarer EFTAs overvåkningsorgan ESA. Norge kan bli stilt for retten hvis tilstanden ikke bedres.

I mange tilfeller mangler handlingsplaner for å møte problemet.

SVs Heikki Holmås stilte i spørretimen i dag spørsmål på vegne av SVs Olivia Corso Sailes om den dårlige luftkvaliteten i flere norske byer.

Luftkvaliteten i mange norske byer er for dårlig, og bryter med grenseverdiene i luftkvalitetsdirektivet. Det mangler mange steder handlingsplaner for å møte problemet. ESA har bedt Norge iverksette raske tiltak mot dårlig og helsefarlig luftkvalitet i norske byer. Hvilke tiltak mener statsråden må på plass for å bedre luftkvaliteten i norske byer, og vil statsråden lage en handlingsplan for å bedre situasjonen?

Spørsmål fra Olivia Corso Salles (SV) til klima- og miljøministeren
Olivia Corso Salles

Olivia Corso Salles (SV) krevde svar om luftforurensning i Stortingets spørretime. Spørsmålet ble stilt av Heikki Holmås.

Foto: Stortinget/Greiner Olsen

– Kommunene har ansvaret

Norge får også avslag på søknaden om å utsette fristen for å nå grenseverdiene for No2 for alle byer utenom Bergen, som fikk unntak fram til 1.1.2015. Norge har fått to måneders frist til å besvare uttalelsen. Deretter vil ESA vurdere om de skal bringe saken inn for EFTA-domstolen.

Klima- og miljøvernministeren Tine Sundtoft understreket fra Stortingets talerstol i dag at luftforurensningen er et «stort miljømessig helseproblem». Men hun mener det må være opp til kommunene å ta grep om situasjonen.

– ESA-saken illustrerer at vi fortsatt har utfordringer på dette området. I Norge er det kommunene som er ansvarlig myndighet for lokal luftkvalitet. Det innebærer at det er kommunene som har ansvaret for å utarbeide handlingsplaner og iverksette tiltak for å bedre luftkvaliteten, sier Sundtoft.

LES OGSÅ: Dette gir ingen helseeffekt

Vil ikke gripe inn med statlige handlingsplaner

Departementet har bedt Miljødirektoratet om å følge opp og bistå byene mer aktivt i arbeidet framover.

– Vi er også helt avhengig av at kommunene tar i bruk alle eksisterende virkemidler, sier Sundtoft, som ikke vil gripe inn med statlige handlingsplaner.

– Miljødirektoratet har lagt fram et forslag til innskjerping av grenseverdiene for svevestøv, vi følger opp dette. Det er viktig for oss at vi samarbeider nært med kommunene om å få løst problemstillingen, og det er viktig at kommunene selv bestemmer hvilke virkemidler de vil ta i bruk. Vi har to måneder på oss til å få gitt et godt svar til ESA og vil følge dette opp sammen med kommunene, sier Sundtoft.

Rushtidsavgift og miljøfart

Guri Melby

LOVER BEDRING: Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby håper at syklistene opplever en bedring av trafikksikkerheten allerede på slutten av 2014.

Foto: Eirin Eikås / NRK

– Vi kan ikke ha det slik at astmatikere ikke kan gå ut i Oslo, sier miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby og slår fast at byrådet vil ta ballen fra miljøvernministern.

– Det er absolutt aktuelt å innføre flere tiltak for å redusere forurensningen. Det gjelder både flere strekninger med miljøfartsgrense og rushtidsavgift. En utredning om rushtidsavgift kommer neste år, lover Melby.

Nektet dieselforbud

Byrådet har forsøkt å innføre både forbud mot kjøring av dieselbiler på de verste dagene og lavutslippssoner, der dieselkjøretøy ikke får kjøre inn. Dette ble vedtatt i bystyret allerede for to år siden og er de enkelttiltakene Melby mener ville monne mest. Blant annet i Stockholm har lavutslippssoner hjulpet bra på luftkvaliteten.

– Men regjeringen har så langt ikke gitt oss lov til dette, sier Melby og sender en utfordring tilbake til miljøvernminister Tine Sundtoft: – Regjeringen må gi oss en bedre verktøykasse for å håndtere dette problemet.

LES OGSÅ: Kan bli dyrt å kjøre lastebil

Hun mener både piggdekkavgift, miljøfartsgrenser og bedre vask og vedlikehold av veier allerede har hjulpet mye, men dette gjelder mest svevestøv.

Til sjøs

– For å få bukt med NOx-problemet, altså utslipp av nitrogenoksider spesielt fra dieselbiler, er det nettopp tiltak mot disse kjøretøyene som må til. Det gjelder særlig tungtransporten.

– Men hvor skal tungtransporten gjøre av seg hvis de ikke kan kjøre inn i byen?

– Det må selvfølgelig finnes fullgode alternativer til å kjøre alt på vei. Mer gods må over på tog eller sjø.

– Det har vel vist seg å ikke være så enkelt i praksis?

– Transport på vei er for billig. Det viser seg at om man endrer prisene, vil markedet raskt følge etter, sier Melby - uten å utdype om det forutsetter et kraftig prishopp på diesel, også for privatbiler.

Luftkvalitet som fører til helseplager

Befolkningen i fem norske storbyer må belage seg på også i framtiden å leve med en luftkvalitet som kan føre til helseplager, meldte Miljødirektoratet nylig.

De hadde da gått gjennom tiltakene for å komme under de tillatte nivåene for utslipp av nitrogenoksid (NO2) og svevestøv i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Drammen.

LES OGSÅ: Truer Norge med rettssak

LES OGSÅ: Bryter regler for luftkvalitet

Artikkelen fortsetter under videoen

Miljøvernministeren ber kommunene bedre luftkvaliteten.

Se svaret fra klima- og miljøministeren

Pilene pekte oppover

I 2013 brøt Oslo forurensningsforskriften for første gang siden 2007.

Siden 2003 har konsentrasjonen av såkalt svevestøv langs de mest trafikkerte veiene i hovedstaden hatt en nedgang. Men i fjor pekte pilene oppover.

For snart ti år siden innførte kommunen såkalt miljøfartsgrensen som et prøveprosjekt i Oslo. Farten ble satt ned fra 80 km/t til 60 km/t på flere strekninger, og disse miljøfartsgrensene har vært mye diskutert. Senere ble fartsgrensen gjort om til 70 km/t, men det er for tidlig å si om dette kan være med på å forklare økningen av svevestøv.

Bergen hadde sitt kriseår med luftforurensing i 2010. I mars kom en reisevaneundersøkelse som viste nedgang i bilandelen i Bergen for første gang siden 60-tallet.

LES OGSÅ: Verste luftkvalitet noensinne

LES OGSÅ: Pellets kan forurense Oslo