Hopp til innhold

Slik påvirker statsbudsjettet deg

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Skatter og avgifter blir som i dag, mens regjeringen satser på bedre veier og jernbane.

Tallene i statsbudsjettet er nå klare, og det er klart at regjeringen går inn for å bruke mindre penger fra oljefondet enn i fjor.

Årsaken er at de økonomiske tidene i Norge ser lysere ut enn i fjor, da det ble brukt mye penger for å motvirke finanskrisen.

Les mer om dette: Bruker 7,4 mrd for mye

Uendret skatte- og avgiftsnivå

Det er klart at skatte- og avgiftsnivået holdes på samme nivå som i inneværende år.

Satsene i toppskatten endres ikke. Det samme gjelder formueskatten og arveavgiften, der innslagspunktene ikke endres. Fribeløpet holdes på 470 000 kroner, og deretter 6 prosent for direkte arvinger for de neste 330 000.

Les mer på regjeringens nettsider.

Samtidig får kommunene mer å rutte med. Kommunenes samlede inntekter øker med 5,7 milliarder kroner.

Den reelle veksten i kommunenes frie inntekter er dermed på 2,75 milliarder, tilsvarende 1 prosent.

Skattelette for pensjonistene

Budsjettforslaget for neste år gir pensjonistene 1,35 milliarder kroner i skattelette. Men én av tre må likevel betale mer.

Pensjonister som har en årlig pensjonsutbetaling på mer enn 318 000 kroner kan vente seg en skatteskjerpelse.

43 000 personer i denne gruppen får en skatteskjerpelse på over 10 000 kroner.

Video KYRRE-KOMMENTAR-051010-WW_MXF_Innboks.MP4

Video: Leder av NRKs samfunnsredaksjon Kyrre Nakkim kommenterer budsjettet.

Helse

Til sykehusene:

Regjeringen øker midlene til pasientbehandling med 970 millioner kroner. Beløpet fordeler seg på generell vekst på pasientbehandling med 930 millioner kroner, tilbud om utvidet nyfødtscreening med 15 millioner kroner og et pilotprosjekt for kreftscreening i tykk- og endetarm med 25 millioner kroner.

Til omsorg:

Regjeringen har satt av 222 millioner kroner til investeringstilskudd for å opprette 2.000 heldøgns omsorgsplasser for å sikre full sykehjemsdekning innen 2015.

Til samhandlingsreformen:

Bjarne Håkon Hanssens baby som helseminister, samhandlingsreformen, får totalt 580 millioner kroner neste år. Det er en økning på 200 millioner kroner. 44 av disse millionene skal gå til forskning på samhandling, og 50 millioner kroner skal gå til utvikling og modernisering av it-løsninger i helsesektoren.

Egenandel:

Regjeringen foreslår å øke egenandelen på legehjelp, psykologhjelp, poliklinikk, legemidler på blå resept, medisinsk forbruksmateriell og pasientreiser med 40 kroner.

Samferdsel

Samferdsel er blant vinnerne på budsjettet, og regjeringen gjør en innsats for å bedre forholdene til den skandaleomsuste jernbanen.

Til jernbane er det satt av 11,5 milliarder kroner, noe som er en økning på 13,4 prosent. 4,9 milliarder kroner av dette skal brukes til drift og vedlikehold av jernbanenettet.

Samtidig får Statens Vegvesen en økning i sine tilskudd på 1,5 milliarder kroner, i tillegg til at det bevilges rassikring på én milliard kroner.

Regjeringen vil også gi mer til kollektivtransport. 431 millioner skal gå til en belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bruk av bil i byområdene.

Her kan du lese hvilke veier som får penger.

Opposisjonen er stort sett fornøyd med regjeringens satsning på vei og jernbane.

Video Takvam og Simonsen om budsjettet

Video: NRKs politiske kommentator Magnus Takvam og Dagbladets politiske redaktør Marie Simonsen snakker om budsjettet.

Dyrere tobakk og alkohol

Avgiften på snus og skrå økes med 10 prosent, mens avgiften på andre tobakksvarer øker med 5 prosent.

Avgiften på alkohol økes med 5 prosent reelt.

- En gavepakke til smuglerne, sier Vin - og brennevinleverandørenes forening.

Minimale endringer i bilavgiftene

Milliardavgiftene på kjøp av bil og bensin røres i bare liten grad av regjeringen i forslaget til statbudsjett . Bensin- og dieselavgiften røres ikke. Den eneste vesentlige endringen i avgiftene er at det skal bli billigere å kjøpe ny bil som slipper ut lite CO2.

Det blir et fradrag i avgiften for biler som slipper ut lite CO2, altså 115 gram eller mindre per kilometer, mens biler som slipper ut mye CO2, får en økt avgift.

Familiepolitikk

Om kjernetid i barnehager:

Regjeringen skal satse på å utvide forsøket med gratis kjernetid i barnehagene. De har satt av 68,8 millioner kroner til formålet i 2011. Det er en økning på 7 millioner kroner i forhold til årets budsjett.

Om fedrepermisjon:

Regjeringen utvider den samlede foredrepermisjonsperioden med én uke. Samtidig øker de fedrekvoten fra to til 12 uker. 12 ukers pappapermisjon innføres der mor er uføretrygdet.

Video Mediaas: Johnsen strammer inn med sjarm

Video: NRKs økonomikommentator Steinar Mediaas om finansminister Sigbjørn Johnsen: «Han strammer inn med sjarm»

Studenter

Om studentboliger:

Regjeringen setter av 235 millioner kroner til bygging av studentbolig i 2011. Dette skal gi 1.000 nye studentboliger neste år.

Om studieplasser:

Regjeringen har lagt inn en økning i antall studieplasser på 2.200 plasser fra høsten 2011. En stor del av midlene går til store institusjoner med godt søkergrunnlag. I dette ligger blant annet 375 nye studieplasser innen lærerutdanning, 200 studieplasser innen helse- og sosialfag, 280 studieplasser innen realfag og teknologi og rundt 190 studieplasser innen rettsvitenskap.

10 millioner kroner skal brukes til å være med å bygge opp flygelederutdanning i Bardufoss.

Økt NRK-lisens

Kulturminister Anniken Huitfeldt deler ut 780 millioner kroner ekstra til kultur sammenlignet med i fjor. Det aller meste går til å oppfylle det såkalte Kulturløftet.

Kringkastingslisensen øker med 40 kroner til 2478 kroner. Dette er mindre enn NRK hadde bedt om, og dette vil føre til kutt i programtilbudet, sier kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas.

Politi og justis

Om politiet:

Justisdepartementet foreslår en økning på 547 millioner kroner for neste års statsbudsjett og opprettholder antallet politistudenter på 720 også i 2011.

Om kriminalomsorgen:

Regjeringen går inn for en økning på 124 millioner kroner til kriminalomsorgen. Pengene skal blant annet gå til økt kapasitet i kriminalomsorgen, utvidet bruk av elektronisk hjemmesoning, flere fengselsbetjenter i utdanning, forsterket innsats for å øke antall soningsoverføringer, bedre tilbakeføring og rusmestring.

Video Espen Aas orienterer om statsbudsjettet

Video: Espen Aas orienterer om statsbudsjettet

Fattigpolitikk

Regjeringen ønsker å styrke tiltak mot fattigdom med 3,9 milliarder. Dette skal gjøres ved å:

  • Styrke tiltak for rusmiddelavhengige
  • Mer tiltak for å sikre at flere fullfører videregående skole
  • Inntektsgrensen for om du har rett til å få dekket barnebidrag av Staten øker fra 170.900 til 217.200 kroner.

Dette er makrotallene

Landets utgifter øker neste år blir på totalt 960,1 milliarder kroner. Det er en økning på 61,5 milliarder fra i fjor. Den reelle underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter er på litt over 2 prosent. Inntektene neste år beregnes til 1113,1 milliarder kroner.

Samtidig øker Norges saldo med «pææng på bok» ytterligere. Markedsverdien på Oljefondet anslås å øke fra 3318 milliarder kroner fra slutten av i år til 3360 milliarder ved slutten av 2011.

Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet i 2011 anslås til 135 milliarder kroner. Det er en økning på 13,5 milliarder fra i år.

AKTUELT NÅ