Ekspert: Italia får samme «Krekar-problem» som Norge

Norske myndigheter stoler på at Italia ikke sender mulla Krekar til et land som praktiserer «umenneskelig straff» etter at terrorsaken er avsluttet. Det harmoniserer dårlig med ordlyden i den italienske dommen.

Mulla Krekar i 2004, etter at det ble kjent at Riksadvokaten henla en straffesak mot ham

I NORGE, INNTIL VIDERE: Norske myndigheter har forsøkt å få mulla Krekar ut av landet siden februar 2003. En ekspert på utlevering sier Italia kommer til å stå overfor samme problemstilling som Norge, om Krekar blir utlevert. Her er Krekar avbildet i 2004, etter at Riksadvokaten henla en sak mot ham.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I 2007 slo Høyesterett fast at Krekar kan utvises fra Norge, fordi han «utgjør en fare for rikets sikkerhet».

Utvisning til Irak kan imidlertid ikke gjennomføres før norske myndigheter får en garanti om at Krekar ikke blir henrettet eller torturert ved retur til hjemlandet.

Nå tyder mye på at saken har fått en alternativ løsning.

Onsdag kom Justis- og beredskapsdepartementet til at vilkårene for å utlevere mulla Krekar til Italia er til stede.

Dermed har prosessen med å få Krekar ut av Norge kommet lenger enn noen gang tidligere.

«Har tillit til Italia»

I utvisningsvedtaket, som NRK har fått tilgang til, heter det at Krekar skal utleveres «så snart som mulig».

I praksis betyr dette etter at Meling har levert sin klage (tre ukers frist), saken har blitt behandlet av Kongen i statsråd, og deretter innen fire uker etter at et endelig vedtak er fattet.

I vedtaket kommer det også frem at departementet har vurdert Krekar-forsvarer Brynjar Melings påstander om at utlevering bryter Krekars menneskerettigheter på flere punkter.

For å forhindre dette, ba Meling Norge om å stille flere krav til Italia.

Mulla Krekar løslates fra Kongsvinger fengsel 25. januar 2015

Mulla Krekar løslates fra Kongsvinger fengsel i 2015. Under deler av oppholdet avlyttet Politiets sikkerhetstjeneste Krekars besøk. Opptakene viser ifølge italiensk påtalemyndighet at Krekar var med i et internasjonalt terrornettverk, som planla aksjoner i Europa.

Foto: Audun Braastad / Audun Braastad

Et av kravene gjelder menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel tre, som gjelder forbudet mot tortur og umenneskelig straff.

Meling hevder Krekar risikerer å ende opp som statsløs kurder i Italia, uten tilknytning til riket. Han frykter også at Krekar vil bli sendt til et tredjeland gjennom utlevering og utvisning.

I vedtaket slår departementet fast at det er sikker praksis at en stat som følger EMK, ikke kan utlevere personer til land der de risikerer tortur eller umenneskelig straff.

«Departementet viser til at Italia er bundet av EMK artikkel 3 på samme måte som Norge, og har tillit til at Italia vil etterleve sine internasjonale forpliktelser», skriver departementet i vedtaket.

I vedtaket kommer det også frem at norske myndigheter mener Italia må be Norge om lov før man eventuelt utleverer Krekar til en tredjestat, så lenge det er snakk om gamle lovbrudd.

Mulla Krekar og Brynjar Meling møter pressen i 2003

Her er Krekar og hans forsvarer Brynjar Meling på en pressekonferanse samme år. Utleveringsekspert Gjermund Mathisen mener Italia nå får samme utfordring som Norge har hatt.

Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

Italia: Farlige utlendinger som må utvises

Justisminister Monica Mæland ville onsdag ikke svare på noen spørsmål om hva som står i vedtaket utover konklusjonen og viste til personvernhensyn.

– Jeg kommer ikke til å spekulere i noen forhold rundt denne saken, sa Mæland.

I fjor sommer ble Krekar dømt til 12 års fengsel for planlegging av terrorisme. Dommen er anket, og skal altså behandles i flere rettsinstanser.

Den engelske versjonen av den italienske dommen mot Krekar

Forsiden på den engelske versjonen av den italienske dommen mot Krekar.

Foto: Skjermdump / Bolzano court of Assize

I dommen vises det til en anmodning fra den italienske statsadvokaten, om at alle de tiltalte må utvises fra Italia etter endt straff.

I dommen begrunnes dette med at de tiltalte er «utlendinger som utgjør en fare for samfunnet», og har begått forbrytelser mot Italia.

Enrica Franzini, som har vært oppnevnt som forsvarer for Krekar i forbindelse med den italienske rettssaken mot Krekar, bekreftet formuleringen overfor NRK i juli.

Franzini sa samtidig at Krekar «helt sikkert ikke kan sendes til Irak, som har dødsstraff». Fanzini påpekte samtidig at problemstillingen ligger langt fram i tid, og at «man får ta problemet når det dukker opp».

Ekspert: – Italia får samme problem som Norge

Gjermund Mathisen

Gjermund Mathisen, har skrevet doktoravhandling om utlevering. Han er til daglig direktør for ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling.

Foto: EFTA / Presse

– Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen gjelder på akkurat samme måte for Italia som det den gjør for Norge. Så hvis situasjonen for ham i Irak ikke endrer seg så vil Italia komme i akkurat samme situasjon som Norge, sier Gjermund Mathisen, har skrevet doktoravhandling om utlevering.

– Det vil si at de kan fatte et endelig utvisningsvedtak, men så lenge han for eksempel risikerer å bli drept om han blir utvist til Irak så kan heller ikke Italia gjennomføre det utvisningsvedtaket.

Mathisen sier dette egentlig ikke er så komplisert og at Italia bare vil havne i akkurat samme situasjon som Norge har vært i lenge, fordi man ikke kan bryte menneskerettighetene.

– Alt som skjer er at du flytter akkurat samme situasjon fra Norge til Italia.

Brynjar Meling

Mulla Krekars forsvarer Brynjar Meling.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Mathisen sier det ikke er noen krav om at Norge må la Krekar få returnere til Norge, hvis han eventuelt blir frikjent i en ankesak i Italia eller etter at han har sonet ferdig.

Det er ikke Krekars forsvarer enig i.

– Norge har en forpliktelse til å ikke sende mennesker ut i en umenneskelig situasjon. Det å sende personer til Italia, basert på forhold han skal ha begått i Norge, hvor han kan ende opp som en statsløs kurder i Italia, er i seg selv en krenkelse av menneskerettighetene, sier Brynjar Meling.

Italia må stå for transporten

Familiebesøksrommet i Kongsvinger fengsel

Familiebesøksrommet i Kongsvinger fengsel. Her avlyttet PST Krekars samtaler med familiemedlemmer og kontakter i 2012 og 2013.

Foto: Audun Torsdalen / NRK

Det er opp til italienske myndigheter å skaffe transport som kan frakte Krekar til Italia. Meling varslet onsdag at han vil bruke klagefristen på tre uker godt.

Deretter skal saken endelig avgjøres av Kongen i statsråd. Om den endelige avgjørelsen er at Krekar kan utleveres, noe som er mest sannsynlig, heter det i utleveringsvedtaket at utleveringen skal «skje innen fire uker».

Dermed legger departementet til grunn at Krekar er utlevert til Italia innen mars måned er avsluttet.

SISTE NYTT

Siste meldinger