NRK Meny
Normal

Skryt til Halden

Rådmannen i Halden inviterer til åpent budsjettmøte kommende uke. Det liker Gunnar Bodahl Johansen ved Institutt for journalistikk godt.

Gunnar Bodahl Johansen ved Institutt for Journalistikk

ROS TIL HALDEN FOR ÅPENT BUDSJETTMØTE. - Åpenhet er ikke alltid behagelig, men helt nødvendig, sier fagmedarbeider Gunnar Bodahl Johansen ved Institutt for journalistikk.

Foto: Lotte Olsen/NRK

- Jeg synes dette rådmannen her gjør, er akkurat slik det skal være.

Det er klart dette er bra, sier fagmedarbeider Gunnar Bodahl Johansen ved Institutt for journalistikk i Fredrikstad om kommende ukes åpne budsjettmøte i Halden kommune, der rådmannen for første gang i kommunens historie åpner for at alle interesserte kan være tilstede.

Bodahl Johansen minner om at åpne møter og åpenhet i forvaltningen delvis er hjemlet i loven. Men han oppdager stadig at ikke alle praktiserer dette.

- Åpenhet er ikke alltid behagelig, men helt nødvendig, sier han til NRK.no.

Les også:

Konstituert rådmann i Halden, Eivind Hansen.

UVANLIG ÅPENT OG UVANLIG TIDLIG. Møtet på Bøkevangen den 26. september er, foruten å være en ny møteform rundt budsjettbehandlingen i Halden, også et rekordtidlig startskudd for budsjettarbeidet. Politikerne vil få 2,5 måneder på seg fram til budsjettvedtak faller i midten av desember.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK Østfold

Tidlig budsjettjobbing

Medlemmer av formannskapet og ledere av hovedutvalg er invitert til budsjettsamling på Bøkevangen i Halden den 26. september 2012.

Møtet er ellers åpent for media og øvrige tilhørere.

På agendaen står orientering om status etter 2. tertial 2012, - overordnet og per kommunalavdeling ved kommunalsjefene.

Videre skal det gis informasjon om rammer for budsjett 2013, og Halden kommunes fremtidsvisjoner, med diskusjon og arbeid i gruppe.

- Vi har invitert til dette møtet for å gi politikerne informasjon, og å få satt politikerne inn i den budsjettmessige situasjonen, samt presentere utfordringene for 2013, slik vi i administrasjonen ser det, forteller konstituert rådmann Eivind Hansen til NRK.no.

- De fleste ønsket møtet velkommen

Eivind Hansen forteller at politikerne stort sett har sett positivt på initiativet til møtet, og at det er tatt godt imot.

"Stort sett" sier du - er det noen som ikke har vært fornøyd med møtet eller møtets intensjoner?

- Det har vært noe debatt i enkelte miljøer rundt dette. Det er noe nytt i Halden-sammenheng, men relativt vanlig i kommune-Norge, sier Hansen.

Han mener at den åpne prosessen er godt for Halden kommune og innbyggerne.

- Vår hensikt er å øke forståelsen, øke kunnskapen om utfordringene Halden kommune står overfor, og øke detaljekompetansen, sier Eivind Hansen.

Les også:

Sedler

LITE PENGER I KOMMUNEKASSA. Halden kommune har to ganger i år måttet bruke kassakreditt, for å holde regningene fra livet. Rådmannen ønsker nå å få satt politikerne inn i den budsjettmessige situasjonen, og presentere utfordringene for 2013.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Triksing pågår

- Det trikses over hele landet rundt dette med åpenhet, sier Gunnar Bodahl Johansen.

Han forteller at praksis mange steder er at formannskapet sender fra seg rådmannes forslag som sitt eget, og begynner å forhandle i kriker og kroker for å få et resultat til et reelt budsjettforslag.

- Og så tar politikerne endringer i et kommunestyret, uten å forelegge dette for offentligheten. Det er triksing, sier han.

Bodahl Johansen, som er ekspert på offentlig innsyn, mener borgerne med mangelfulle prosesser og dårlig innsyn, ikke får anledning til å diskutere annet enn rådmannens budsjett.

- Slikt skaper støy, sier han.

Kun tungtveiende årsaker for å lukke møter

- Ombudsmannen har uttalt at budsjettbehandlingen bare kan lukkes hvis det foreligger tungtveiende offentlige interesser, sier Gunnar Bodahl Johansen.

Det relevante vurderingskriterium må være om det er noe i budsjettforslaget som det knytter seg tungtveiende offentlige interesser til å holde skjult for offentligheten på dette stadiet i budsjettbehandlingen.

- Vurderingen må med andre ord være basert på egenskaper ved de opplysningene man ønsker å skjerme, ikke hensynet til selve beslutningsprosessen, sier han.

Farsund-saken

Kommunal- og regionaldepartementet har i sak 97/6053 uttalt:

«... Selve det faktum at det er snakk om en budsjettbehandling oppfyller ikke disse vilkårene, det må altså foreligge en spesiell situasjon ved det anliggende årsbudsjett/økonomiplan for at lukking lovlig kan vedtas

Og i Farsund kommune gjennomførte formannskapet den 18. november i fjor et lukket drøftingsmøte i forbindelse med budsjettprosessen.

I avgjørelsen i klagesaken som ble reist etter dette møtet, uttaler fylkesmannen blant annet:

«Det er ikke framkommet noen opplysninger i saken, verken fra kommunen eller på annet vis, som tyder på at det forelå tungtveiende offentlige interesser som tilsa at det var adgang til å behandle deler av budsjettmøtet for lukkede dører.

Fylkesmannen må derfor legge til grunn at slike tungtveiende offentlige interesser faktisk heller ikke var til stede.

Konklusjonen må etter dette bli at formannskapet ikke hadde lovlig adgang til å lukke dørene under deler av budsjettmøtet, fordi lovens vilkår for å behandle saken for lukkede dører ikke var oppfylt». (Sak 2203/11073)

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Vil ha nei til utbygging

    Fortidsminneforeningen mener politikerne i Fredrikstad må si nei til å bygge ut en verneverdig villa ved biblioteket i byen. En utbygger ber om å tillatelse til å bygge om herskapshuset på Cicignon til åtte leiligheter og bygge et tilbygg i bakgården med fem leiligheter. Leder i fortidsminneforeningen i Østfold, Jens Bakke mener et ja til utbygging på sikt kan føre til en forringelse av områdets nasjonale verdi.

  • Krav fra departementet

    Akershus, Buskerud og Østfold må nå gjenoppta prosessen med å slå seg sammen til et fylke. Det krever kommunal- og moderniseringsdepartementet, etter at Stortinget vedtok å slå fylkene sammen med tvang 8. juni. Arbeiderpartiet, som er imot den store regionen, synes timingen er merkelig. Det logiske ville være å utsette prosessen til etter stortingsvalget, sier Aps gruppeleder i Akershus, Tonje Brenna.