SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Fiskerihistoria i Sogn og Fjordane:

Sogn og Fjordane Fiskesalslag

vart skipa i 1946.

Publisert 22.01.2006 18:58.


Leverings- og omsetningsordningane for fisk var mildt sagt uoversiktlege og kaotiske til langt fram på 1930-talet, og stort sett var det opp til kjøparane å fastsete prisen på fangsten.
På same vis som norske bønder tok til å organisere seg i samvirkeorganisasjonar for omsetning av mjølk, kjøt og andre jordbruksprodukt tidleg på 1900-talet (sjå Sogn og Fjordane fylke - artikkelen Bondeeigde kjøpelag og salslag, viste fiskarane i mellomkrigstida aukande interesse for å få skipa tilsvarande samvirkeorganisasjonar for omsetning av fisk, og i 1917 vart det første ”salslaget” skipa av fiskarar i Nord-Vågsøy.

Firda Exportlag

Etter opptak frå Sogn og Fjordane Fiskarlag vart så Firda Exportlag skipa i 1923. Men laget fekk liten oppslutnad dei første åra og kom ikkje i drift før i 1926. Då hadde dei økonomiske nedgangstidene for alvor sett inn, og førstehandsprisane på fisk fall til det halve.
På same vis som arkitekten bak Vestlandske Salslag, Olav Karstad, fekk innført levringsplikt for medlemmene då dette salslaget vart skipa i 1920, så vart det også innført leveringsplikt for fiskarar som teikna medlemskap i Firda Exportlag. Fiskaren Reinert Horn frå Nord-Vågsøy var ei drivande kraft i skiping av Firda Exsportlag. Men nedgangstidene gjorde at laget la ned drifta i 1928.

Vestlandssamarbeid fall i grus

I 1932 tok Sogn og Fjordane Fiskarlag kontakt med fylkesfiskarlaget i Hordaland for å få skipa eit Vestlandsfiskernes Salslag som først og fremst skulle regulere leveransar og omsetning av ferskfisk til Bergens-kjøparane. I Sogn og Fordane teikna 300 båtlag seg. I grannefylket i sør var interessa så laber at freistnaden på å skipe eit felles salslag stranda. Hovudgrunnen var nok at hordalendingane såg at det var først og fremst fiskarar som budde lengst unna Bergen som kunne dra mest nytte av eit slikt lag.

Ikkje samarbeid nordover heller

Då Norges Råfisklag vart skipa i 1938, var det meininga at laget også skulle ta seg av førstehandsomsetninga av fisk heilt frå Finnmark til og med Sogn og Fjordane. Men korkje fiskarane i Sogn og Fjordane eller på Sunnmøre ville vere med. Dei ville heller ikkje samarbeide seg imellom om eit felleslag for møringar og fjordingar, og skipa difor kvar sine omsetningslag: Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, skipa i 1945, og Sogn og Fjordane Fiskesalslag, skipa 1946.
Ei avrøysting viste at 94 prosent av fiskarane i Sogn og Fjordane ynskte eit eige salslag for fylket. Sogn og Fjordane Fiskesalslag fekk hovudkontor i Måløy.

Fiskareigde mottak og industri

Samvirketanken stod sterkt blant fiskarane på 1950-talet, og gjennom dotterselskapet AS Fiskeforsyning dreiv dei mottaks- og kjølelager på Raudeberg frå 1955, Bulandet frå 1956, Bremanger frå 1958, Stadlandet Kjøleanlegg frå 1960, og eit anlegg i Solund frå 1969.
Men desse anlegga gjekk dårleg, og det første som vart lagt ned var på Stadlandet 1962. Anlegget på Raudeberg vart i 1971 ein del av Domstein-konsernet.
Frå 1995 vart Sogn og Fjordane Fiskesalslag samanslege med fiskesalslaget i Hordaland til Vest-Norges Fiskesalslag – framleis med hovudsete i Måløy.

Etterkrigstid: A/S Stongfjordanleggene

I dei første åra etter 2. verdskrig var det knapt med fiskefarty og lite å hjelpe seg med for modernisering og vedlikehald av fiskeflåten.
Fiskarorganisasjonane engasjerte seg difor direkte i skipsbygging i Sogn og Fjordane i åra etter krigen:
I 1945 vart aluminiumsfabrikken som British Aluminium Company hadde drive i Stongfjorden sidan 1907, lagt ned. Delvis som ein kompensasjon for tapte arbeidsplassar, vart industriselskapet A/S Stongfjordanleggene skipa i 1948.
Bak dette selskapet stod Norges Fiskarlag med lokallaga sine på Vestlandet. Tanken i desse etterkrigsåra var å bruke det nedlagde industrianlegget i Stongfjorden som skipsbyggeri og som vedlikehaldsbase for fiskeflåten på Vestlandet. Sosialøkonomen Torolv Solheim vart engasjert som leiar for verksemda i Stongfjorden.
A/S Stongfjordleggene bygde slipp, verkstad og sagbruk inne i fjordbotnen i Stongfjorden. I dei fire åra som selskapet var i drift, vart det bygd fleire fiskebåtar.
Dei gamle bygningane som aluminiumselskapet eigde på kaia, vart nytta av eit anna fiskarlagseigd selskap som heitte P/L Fiskereiskap. Her var det notverkstad og korkfabrikk. På det meste sysselsette dei to fiskarlagseigde verksemdene over 70 personar.
Men heile Stongfjord-prosjektet lei frå starten av mangelfull leiing og dårleg organisering, og då Fiskarlaget trekte seg ut og anlegga stengde, måtte kring 200 menneske flytte frå Stongfjorden.

MEIR OM SOGN OG FJORDANE FYLKE 
Sogn og Fjordane fylke
Fakta om Sogn og Fjordane

 
Fylkesordførarar og fylkesrådmenn
Milestolpar i Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statlege institusjonar i Sogn og Fjordane

 
Lyd frå Sogn og Fjordane fylke
Video frå Sogn og Fjordane fylke
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no