Er ikke i nærheten av å ha ren nok luft

Samtidig som ordførerne i Nedre Glomma varsler start av svevestøvmålinger i Sarpsborg, kan Riksrevisjonen fortelle at nabobyen ligger langt fra målet om renere luft.

Måling svevestøv St. croix

Målestasjon på plass i St. Croix-krysset i Fredrikstad. Målinger over flere år viser at kommunen ikke klarer å komme ned på det som nå regnes som forsvarlig nivå.

Foto: Fredrikstad kommune

På fredag starter målinger av svevestøv og nitrogendioksid fra en målestasjon satt ut på Alvim. I Fredrikstad har slike stasjoner i årevis samlet inn en lang rekke nedslående data. Disse ble sammen med funn i flere andre bykommuner i dag presentert av Riksrevisjonen klokken 13 i dag.

Rapporten «Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god luftkvalitet i byområder» viser i hovedsak to ting:

  • Luftkvaliteten er ikke i tråd med fastsatte mål.
  • Kommunenes etterlevelse og Miljødirektoratets oppfølging av forurensningsforskriften er ikke god nok for å nå målene for luftkvalitet.

Krever handling fra Miljøvernministeren

– Riksrevisjonens rapport bekrefter det vi har sagt lenge, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

St Croix krysset målestasjon

– I utgangspunktet regner vi med at det er ganske likt i Sarpsborg, men det vil jo vise seg, sier overingeniør Reidun Ottosen i Fredrikstad kommune. Målestasjonen settes opp ved Alvim, og er i drift fra fredag.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Klima- og miljøministeren må snarest på banen og definere klarere ansvar og sørge for at det iverksettes tiltak som fjerner den helseskadelige lufta i landets byer.

Jevnt over for mye i Fredrikstad

Rapporten viser til målinger gjort i 2014 og sju år bakover. I den tiden har Fredrikstad hatt alt fra 13 til 41 dager i året der mengden svevestøv i lufta er høyere enn forurensingsforskriften tillater. I tre av de sju årene har også gjennomsnittet av svevestøv vært høyere enn tillatt på daglig basis.

– Hovedårsaken til de høye verdiene er først og fremst piggdekkbruken, sier overingeniør Reidun Ottosen på miljørettet helsevern i Fredrikstad.

Annethvert år ligger har Fredrikstad i snitt mer svevestøv enn forskriftene tillater. Derfor må kommunen få flere til å sette bilen fra seg.

– Det beste tiltaket vil selvfølgelig være å redusere trafikken, sier Ottosen.

– Det jobber kommunene med på et overordnet nivå. Vi kommer ikke til å se resultater av det med en gang, men på sikt håper vi å redusere trafikken. At flere går over til å sykle, gå eller ta kollektiv transport

Per-Kristian Foss

Riksrevisor Per-Kristian Foss sier dagens situasjon med flere etater og uklare ansvarsforhold kan føre til pulverisering av ansvar og manglende lokal evne til å beslutte og å iverksette tiltak.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Bare i 2014 viser målingene at bykommunen har en luft som smått nærmer seg den mengden av svevestøv myndighetene anbefalte allerede i 2010.

– Dette strider mot helsekrav for det første, og for det andre så strider det også mot pålegg fra EU. ESA har nylig startet en sak om dette. Her henger norsk miljøpolitikk litt etter, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

For mange kokker

Et annet problem er alle etatene som har med luftkvaliteten å gjøre fører til en uoversiktlig situasjon for kommunene. Det må bli lettere å vite hvem som har ansvar, og hvem som har mandat til å gjøre noe, mener Foss.

– Tre statlige organer har gitt til dels ulike mål for utslipp. Det kommer nasjonale tiltak på toppen. Kommunene har en vanskelig situasjon å forholde seg til, så vi ber statlige myndigheter å forenkle målene, slik at kommunene får en lettere jobb.