Hopp til innhold

Høyesterett: Mobiltitting ved rødt lys er ulovlig

Mobilbruk ved rødt lys og stillestående kø anses å være «under kjøring» i ny dom. Trygg Trafikk jubler for avklaringen, men advokat mener forskriften må gjøres klarere.

Skriver tekstmelding under bilkjøring

Å sjekke mobilen når bilen står på rødt lys, eller du sitter i kø, er ulovlig, fastslår Høyesterett. (illustrasjonsfoto)

Foto: Aud Darrud / NRK

Høyesterett har tatt stilling til om mobilbruk ved rødt lys er å regne som «under kjøring», og dermed straffbart.

Bakgrunnen er to saker der førerne fikk forelegg for mobilbruk mens bilen sto stille i trafikken.

En mann i 40-årene sjekket klokka på mobiltelefonen mens bilen sto stille på rødt lys med motoren avslått i Oslo i september 2019. For det ble han ilagt et forelegg han nektet å vedta.

I Oslo tingrett ble han dømt til å betale en bot på 2.000 kroner.

Fikk bot i stillestående kø

I en lignende sak fikk en kvinne i begynnelsen av 20-årene forelegg for mobilbruk for å ha kikket på mobilen i stillestående bilkø i Drammen. Køen gjorde at bilens motor automatisk skrudde seg av. Da køen begynte å bevege seg, la hun bort mobilen.

I lagmannsretten ble de tiltalte frifunnet for overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Klargjør rekkevidden av forbudet

Høyesterett kom under dissens til at bruken av mobiltelefonen i begge tilfellene hadde skjedd «under kjøring» og dermed innebar overtredelser av forbudet.

Flertallet la til grunn at bruk av mobiltelefon under kortvarig trafikal stans der bilen fortsatt er en aktiv del av trafikken, dekkes av ordlyden i forbudet om at føreren «ikke [må] bruke mobiltelefon under kjøring».

Mindretallet la til grunn at forskriftsbestemmelsen var uklar og derfor ikke ga tilstrekkelig klar hjemmel for straffansvar.

Avgjørelsen fra Høyesterett klargjør rekkevidden av forbudet mot å bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Uenig i avgjørelsen

Advokat Steinar Thomassen.

Steinar Thomassen er kvinnens advokat.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Kvinnens advokat, Steinar Thomassen, sier til NRK at de er uenige i avgjørelsen.

– Jeg registrerer at to av dommerne er helt enige med de argumentene som vi fremførte. Men vi får ikke gjort noe mer enn å registrere at det er en uenighet, sier Thomassen.

Han sier han er overrasket over at Høyesterett falt ned på den avgjørelsen de nå har fattet, og at han håper at man velger å endre forskriften.

– For at befolkningen skal få mulighet til selv å kunne lese hva som er straffbart og ikke straffbart, så bør departementet nå endre forskriften og gjøre den enda klarere.

Thomassen sier det har vært prinsipielt viktig å få klargjort hvor langt forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon strekker seg.

Trygg Trafikk glade for avklaring

Ingrid Trømborg, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk

Ingrid Trømborg er kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

Foto: Trygg Trafikk

– Det er en dom vi er glad for. Fordi den sier at det å få en trafikal stans når du kjører bil, det betyr ikke at du kan begynne å fikle med mobilen din.

Det sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ingrid Trømborg, til NRK.

Trygg Trafikk var forundret over frifinnelsen i tingretten, og mente den gang at slik trafikken er i dag krever den full oppmerksomhet av føreren, både fra synet og hørselen.

– Selv om det er rødt lys eller det er kø, så skal man ikke bruke mobilen. Det er helt i tråd med det vi mener, sier Trømborg.

– Hvorfor er det så viktig?

– Det handler om oppmerksomhet. Det å bruke mobilen din krever oppmerksomhet, og da blir du mindre fokusert på bilkjøringen. Det skjer ting hele tiden i trafikken, sier Trømborg og utdyper:

– Når du først har begynt å kikke på telefonen din, enten surfe, svare på en telefon eller skrive en SMS, så er oppmerksomheten din rettet mot telefonen og ikke mot trafikken som kan begynne å bevege seg igjen.

– Det å ha nulltoleranse mot mobilbruk under bilkjøring, det mener vi er veldig viktig, sier Trømborg.

Hun mener dommen er viktig fordi det ifølge Trygg Trafikk er godt dokumentert at uoppmerksomhet øker ulykkesrisikoen. Dette gjelder også for annet teknologisk utstyr som bidrar til å redusere førerens oppmerksomhet.

Trygg Trafikk mener derfor at forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring bør oppdateres i lys av den kjøretøyteknologiske utviklingen de siste årene.