Hopp til innhold

Kritisk rapport fra Riksrevisjonen: Barn bli ikke fulgt godt nok opp på barnevernsinstitusjoner

Riksrevisjonen kritiserer barnevernet på flere punkter i fersk rapport. Flere barn blir ikke fulgt opp, og systemet for kvalitetssikring av barnevernsinstitusjoner fungerer ikke godt nok, konkluderer de.

Barnevern

KRITISK: Riksrevisjonen kritiserer barnevernet på flere punkter i fersk rapport. Barn som bor på institusjoner blir ikke fulgt opp tilstrekkelig og må flyttes mange ganger.

Foto: Scanpix / NTB

774 barn bodde i slutten av 2019 på ulike barnevernsinstitusjoner rundt om i landet.

Riksrevisjonen har undersøkt om statlige barnevernsmyndigheter sikrer barns beste i barnevernsinstitusjoner. Onsdag la de frem en krass rapport med flere kritiske funn.

Dette er hovedfunnene:

  • Behovene til flere barn bli ikke godt nok kartlagt ved valg av barnevernsinstitusjon
  • Flere barn blir ikke godt nok fulgt opp under oppholdet på barnevernsinstitusjoner
  • Systemet for kvalitetssikring av barnevernsinstitusjoner har ikke fungert godt nok
  • Brudd på rutiner for kjøp av institusjonsplasser øker risikoen for dyre innkjøp og for at det ikke bli tatt nok hensyn til barnets behov.

Les hele rapporten her.

Riksrevisor Per-Kristian Foss

Riksrevisor Per-Kristian Foss legger frem rapporten om barnevernet onsdag.

Foto: Vidar Ruud / NTB

– Bufetat vet ikke helt hva de gjør når de plasserer barn i en institusjon, det er altfor mange tilfeldigheter, sier Foss.

61 prosent av barna flytter minst en gang

Et av hovedfunnene til Riksrevisjonen er at behovet til flere av barna ikke blir godt nok kartlagt når det skal velges hva slags institusjon de skal bo i.

Riksrevisjonen mener Bufetat plasserer barn uten at det ligger tilstrekkelig informasjon om behovet til barnet, og at kravet til dokumentasjon med medvirkning i mange tilfeller ikke blir gjennomført.

Barnevernet

IKKE GODT NOK FULGT OPP: Barn blir ikke godt nok fulgt opp på barnevernsinstitusjoner, konkluderer den ferske rapporten.

Foto: Ntb / NTB

– Det finnes heller ikke noe felles system for hva slags medvirkning barnet skal ha. 61 prosent av barna flytter minst en gang etter at de er tatt ut av hjemmet, og 12 prosent har flyttet fire eller flere ganger, står det i rapporten.

– Mangel på tilhørighet er et behov som svært ofte oppstår, sier Foss.

Riksrevisor: – Sterkt kritikkverdig

Riksrevisjonen mener det er sterkt kritikkverdig at gjennomføringen av enkeltkjøp av institusjonsplasser blir gjort uten en begrunnelse.

Foss forteller at de har kartlagt at bemanningen og ansattes kompetanse i Bufetat ikke er slik den ble lovet da kontrakten ble inngått.

– Altfor mange mener de selv ikke har tilstrekkelig kompetanse til å sikre at barn blir plassert i riktig institusjonene, forteller Foss.

90 prosent av inntaksrådgiverne i Bufetat sier de trenger mer kompetanse for å avdekke avvik og mislighold knyttet til kjøp av plasser i private barnevernsinstitusjoner, for å følge opp juridiske forhold i kontraktene.

Riksrevisjonen anbefaler at Barne- og familiedepartementet følger opp Bufetat på en rekke punkter for å sikre dette. Da særlig brudd på rutiner for kjøp av institusjonsplasser.

– Undersøkelser viser at statlige barnevernsmyndigheter ikke sikrer det beste for barnet ved alle plasseringer i barnevernsinstitusjoner. Dette kan få store konsekvenser for det videre livet til barna. Manglende dokumentasjon av plasseringer i institusjoner svekker rettssikkerheten til barna.

Barne- og familieminister: – Vi tar funnene alvorlig

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) tar Riksrevisjonens funn på alvor, men mener mye av det som er avdekket er svakheter som har vært kjent lenge.

Kjell Ingolf Ropstad

UTVIKLING AV BARNEVERNET:Kjell Ingolf Ropstad lover en utvikling av barnevernet i tiden fremover.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Det er allerede tatt viktige grep for å utbedre de kritikkverdige forholdene. Funnene fra rapporten vil brukes i det systematiske forbedringsarbeidet vårt. Vi vil samle noen av landets beste eksperter i et offentlig utvalg som skal gi retning for den videre utviklingen av barnevernet, sier Ropstad til NRK.

Lederen i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Kristin Ørmen Johnsen (H), synes funnene er svært alvorlig.

Kristin Ørmen Johnsen (H)

LEI SEG: Lederen i familie- og kulturkomiteen på Stortinget er overrasket over funnene og mener det er oppsiktsvekkende at barn i barnevernsinstitusjoner ikke har egne handlingsplaner.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Jeg kjenner jeg blir veldig lei meg på vegne av barna. Jeg reagerer sterkt på at barns behov ikke blir kartlagt nok ved valg av barnevernsinstitusjon. Det fører til feilplassering, flytting og manglende oppfølging. Stortinget har bedt om at barn som skal plasseres på institusjon får helseundersøkelser. Dette må følges opp

Johnsen synes det mest alvorlige funnet er at behovene til barn ikke er kartlagt godt nok før det plasseres på en institusjon, og at det ikke er dokumentert at barnet er fulgt opp.

– Det kan godt hende barnet har hatt en god utvikling, men det vet vi ikke noe om når det er mangel på handlingsplaner i både statlige og private barnevernsinstitusjoner, sier Johnsen.

Hun mener i tråd med Høyre sitt partiprogram at det nå bør sees på om deler av barnevernet må overtas av spesialisthelsetjenesten.

– Oppsummert så er dette trist lesning. Rapporten viser kompetansesvikt på flere nivå. Det er behov for en gjennomgang av om vi har riktig organisering av institusjonsbarnevernet.

– Må endre barnevernloven

Thea W. Totland i Barneadvokatene mener altfor mange barn plasseres på institusjon.

– Hadde vurderingen av det enkelte barn vært grundigere og mer profesjonell, kunne situasjonen i mange tilfeller vært forbedret gjennom aktive hjelpetiltak. Det ansvaret hviler på det kommunale barnevernet. Ansvaret for oppfølgingen av de barna som er plassert i institusjon ligger hovedsakelig hos det statlige Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Jeg håper rapport nå fører til større interesse for barnas beste, sier Totland i Barneadvokatene DA.

Også Barneombudet, Inga Bejer Engh, reagerer sterkt på funnene i rapporten.

Inga Bejer Engh

MÅ ENDRE LOVEN: Barneombudet, Inga Bejer Engh, mener det må en lovendring til for å sikre barn i institusjon sine rettigheter.

Foto: Sveinung Arnestad / Barneombudet

– Vi ber regjeringen endre barnevernloven. Regjeringen må lovfeste at det skal gjøres en bred vurdering av hva som er det enkelte barns behov for omsorg og behandling før barnet plasseres i institusjon. Det er ikke holdbart at barn ikke får den hjelpen de trenger og må flytte gjentatte ganger, sier Engh til NRK.

Familie- og kulturkomiteen arbeider med en ny barnevernslov som etter planen blir behandlet i Stortinget våren 2021.

AKTUELT NÅ