Gebyrsjokk for haldenserne i 2008

 

Halden kommune
Foto: Rainer Prang / NRK

Haldenserne får radikalt  økte kostnader og et dårligere tilbud, dersom rådmannens forslag til 2008-budsjett når frem.

Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen, en mulig nedleggelse av intermediæravdelingen, samt en halvering av UKI midlene, var blant de mest oppsiktsvekkende postene da rådmann Per Egil Pedersen  la fram sitt budsjettforslag i Halden torsdag, skriver Halden Dagblad.

Halden kommunes utgifter øker med 120 millioner kroner mer enn man har inntekter til. Men 60 av de manglende millionene må tas ved effektivisering og kutt i både tjenestetilbud og stillinger, skriver Halden Arbeiderblad. 

Per Egil Pedersen

Rådmann Per Egil Pedersen la frem et 2008-budsjett preget av kutt i tjenster og økte avgifter og gebyrer for haldenserne.

Foto: Arash A. Nejad, Nejad, Arash A.

Vakte oppsikt

- Det er aldri en enkel prosess å få i stand et budsjett, og ved mange posteringer har jeg dermed sett meg nødt til å komme med enkelte reduksjonstiltak, sa rådmann Per Egil Pedersen i følge Halden Dagblad før han gikk i gang med budsjettspresentasjonen for 2008.

Mange av rådmannens forslag til innsparingspunkter og tiltak vakte stor oppsikt i kommunestyresalen.

Eiendomsskatt i hele kommunen, og fjerning av bunnfradrag

I 2009 foreslår rådmannen å innføre eiendomsskatt i hele Halden kommune.

For å kunne realisere dette foreslår rådmannen videre en retaksering av alle eiendommer, samt en taksering av fritidseiendommer og eiendommer som tidligere har befunnet seg utenfor den vedtatte eiendomsskattegrensen.

Dette vil tilsvare en generell økning på 10 %.

Parallelt med disse oppskrivingene foreslår rådmannen å redusere bunnfradraget fra 230 000 kroner til 0 kroner, noe som vil gi en samlet effekt på 25 millioner kroner.

Intermediæravdelingen nedlegges?

Det var imidlertid ikke bare eiendomsskatten som skapte brudulje i det omfattende budsjettforslaget.

Den mye omtalte intermediæravdelingen ble så vidt nevnt under presentasjonen, men mange har stor interesse for saken, skriver Halden Dagblad.

"Dersom man ikke får undertegnet en tilfredsstillende avtale mellom Halden kommune, staten og Helse øst vedrørende finansiering av intermediæravdelingen, videreføres ikke tilbudet", har rådmannen skrevet i sitt budsjettforslag.

Iintermediæravdeling i Halden er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Østfold (SØ) og kommunen. Halden kommune stiller lokaler til disposisjon for SØ, noe som fortrenger 10 egne rehabiliterings-pasienter i sykehjemmet. 

Kommunen drifter både egne 10 senger og SØ’s 10 senger for 12,5 mil.kroner pr år. For dette får Halden kommune refundert 2,7 millioner kroner pr år fra SØ.

Økte gebyrer

Renovasjonsgebyret foreslås økt med 16,28 % , avløpsgebyrene med 8,65 %, samt vanngebyrene med 22 %.
 
Parkeringsavgifter har lenge vært et tema som opptar både haldensere og folk flest, og i budsjettforslaget for 2008 foreslås det en økning av kontrolltiden for parkering.

25 % økning på korttidsparkeringer og en økning på 33 % på langtidsparkeringer.

Asak skole, Halden

Asak skole har vært et hett tema i Halden gjennom flere år. Den gamle skolen er helt nedslitt, og i høst har foreldrene holdt barna sine hjemme fra skolen i protest mot manglende vedtaksvilje om forbedringer eller nybygging av skolen fra politikerne.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tar et tak for skolene

De tre skolene Asak, Risum og Strupe har i lang tid vært i fokus på grunn av muggsopp og bygningsslitasje.

Etter rådmannens fremleggelse av budsjettet for 2008 torsdag ser det ut til at Risum og Asak skal påbegynnes og sluttfinansieres med restbevilgninger i 2009.

En oppgradering av gymnastikksalene ved Strupe og Risum er også blant investeringsprosjektene.

Når det gjelder den nybygde Kultursalen på Indre Havn, som skal åpnes den 1.november 2008, vil ikke rådmannen med den økonomiske situasjonen foreslå å bevilge ressurser til dette på nåværende tidspunkt.

Han ønsker å organisere dette arbeidet som et prosjekt, der oppgavene vil bli å sikre finansieringen av et åpningsprogram, samt et videre driftskonsept, skriver Halden Dagblad.

Halden brannvesen

Dioskusjonen rundt Halden brannvesens vaktberedskap har vært tema også tidligere i Halden. I forbindelse med 2008-budsjettet foreslås det å kutte hoder i utrykningsgruppen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kutter i brannvesenet

Til tross for at det i Halden kommune fortsatt er mange bygninger som ikke er utstyrt med nødutgang, er det i tilfelle brann nødvendig med en utrykning med stigebil.

I en slik bemanningsgruppe er det etter det Halden Dagblad kjenner til nødvendig med minst 5 personer, men rådmannen foreslår likevel å redusere antall vakthavende fra 5 til 4.

- Det er som sagt veldig vanskelig å få et budsjett til å gå opp, og derfor må det spares inn på mange områder. Jeg kjenner til problematikken vedrørende utrykningen med stigebil, og av den grunn har jeg foreslått en relativt liten økonomisk effekt for 2008, for å se om dette er en ordning vi kan leve med eller ei, sier rådmann Pedersen til Halden Dagblad.

Kutter i overtid og rammetimetall

- Ingen bruk av overtid, ekstrahjelp eller engasjementer. Alle bevilgninger til slikt forbruk er fjernet, og i forhold til 2007 spares dermed 0,7 millioner kroner. Siden tiltaket har den virkning at det ikke vil bli arbeidet overtid, betyr det at det vil ligge store utfordringer i å prioritere arbeidsoppgaver.

- SFO ordningen er for 2008 budsjettert i selvkost.

- Den generellle elevsatsen reduseres med 500 kroner pr elev, det vil si til 2 300 for elever ved ungdomsskoletrinn og til 2 000 kroner for elever på barneskoletrinn.

Dette tilsvarer en reduksjon på godt og vel 19 %. En reduksjon i skolens rammetimetall tilsvarende 4 % reduksjon i driftsrammer. 4 % reduksjon i tildelt timetall tilsvarer en reduksjon på cirka 17 hele årsverk fra 1.april, eller noe over 30 årsverk fra 1. august.

- Antall barnehageplasser foreslås øket, men søskenreduksjonen skal i tråd med statlige krav, reduseres fra 40 % til 30 %. 

Folkets hus, Halden

Halden kommune skal ha etablert et NAV-kontor i Halden innen 2009. Folket Hus (bildet) ligger vegg i vegg med rådhuset i Halden sentrum, har vært nevnt som et alternativ for en plassering av NAV-kontorene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Etablerer NAV-kontor

- NAV skal være etablert i Halden kommune fra juni 2009. Arbeidet med lokalisering og konstruering av det lokale kontoret skal vies stor oppmerksomhet i 2008. 

I sammenhengen har det vært snakk om å kjøpe Folkets hus, for å gi bedre muligheter for lokjaler i "rådhuskvartalet".  

- Rådmannen foreslår i investeringsregnskapet en bevilgning til bygging av ny barnehage på Brekkerød. Barnehagen skal etter planen ha fire baser, hvorav en vil bli tilrettelagt for å kunne gi tilbud til førskolebarn med spesielle behov. Barnehagen kan ta imot 70 barn i alderen 1-5 år.

Kultur:

- Det norske Blåseensemble (DNBE) får et årlig kommunalt tilskudd på 3 millioner kroner, men rådmannen foreslår nå å redusere denne med 2 millioner.

- Det settes av 0,5 millioner til operasatsningen på Fredriksten festning.

- Kirken styrkes med ytterligere 2 millioner på driftssiden, slik at den totale budsjetteringen utgjør 10 millioner kroner.

Når det gjelder Utvalget for kultur og idrett (UKI), foreslår rådmannen å halvere de økonomiske midlene utvalget har til rådighet. Hovedutvalget bevilger støtte til lag og foreninger etter søknad, men rådmannen begrunner sitt reduseringsforslag med at mange lag og foreninger får (dugnads)inntekter fra andre arrangementer. 

Helse og sosial:

- 46 nye institusjonsplasser for demente på Solheim senter vil stå klare til bruk 01.01.2008.

- Omsorgsboligene på havna har forventet oppstart i oktober/november 2008, og er budsjettert med en ressurs på 0,75 millioner.

- Brukerombudet foreslås nedlagt, noe som vil gi en effekt på 0,2 millioner.

- Rehabiliteringssenger foreslås nedlagt i 2008.

- Det foreslås en reduksjon i støttekontakttjenesten innenfor barnevern og forebyggende enhet med totalt 0,24 millioner.

Teknisk:

- Veivedlikehold økes med 1,5 millioner kroner.

- Feievesenet styrkes med en person som finansieres gjennom gebyrøkninger.

- Rokke avfallsanlegg budsjetteres til selvkost.

- Innføring av byggelånsrente.