Hopp til innhold

Justisdepartementets Krekar-vedtak: Krekar skal sendes ut av Norge «så snart som mulig»

Vilkårene for å utlevere mulla Krekar til Italia er til stede, ifølge Justisdepartementet. Krekars forsvarer Brynjar Meling mener justisminister Monica Mæland begynner karrieren med en «åpenbar justisfeil».

Mulla Krekar stående i vitneboksen på dag 2

UTLEVERES: Justisdepartementet vil utlevere mulla Krekar til Italia.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Justis- og beredskapsdepartementet skriver på sine hjemmesider at vilkårene for å utlevere Najumuddin Faraj Ahmad, også kjent som mulla Krekar, til Italia er til stede.

En ordknapp justisminister møtte pressen i vandrehallen på Stortinget onsdag.

– Vi har i dag fattet et vedtak vedrørende Ahmad, også kjent som Krekar. Departementet finner at vilkårene for utlevering til Italia er til stede, slik domstolen også har fattet vedtak om, sier Monica Mæland (H).

Najmuddin Faraj Ahmad (63) ble dømt til 12 års fengsel i Italia for terrorplanlegging i juli i fjor. Dommen er ikke rettskraftig.

Norske domstoler Norske domstoler har i to omganger har kommet til å vilkårene for å utlevere Krekar er til stede.

Forrige gang spørsmålet om utlevering ble behandlet, i 2016, stoppet prosessen da det ble kjent at Italia hadde trukket sin utleveringsbegjæring, uten at norske myndigheter var klar over det.

Prosessen med å få sendt Krekar ut av Norge er dermed kommet lenger enn noen gang tidligere. Likevel er det fortsatt noen hindre som gjenstår for norske myndigheter.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland snakker om Krekar-vedtaket med pressen i vandrehallen på Stortinget.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ordknapp

Mæland ønsker ikke å si noe om hvordan departementet har vurdert saken og vilkårene.

– Så er det slik at dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Derfor kommer jeg ikke til å kommentere innholdet i vedtaket ytterligere nå. Det er et vedtak som i sin art retter seg mot et enkeltmenneske, som er unntatt offentlighet, sier Mæland.

Mæland viser til at vedtaket har en klagefrist på tre uker.

– Når kan Krekar tidligst sendes ut av landet?

– Jeg kan altså ikke kommentere noe annet enn at vedtaket kan påklages, og kan derfor ikke si noe om det.

Skal utleveres ut «så snart som mulig»

Krekars forsvarer Brynjar Meling sier til NRK at han vil klage på vedtaket innen fristen på tre uker. Det betyr at saken skal avgjøres av Kongen i statsråd.

I Justisdepartementets vedtak om utlevering, som NRK har fått tilgang til, heter at utleveringen av Krekar skal skje «så snart som mulig, og senest fire uker etter at endelig vedtak er truffet».

Departementet har også vurdert forsvarer Brynjar Melings anførsler om at Krekars menneskerettigheter krenkes ved at Krekar sendes til Italia, fordi det ikke foreligger tilstrekkelige garantier om at Krekar vil bli sendt til et tredjeland gjennom utvisning eller utlevering.

Krekar frykter å bli utlevert til Irak, der han risikerer dødsstraff.

I vedtaket viser Justisdepartementet til at Italia, i likhet med Norge, er bundet av den eruopepiske menneskrettskonvensjonens artikkel tre, som gjelder forbud mot tortur eller umenneskelig straff.

«Departementet (...) har tillit til at Italia vil etterleve sine internasjonale forpliktelser», heter det i vedtaket.

I vedtaket kommer det også frem at departementet ikke vil stille garanti om at Krekar kan returnere til Norge etter at saken i Italia er ferdig. Dette begrunnes blant annet med at Krekar er varig utvist fra Norge.

«Videre har han norske barn, som er EØS-borgere, og følgelig kan kan holde kontakt med dem», skriver Justisdepartementet.

– En trist dag

Når vedtaket om utlevering er endelig, er det etter det NRK forstår opp til italienske myndigheter å sørge for et fangefly som kan frakte Krekar fra Norge til Italia.

Krekars forsvarer Brynjar Meling kaller dagen i dag en trist dag for «den norske rettssikkerheten, norsk rettsvesen og Monica Mæland».

– Det er en trist dag for justisministeren, som begynner sin karriere med en åpenbar justisfeil. Hun hadde rikelig og god anledning til å gjenopprette de feil som hennes forgjengerne fra Frp hadde gjort i saken, sier Meling.

Brynjar Meling

Krekars forsvarer Brynjar Meling vil ta saken til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Meling mener det eneste som knytter Krekar til Italia er samtaler i et norsk fengsel, og viktige punkter i samtalene ikke er korrekt gjengitt i den italienske dommen.

– Dette uten at noen av dommerne i Italia har hørt på opptakene og hvor vi heller ikke har fått legge dem fram for norsk domstol.

Sentralt i den italienske etterforskningen av Krekar, står hemmelige opptak gjort av PST på besøksrommet i Kongsvinger fengsel. Materialet er senere oversatt og tatt inn i den italienske dommen mot Krekar.

Krekars forsvarer Brynjar Meling har gjentatte ganger hevdet at sentrale deler av anklagene mot Krekar er basert på unøyaktige eller feilaktige oversettelser.

NRK har fått tilgang til opptakene, og fått en uavhengig tolk til å høre på dem. Gjennomgangen viser at Krekars uttalelser i fengselet er gjengitt feil ved minst ett tilfelle.

Norske domstoler har ikke villet høre på opptakene, noe Meling mener bryter med EMKs artikkel 6, som omhandler retten til en rettferdig rettergang.

I Justisdepartementes ferske vedtak heter det at departementet, i likjet med domstolene, mener at et det ikke er nødvendig å høre på opptakene selv, for å vurdere om det er skjellig grunn til å mistenke at Krekar har drevet med terrorplanlegging.

Mæland ikke inhabil

Meling har også flere ganger hevdet at alle statsråder fra Frp har vært inhabile i utleveringssaken, ettersom partiet lenge har hatt et uttalt mål om å få effektuert utvisningsvedtaket mot Krekar fra 2003.

Krekars forsvarer Brynjar Meling ba om å få saken utsatt til en ny justisminister var på plass, etter at Frp gikk ut av regjering.

I dokumenter NRK har fått tilgang til, kommer det også frem at Lovavdelingen i Justisdepartementet har vurdert justisminister Monica Mælands habilitet.

Lovavdelingen har vurdert om Mæland har en for nær relasjon til statsminister Erna Solberg. Meling har tidligere uttalt at Solberg er inhabil, fordi hun er fornærmet i en straffesak mot Krekar som gjelder trusler fra 2015.

I departementets avgjørelse heter det imidlertid at det ikke foreligger« særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til» Mælands «upartiskhet» i utleveringssaken.

Familiebesøksrommet i Kongsvinger fengsel

Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, ble avlyttet under besøk i Kongsvinger fengsel fra august 2012 til september 2013. Flere av opptakene er fra fengselets familiebesøksrom.

Foto: Audun Torsdalen / NRK

Amundsen: – Har dessverre ikke champagne

Per-Willy var justisminister for Frp fra desember 2016 til januar 2018. Han legger ikke skjul på at han er glad for at prosessen med å utlevere Krekar til Italia har kommet lenger enn noengang tidligere.

– Dette er en gledens dag. Jeg er svært glad for at det endelig settes et punktum i denne saken, og at Krekar kan sendes ut av Norge. Jeg har dessverre ikke champagne stående klar, og kommer ikke til å feire det med det, men vær ikke i tvil: Dette er en god dag, sier Per-Willy Amundsen (Frp).

– Måtte det en Høyre-statsråd til for å få Krekar sendt ut av Norge?

– Alle skjønner at det har blitt jobbet lenge med denne saken av ulike justisministre, meg selv inkludert. Det er tilfeldig at dette skjer etter at vi gikk ut av regjeringen, sier Amundsen.

Varsler omkamper

Meling har på forhånd varslet nye runder i retten med midlertidig forføyning, stevning og eventuelle anker, dersom departementet kom til at Krekar kan utleveres. I tillegg vil han anke saken inn til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Krekar ble pågrepet av politiet 15 juli i fjor. Det skjedde samme dag som terrordommen falt i retten i Bolzano i Nord-Italia.

Ifølge italienske myndigheter ledet Krekar et terrornettverk kalt Rawti Shax. Krekar har siden pågripelsen sittet varetektsfengslet i Oslo fengsel.

AKTUELT NÅ