Hopp til innhold

- Sjokkert over Rokke-opplysninger

Ordføreren i Halden synes det er en rystende rapport som foreligger om vill pengebruk og brudd på innkjøpsregler ved det kommunale avfallsanlegget.

Avfallsplass

IKKE FASTE PRISER FOR AVFALL. Prisfastsettelsen av leveransene til Rokke avfallsanlegg varierte i følge rådmannens rapport fra gang til gang, og med type avfall. Prisene har ikke gjenspeile de utgifter kommunen vil pådra seg som følge av mottak av avfallet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker legger frem en knusende kritikk av hvordan det kommunale avfallsanlegget på Rokke i Halden har vært drevet.

I dokumenter formannskapet får på bordet neste uke ligger opplysninger om brudd på innkjøpsregeler, tømming av fond og mottak av avfall, som har blitt et miljøproblem.

- Rådmannens saksfremlegg er nesten skremmende lesning, og man sitter igjen med spørsmålet om hvordan dette har vært mulig, sier ordfører i Halden, Thor Edquist (H) på sin blogg.

Les også:

Avfallsanlegg

UANMELDT INSPEKSJON. Fylkesmannen har hatt uanmeldt tilsyn ved Rokke og påpekt at det oppbevares masser på en slik måte at det kan forurense omgivelsene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Spesialavfall på ville veier

I utgangspunktet er anlegget på Rokke tenkt å håndtere den kommunale renovasjonsordningen, samt å dekke øvrig behov til husholdninger og bedrifter i Halden.

Avfallet deles inn i tre hovedgrupper, og det er snakk om husholdningsavfall, næringsavfall og spesialavfall.

Rokke avfallsanlegg har tatt imot spesialavfall, som fylkesmannen har oppdaget gir avrenning til områder rundt, og det er gitt pålegg til kommunen om å utbedre forholdene.

Spesialavfallet på Rokke har tatt imot forurensede masser, som ikke er giftige, men miljøskadelige.

Disse må enten renses eller stabiliseres for gjenbruk eller deponi.

Les også:

Brøt anbudsreglene

Det er rådmannens oppfatning at det har vært mangelfull økonomistyring ved Rokke avfallsanlegg knyttet til innkjøp, andre driftsutgifter, samt fastsettelse av inntekter.

Anlegget har ifølge rådmannen ikke hatt kompetanse eller forutsetninger for å ta i mot en del av det spesialavfall som er tatt inn, eller som man ønsket å ta inn.

I den forbindelse har kommunen støttet to forskningsprosjekter, ett ved universitetet i Luleå og ett ved universitetet for miljø og biovitenskap i Ås, med til sammen om lag 200 000,- kroner pr år.

Det er uklart i hvilken grad dette har bidratt til verdiskapning ved Rokke-anlegget.

For å markedsføre at Rokke avfallsanlegg skulle satse på spesialavfall, ble det i juni 2011 gitt tilskudd i form av oppstartskapital til et selskap som skulle oppsøke potensielle kunder.

Oppstartskapitalen ble gitt i form at en avtale om konsulentarbeid til en verdi av 500 000,- kroner eks mva. Terskelverdien for kommunenes plikt til å utlyse slike konkurranser offentlig via DOFFIN er på 500 000,- kroner eksklusive moms.

Det medfører kunngjøringsplikt dersom verdien av anskaffelsen er høyere enn terskelverdien.

Det er også utbetalt over 550 000,- kroner inklusive moms til et firma som har utviklet tre hjemmesider for Rokke, ifølge rådmannens rapport.

Les også:

Tømte fond

Rokke avfallsanlegg har i flere år vært drevet med solide overskudd i forholdet mellom inntekter utgifter.

Men for budsjettårene 2011 og 2012 er det lagt inn store forventninger til inntjeningen ved anlegget, som ikke har blitt innfridd.

Ifølge rådmannens sak til formannskapet heter det at det kan se ut til at det har blitt overført store summer fra selvkostområdet for renovasjon til Rokke avfallsanlegg.

Ved utgangen av 2010 forelå et fond med beløpet 1 249 000,- kroner.

Ved utgangen av 2011 var fondsbeløpet redusert til 39 000,- kroner, og ved utgangen av 2012 var fondet igjen øket, og det sto da balanseført 2 166 000,- kroner.

- Det kan være grunn til å tro at fondet i 2011 ble nesten tømt for å sikre overskudd ved Rokke avfallsanlegg. Forholdet er ikke fullt utredet i skrivende stund, skriver rådmann Gudrun Haabeth Grindaker til formannskapet.

Les også:

Thor Edquist, Høyre

- MAN TROR NESTEN IKKE DET MAN LESER, sier ordfører Thor Edquist (H). Rådmannens Rokke-rapport beskriver brudd på innkjøpsregler, dårlig økonomistyring og mottak av avfall kommunen nå kan få store utgifter med å bli kvitt.

Foto: Rainer Prang / NRK

- En sak for kontrollutvalget

Rådmannen innstiller på at formannskapet vedtar at det innhentes ekstern bistand i det videre arbeidet med kartlegging av driftsform med hovedvekt på miljø, investeringsgrad, økonomi og risiko.

I følge rådmannen må det vedtas finansiering av ekstern bistand med inntil 200 000 kroner eksklusive moms.

Ordfører Thor Edquist mener opplysningene fra gjennomgangen av forholdene ved Rokke avfallsanlegg , bidrar til å sette Halden på kartet med negativt fortegn igjen.

- Saksutredningen forteller akkurat det som har vært antatt, nemlig at deler av Halden kommune har vært helt ute av kontroll og styring, sier Edquist til NRK.no.

Han er ikke fremmed for, at Rokke-saken bør sendes over til kontrollutvalget, for ytterligere gjennomgang.

- Jeg forstår ikke at dette har vært mulig. Jeg mener vi bør vurdere om kontrollutvalget bør se på denne saken, sier Haldens ordfører.