Hopp til innhold

OUS avviser forslaget som kunne hindra masseoppseiingar

Klinikkleiinga avviser det nye løysingsforslaget på thorax-klinikken. Det vil føre til fleire oppseiingar og gå utover pasientane, meiner tillitsvald.

Stine Molvær Nesseth, intensivsykepleier og tillitsvalgt, Ullevål, OUS

Intensivsjukepleiar Molvær Nesseth har bindingstid i jobben. Ho veit at ho kjem til å miste ganske mange gode kollegaer i tida framover.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Intensivsjukepleiar Molvær Nesseth har bindingstid i jobben. Ho veit at ho kjem til å miste ganske mange gode kollegaer i tida framover.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

I førre veke blei det lagt fram eit nytt forslag til ei løysing på konfliktane ved thorax-klinikken på Ullevål.

Forslaget kom frå seksjonsleiarar ved sjukehuset.

I dag avviste klinikkleiinga forslaget.

Forslaget blei lagt fram etter at 14 av 24 sjukepleiarar sa opp jobbane sine i protest mot sjukehusleiinga for snart to veker sidan.

16 av 24 sjukepleiarar har sagt opp

Leiinga hadde moglegheit til å få dette til å snu, men dei valde å ikkje ta den. Dei visste at dei kom til å tape rundt 20 intensivsjukepleiarar på avgjerda dei tok, seier Stine Molvær Nesseth, intensivsjukepleiar og tillitsvald ved OUS.

Ho seier at grunngjevinga var at dei ikkje hadde fått tid til å gjere ei risikovurdering, og at dei ikkje vil løyse utfordringane på klinikken i dag.

Nesseth fortel at sjukepleiarane opplev at forslaget var forkasta utan at dei hadde ein dialog i framkant.

Eg veit at eg kjem til å miste ganske mange gode kollegaer, seier ho.

Stine Molvær Nesseth, intensivsykepleier og tillitsvalgt. Ullevål og OUS

Tillitsvald Stine Molvær Nesseth meiner det er pasientane som får konsekvensane av at forslaget blei forkasta.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Tillitsvald Stine Molvær Nesseth meiner det er pasientane som får konsekvensane av at forslaget blei forkasta.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Til no har det komme totalt 16 oppseiingar.

Av dei åtte som er igjen, er to snart pensjonistar. Tre er nyutdanna intensivsjukepleiarar, og ein av dei skal ut i permisjon til sommaren.

Dei oppseiingane som har kome blir ikkje trekt tilbake. Dei som har venta til fristen 1. mars med å skrive under kontraktar på nye jobbar kjem til å gjennomføre det. Vi er ikkje mange igjen.

Er det nokon veig tilbake?

Nei, ikkje når dei ikkje er villige til å ha ein dialog, og det einaste dei kan tilby er eit vikartillegg dersom vi må vere på fleire stader. Ingen av oss bryr oss om pengane opp i dette eigentleg, seier Nesseth og legg til:

Det er kjempetrist. Det er heilt håplaust, faktisk.

Nesseth trur avgjerda vil gå ut over pasientsikkerheita.

– Vi har ekstremt lite tillit til leiinga vår, og eg tenkjer at pasientane har ekstremt lite tillit til dei tenestene dei skal ta imot.

Ventelistene kjem til å bli lengre, og vi må vere førebudd på at helsetilbodet blir dårlegare, seier ho.

Skuffa

Ole Magnus Hagen er seksjonsleiar ved thoraxkirurgisk avdeling på Ullevål sjukehus.

Det var han som sende forslaget til løysing i førre veke på vegner av alle seksjonsleiarane ved sjukehuset.

– Eg er skuffa over at forslaget er forkasta. Eg meiner det er feil.

Som seksjonsleiar meiner han at han må forhalde seg til det som er bestemt, men han fryktar konsekvensane.

– Eg fryktar at det vil komme enda fleire oppseiingar og at det snart ikkje er noko igjen av thoraxkirurgisk avdeling på Ullevål, seier Hagen til NRK.

Også tillitsvald for overlegane ved OUS, Erik Høiskar, er overraska over avgjerda.

– Det verkar som om dei (leiinga red.anm.) har slått fast veldig raskt at dei ikkje ser noko løysing i tråd med det som er foreslått, seier han.

Erik Høiskar, tillitsvalgt for overlegene ved Oslo universitetssykehus, foran akuttmottaket på Ullevål. Høiskar har på seg en blå skjorte, han har kort, hvitt hår og bruker briller.

Erik Høyskar, tillitsvald for overlagane ved OUS, er bekymra for behandlingstilbodet.

Foto: Jenny Dahl Bakken

Han opplev at det ikkje har vore nokon særleg dialog rundt moglegheitene.

– Det synest eg er uheldig.

Når Ullevål no mistar mange intensivsjukepleiarar på thorax-avdelinga, fryktar Høiskar at behandlingstilbodet ved OUS blir redusert.

– Mi bekymring er at vi ikkje klarar å vareta den behandlinga vi har lova.

Han meiner dialog no er einaste veig ut av situasjonen.

– Eg meiner sjukehuset må vere meir open rundt kva som er problemet her, og kome tilsette i møte i forhold til eit openbert behov for ein betre dialog, seier Høiskar.

– Ein risiko

Hovudtillitsvald Vegard Andreas Jacobsen i Norsk Sjukepleiarforbund har følgt saka tett.

Vegard Andreas Jacobsen, hovedtillitsvalgt, Norsk Sykepleierforbund

Vegard Andreas Jacobsen er hovudtillitsvald i Norsk Sjukepleiarforbund ved OUS.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Eg synest det er ein trist utvikling.

Han viser til at avdelingsleiing og klinikkleiing ikkje er villig til å ein gong diskutere forslaget som kom frå seksjonsleiinga, som jo trass alt også er arbeidsgivarsida.

– Risikoen ved at sykepleiarane seier opp, er ein risiko avdelingsleiar og klinikklaiar ser ut til å vere villig til å ta, seier Jacobsen.

Fortsett arbeidet med å samle alt på Rikshospitalet

Leiinga har no endeleg bestemt at planlagde hjarteoperasjonar skal samlast på Rikshospitalet i sommarferien.

Lungekirurgi og beredskap skal takast vare på Ullevål, skriv leiaren av hjarte-, Lunge- og karklinikken ved OUS, Bjørn Bendz, i ein e-post til NRK.

Bjørn Bendz

Bjørn Bendz er leiar av hjarte-, Lunge- og karklinikken ved OUS.

Foto: Geir Olsen / NTB

Deira forslag til løysing, som er blitt presentert for oss, varetek derimot ikkje behovet for å samle fagfolk og kompetanse for gjennomføring av hjarte- og lungekirurgi sommaren 2023.

Oslo universitetssjukehus held fram arbeidet med å samle hjarteoperasjonane på Rikshospitalet i 2025, slik som dei tidlegare har bestemd og kommunisert.

– Ved at planlagde hjarteoperasjonar skjer på ein stad i sommarferien, kan vi samle fagfolk og kompetanse som sikrar god kvalitet, fornuftig bruk av ressursar og auka føreseielegheit.

Han legg til at erfaringane frå sommaravviklinga i fjor viste at arbeidsmengda var stor på Rikshospitalet, og mindre på Ullevål.

– Beredskapen på Ullevål, med kirurgar til stades, blir varetatt. Omsynet til forsvarlegheit er fullt ut varetatt, seier Bendz.