Hopp til innhold

115.000 barn lever i familier med dårlig råd

Sarpsborg er den kommunen i landet som har flest barn som lever i familier med svært lav inntekt.

Tom lekeplass i Sarpsborg

ØKNING: Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nesten 115.000 barn vokser opp i familier med svært lav inntekt. Flest barn lever i Sarpsborg, ifølge statistikken.

Foto: Sebastian Nordli / NRK

Flere og flere barn i Norge vokser opp med lite penger. De siste ti årene har det økt hvert år.

I 2019 var det 4000 flere barn enn året før i kategorien de kaller «vedvarende lavinntekt», viser nye tall fra SSB.

Det er mest fattigdom blant barn i Oslo og Viken.

  • Barn i de store byene er mest utsatt for lavinntekt, men det er likevel stor forskjell blant kommunene. Sarpsborg, Fredrikstad og Drammen har størst andel barn som lever i fattigdom.
  • Økningen har vært størst i Fredrikstad og Stavanger med henholdsvis 4,4 og 4,0 prosentpoeng.
  • Hvor utsatt barnefamilier er for lavinntekt over tid har sammenheng med antall barn og voksne i husholdningen. Enslige forsørgere er oftere en del av lavinntektsgruppen enn par.

NRK forklarer

Barnefattigdom i Norge

Barnefattigdom i Norge

Barnefattigdommen i Norge har vært økende siden begynnelsen av 2000-tallet. Fra 2013 økte antallet fra 84 000 til 115 000 i 2019. Fattigdommen blant barn er nå høyere og vokser raskere enn fattigdom blant voksne.

Barnefattigdom i Norge

Hvordan definere fattigdom?

Barnefattigdom i Norge regnes vanligvis ut fra andelen barn som vokser opp i husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 60 % av medianinntekten i Norge. Dette måler fattigdom blant barn på en relativ måte. 

Barnefattigdom i Norge

Hvordan bli fattig i Norge?

Fattigdom handler ikke bare om mangel på mat, klær og tak over hodet. Fattigdom betyr også det å mangle muligheter for å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet. 

Barnefattigdom i Norge

Konsekvenser av barnefattigdom:

Barn i familiet med lav inntekt deltar i mindre grad i organiserte aktiviteter enn andre barn. Ensomhet og opplevelse av utenforskap kan være en konsekvens av fattigdom. Også møtet med skolen påvirkes av barnas sosiale forskjeller. Det er også en klar sammenheng mellom dårlig familieøkonomi og psykiske helseproblemer hos barn.

Barnefattigdom i Norge

Hvilke barn rammes av fattigdom?

  • Barn med innvandrerbakgrunn.
  • Barn i husholdninger hvor hovedinntektstaker har lav utdanning. 
  • Barn med enslige forsørgere.
  • Barn i husholdninger som mottar over halvparten av samlet inntekt gjennom offentlige overføringer.
  • Barn i husholdninger uten yrkestilknytning.
Barnefattigdom i Norge

Det å leve i fattigdom som barn kan ha konsekvenser for situasjonen her og nå, men også for fremtidige muligheter. Barn som vokser opp i husholdninger med lave inntekter, har økt sannsynlighet for selv å få lav inntekt når de blir voksne.

Sarpsborg topper listen

Sarpsborg er den kommunen i landet som har høyest andel barn som faller innenfor kategorien. I 2019 gjaldt det 19,1 prosent av barna i byen.

– Det er et bekymringsfullt høyt tall. Det er klart vi tar dette på alvor, men det er også en jobb som tar tid og ikke kan løses over natten, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Ifølge ordføreren skyldes tallet innvandrerveksten byen har hatt de siste årene.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg er bekymret over at Sarpsborg topper statistikk over barnefattigdom i Norge.

Foto: Vidar Ruud / NTB

– Mange av disse familiene er lavinntektsfamilier som har kommet fra andre land. Vi mener at arbeid og utdanning er nøkkelen til å få familier ut av fattigdom. Derfor må vi jobbe målrettet mot barn og unge i disse familiene, slik at de kan gjennomføre utdanningsløpet.

Seks av ti har innvandrerbakgrunn

På landsbasis har seks av ti barn som lever i lavinntektsfamilier innvandrerbakgrunn. Helt siden 2013 har barn i innvandrerfamilier vært i flertall.

Av de 115.000 barna som lever i familier med vedvarende lavinntekt i 2019, hadde 67.700 enten innvandret selv eller var barn av foreldre som hadde innvandret.

– En viktig årsak til veksten er at gruppen barn med innvandrerbakgrunn, som har foreldre med lav utdanning og svak yrkestilknytning, har økt. Økningen har særlig vært stor blant barn som har kommet til Norge som flyktninger, eller er født i Norge av foreldre med flyktningbakgrunn, skriver barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en e-post til NRK.

– Jeg håper og tror integreringsløftet vi har satt i gang vil slå ut positivt, og uansett har det vært viktig og riktig at Norge har tatt imot mange flyktninger fra Syria som tross alt har fått en ny sjanse i livet.

Røde Kors ser alvorlig på situasjonen

Tallene gjelder for 2019, da det fremdeles var lav arbeidsledighet. Røde Kors er bekymret for at enda flere barn har det ekstra tøft nå som flere står utenfor arbeid som følge av pandemien.

– Dette er et høyt tall. Det er tøft å være barn som vokser opp i en familie som har dårlig råd, og som ikke får de samme mulighetene som andre barn. Det samme gjelder foreldrene, sier Camilla Ringdal Dukefos, programleder for barn og unge i Røde Kors.

Camilla Ringdal Dukefos, programleder for barn og unge i Norges Røde Kors

Camilla Ringdal Dukefos, programleder for barn og unge i Røde Kors, mener det er en alvorlig situasjon at 115.000 barn lever i fattigdom i Norge.

Foto: privat

Det å sikre at foreldre har en inntekt og jobb er viktig for å få barn ut av fattigdom, forklarer hun. Dukefos mener endringer må skje fortløpende.

– Barnetrygden må økes, og det må iverksettes tiltak som sikrer at alle foreldre har mulighet til å ha en inntekt, eller at det gis mulighet for å skatte slik at man ikke lever med vedvarende lav inntekt, sier Dukefos.

Merker økt pågang

Røde Kors merker økt pågang fra familier som trenger hjelp fordi de er i en vanskelig økonomisk situasjon.

– Vi opplever stor pågang over hele landet når det gjelder lavterskeltilbudene våre. Det gjelder for både barn og unge. Her kan alle deltakerne være med på å påvirke aktivitetene.

I år har de hatt en dobling i antallet søknader om ferie for familier med økonomiske utfordringer. De har økt kapasiteten for sommeren og høsten.

– Doblingen viser at behovet er enormt. Målet med aktiviteten er å gi barn i Norge en god ferieopplevelse, veldig mange har ikke råd til å dra på ferie selv, forklarer Dukefos.

I den første versjonen av denne artikkelen, brukte NRK begrepet «barn i fattigdom». Dette er en uklar betegnelse, som du kan lese mer om her.