Hopp til innhold

Slår alarm om terrorberedskapen for andre gang

Riksrevisjonen retter på ny sterk kritikk mot regjeringens manglende sikring av bygninger. – Kan få alvorlige følger, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Terrorøvelse Kristiansand

Riksrevisjonen mener at arbeidet med sikringen av viktige institusjoner er så alvorlig at det kan være til fare for liv og helse. Bildet er tatt fra en terrorøvelse i Kristiansand.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

«Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har ikke ivaretatt sitt overordnete ansvar for samfunns- og statssikkerheten», det slår Riksrevisjonen fast i en fersk rapport.

– Det er svært alvorlig at manglene ved sikringen av objektene som skal beskyttes av politiet og Forsvaret fortsatt ikke er i henhold til kravene i sikkerhetsloven, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Revisjonen mener sikringen av bygninger som har krav om sikring fra politiet eller forsvaret ikke er blitt tilstrekkelig bedre fra forrige undersøkelse i 2015.

Riksrevisjonen offentliggjør Dokument 3:2 (20172018)

Riksrevisor Per-Kristian Foss.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Den gangen sa Foss at det var den mest alvorlige kritikken han hadde gitt, og mente Justisdepartementet hadde sviktet som beredskapsdepartement.

Justis- og beredskapsdepartementet har sammen med Forsvarsdepartementet ansvar for å sikre offentlige institusjoner på fast basis og med ekstra sikkerhetsstyrker når det trengs.

«Svært alvorlig»

I rapporten bruker Riksrevisjonen nå betegnelsen «svært alvorlig» om at sikkerheten rundt institusjoner fortsatt ikke er i henhold til kravene i sikkerhetsloven.

Begrepet svært alvorlig betyr at Riksrevisjonen mener det er så store mangler at det kan være fare for liv og helse.

– Mangelfull grunnsikring kan føre til at viktige og kritiske samfunnsfunksjoner i politiet faller bort ved uønskede hendelser. Dette kan få alvorlige følger for den nasjonale krisehåndteringen og beredskapen, sier Foss.

– Gamble med folk liv

SVs Torgeir Knag Fylkesnes reagerer på funnene i rapporten, og mener statsministeren må forklare hva hun vil gjøre med saken.

Torgeir Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes er SVs representant i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Foto: NRK

– Denne rapporten viser at regjeringen har et stort ansvar for at vi nå har sjokkerende store hull i sikkerheten vår. Dette er å gamble med folks liv. Sikkerhet kommer ikke av å sitte stille og håpe på at ingenting farlig skjer. Man må prioritere det, og tørre å bruke ressurser. Det ansvaret har regjeringen nå, sier han.

Han reagerer også på at departementene ikke gir noen klare indikasjoner på når arbeidet med objektsikring er ferdig.

– Fremdeles er det helt i det blå når vi er i mål. Det kan ta over ti år til. Ingen vet hvilke trusler som kan oppstå i den tiden.

Væpnet politi i aksjon under dagens terrorøvelse

Væpnet politi i aksjon under en terrorøvelse i 2013.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Krevde bedring

Etter terroraksjonen 22. juli var det et samlet ønske fra Stortinget å se på hvilke tiltak som kunne gjøres for å bedre sikkerheten rundt viktige nasjonale eiendommer. De forventet blant annet et bedre samarbeid mellom politiet og forsvaret.

I 2016 fikk Stortinget overlevert sin første rapport om politiets og Forsvarets objektsikring. Riksrevisoren rettet da også sviende kritikk mot Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

Stortinget vedtok da å be Riksrevisjonen følge opp rapporten med en statusoppdatering som viser situasjonen frem til og med 2017.

Har fått tydelige signaler

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) mener det er grunn til å spørre hva slags prioritering dette har hatt hos regjeringen, med de tydelige signaler som Stortinget har gitt tidligere i denne saken. Han mener ting ikke har blitt fulgt opp.

– Det virker ikke helt som regjeringen har forstått alvoret i situasjonen, og forstått Stortingets signaler om hva som må gjøres fremover, for å sikre Norge i forhold til de objekter som krever spesiell sikring, sier han.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (Krf)

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) sier rapporten er veldig viktig, både for å vite status og hva som gjøres fremover.

Foto: NRK

Grøvan mener også at det har skjedd mye på en god del områder, men at arbeidet mellom de ulike etatene går sakte.

– Jeg er veldig skuffet over takten dette arbeidet har hatt. Vi ser også hvor problematisk det er å få frem planer, hvordan samarbeid mellom de ulike etatene og at de sliter med å få det på plass, sier Grøvan.

Mangelfulle planer

Riksrevisoren peker også på at departementene tolker instruksen om objektsikring ulikt, og at penger til sikringsarbeidet ikke er øremerket.

– Justisdepartementet gir en felles bevilgning til alt arbeidet politiet skal gjøre, og det er ikke øremerket penger til beredskap. Det gjør det usikkert, og vi mener det må en form for øremerking til. Vårt budskap er at det må forpliktende planer for fremdrift og finansiering av beredskapen, sier Foss.

De peker også på at Stortinget ikke blir tilstrekkelig informert om kostnadene.

– Det er alltid viktig at oppfølgningen gir tilstrekkelig informasjon om det økonomiske. Departementene har ikke langsiktige planer, så da vet ikke Stortinget hvor langt departementene er kommet i arbeidet.

Anbefalingene

Riksrevisjonen anbefaler i rapporten at Justis- og beredskapsdepartementet og
Forsvarsdepartementet skal:

  • Sørger for forpliktende framdriftsplan og finansiering, slik at permanent grunnsikring av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret blir etablert i tråd med Stortingets forutsetninger
  • Iverksetter nødvendige midlertidige tiltak for skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret i samsvar med sikkerhetsloven, fram til permanent grunnsikring er etablert
  • Sikrer felles forståelse av objektsikringsinstruksen mellom departementene
  • Avklarer og sørger for at politiet og Heimevernet har nødvendig kapasitet, hver for seg og sammen, til å sikre og beskytte objekter ved bruk av sikringsstyrker

AKTUELT NÅ