Hopp til innhold

Rapport etter NRK-avsløringer konkluderer: Flere regelbrudd i bomselskapet Ferde

Bomselskapet Ferde brøt reglene da bilder av bilskilt ble sendt til Kina og datalisenser ble kjøpt inn, konkluderer advokatfirmaet Kluge.

Trond Juvik, bomsjef i Bergen

Ferde-direktør Trond Juvik var til stede under fylkeskommunenes behandling av granskingsrapporten om Ferde.

Foto: Vegard Venli / NRK

Eierne og styret i bomselskapet Ferde fikk i dag presentert en granskingsrapport som ble bestilt etter NRKs avsløringer om forhold i selskapet.

Rapporten fra advokatfirmaet Kluge konkluderer slik:

  • Det er konstatert regelbrudd da Ferde sendte bilder av norske bilskilt til Kina for at de skulle bli manuelt registrert. Databehandleravtale kom først på plass september 2018, og skriftlig risikovurdering kom først på plass i oktober 2019.
  • Det er også konstatert regelbrudd da Ferde kjøpte programvarelisenser fra selskapet BTS Norway. Grunnen er at sjefen i Ferde, Trond Juvik, var inhabil, ifølge Kluge.

– Jeg er som styreleder i Ferde lettet over at rapporten ikke har vist flere alvorlige funn, og at vi som selskap kommer mye bedre ut enn jeg hadde fryktet, åpnet Paul Magne Nilsen, styreleder i Ferde.

Eierne av Ferde diskuterer granskingsrapport fra Kluge.

Advokatfirmaet Kluge la frem sin rapport for eierne av fylkeskommunene i dag. Dette skjedde bak lukkede dører. Det er styreleder Paul Magne Nilsen som skimtes bak gardinene.

Foto: NRK

Kluge beskriver kjøpet av lisenser som økonomisk forsvarlig for Ferde.

«Kluge har ikke funnet andre kritikkverdige forhold enn det som med dette allerede er erkjent fra Ferdes side», står det om lisenskjøpet i granskingsrapporten.

Fylkesordfører: – Vi har tillit til dagens styre

– Vi konstaterer at det ikke i denne rapporten fremkommer videre kritikkverdige forhold som gjør at vi ikke har tillit til styret. Et samlet eierkorps med representanter fra alle eierkommunene har tillit til dagens styre, sier Fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap), til NRK.

Fylkesordførar Anne Gine Hestetun i fylkesutvalet

TILLIT: Fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) forteller at styret i ferde fortsatt har tillit etter Kluges gransking.

Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Hun presiserer at de er opptatt av at de jobber med alle forhold som er tilknyttet til selskapet på en måte som gjør at de utvikler tillit.

– Bompengene skal brukes til det de er tenkt til, og det er viktig at man tar den jobben på alvor, snur alle steiner. Vi er avhengig av tillit blant folk, og det er en viktig jobb for styret og eierne, sier Hestetun.

Fylkesordføreren ville ikke svare på NRKs gjentatte spørsmål om hun stiller seg bak konklusjonene i granskingsrapporten.

– Vi tar rapporten til orientering, gjentok Hestetun.

Godkjenner bijobb med Kongo-prosjekt

Utover at Juvik var inhabil da han kjøpte datalisenser, og brudd på regler knyttet til å sende bilder til Kina, konkluderer Kluge med at det ikke har forekommet lovstridigheter eller andre kritikkverdige forhold i Ferde.

Når det gjelder biarbeid knyttet til skatteinnkreving i Kongo, som NRK tidligere har omtalt, skriver Kluge:

«Kluge har ikke funnet noe med tilknytning til Kongo-prosjektet som tyder på at ansatte eller tillitsmenn i Ferde har opptrådt lovstridig».

Kluge viser til at Juvik er i en ledende stilling, og at han derfor har stor frihet til å organisere arbeidshverdagen slik han ønsker selv. De mener derfor det var greit at Juvik arbeidet med Kongo-prosjektet i Ferdes kontortid.

«Trond Juvik har for sin del bekreftet at hans biarbeid for BTS Norway dels også ble utført innenfor alminnelig kontortid i Ferde. Slik arbeidstid ble imidlertid tatt igjen på andre tider av døgnet», heter det i rapporten.

«På denne bakgrunn er det ikke noe i veien for at Juvik kunne utføre oppgaver for BTS Norway, eksempelvis knyttet til Kongo-prosjektet, i normalarbeidstid hos Ferde».

Rapporten viser til at Juvik hadde over 300 timer mertid både i 2017 og 2019, og de konkluderer med at Juviks arbeid for BTS Norway ikke er blitt betalt av Ferde.

Kluge understreker samtidig at handlinger Trond Juvik har utført i BTS Norway anses å falle utenfor Kluges mandat.

– Vi har ikke undersøkt alle forhold i Ferde, vi har konsentrert oss om konkrete forhold, presiserer Thomas Rieber-Mohn, advokat i Kluge.

– Ikke noe straffbart

– Når det gjelder de funnene av regelbruddene vi har gjort så er det ikke snakk om at dette er straffbart. Dette gjelder at to spesifikke regelverk ikke har vært compliant, understreker advokat Thomas Rieber-Mohn i Kluge.

Han utdyper de to ulike funnene.

– Når det gjelder kjøp av lisenser fra BTS Norway, så er utgangspunktet at Ferdes styre selv har konkludert med at Ferdes administrerende direktør Trond Juvik var inhabil i dette kjøpet, og at dette var kritikkverdig. Vi har ikke funnet andre kritikkverdige eller ulovlige forhold enn det som allerede er erkjent, sier Rieber-Mohn.

Han forteller videre at GDPR ikke ble fulgt frem da Ferde sendte bilder av bilskilt til Kina, fra overtagelsen og frem til oktober 2019.

– Det manglet databehandleravtale, men slik det er nå etter 19. oktober er de innenfor lovverket, sier advokaten.

Krevende overgang

Kluge viser til at det var en krevende overgang fra det privateide selskapet BT Signaal til et offentlig bomselskap. Flere kontrakter måtte avvikles eller settes på anbud.

«Kluge har ikke funnet forhold i forbindelse med avviklingen av løpende avtaleforhold som Ferde overtok ved oppkjøpet av bompengedelen av BT Signaal som tyder på at ansatte eller tillitsmenn i Ferde har opptrådt lovstridig».

En av kontraktene som fulgte med fra selskapets tid som private, var kontrakten som Jonny Bratseth. Den hadde med seg til bomselskapet Ferde da han ble ansatt prosjektdirektør for teknologi høsten 2017. Kontrakten gjelder manuell inntasting av bilskilt, en jobb som gjøres i Kina.

Kona overtok - men det var greit

Advokatfirmaet Kluge kan ikke se at Ferde opptro kritikkverdig ved å la Bratseth beholde millionoppdraget helt frem til sommeren 2018. Heller ikke var det kritikkverdig da Bratseths firma, «Bratseth e-Commerce» ved en virksomhetsoverdragelse overførte kontrakten med Ferde til Bratseths kone, «Unitel Bratseth», konkluderer Kluge.

Begrunnelsen er at Ferde kort tid etter sa opp avtalen, og lyste kontrakten ut på anbud. Bratseths kone vant konkurransen:

«Under enhver omstendighet ble avtalen sagt opp kort tid etter endringen av kontraktspart. Vi kan derfor ikke se at det er grunnlag for å hevde at endringen av kontraktspart fra Bratseth e-Commerce til Unitel Bratseth utgjør en ulovlig direkteanskaffelse eller et brudd på habilitetsreglene», skriver Kluge.

Advokatfirmaet påpeker at Bratseths kone hele veien har stått sentral i driften av foretaket. NRK har tidligere omtalt at hun er kinesiskfødt.

«Etter det opplyste har det vært Bratseths ektefelle som i realiteten har hatt ansvaret for driften av virksomheten», står det i granskingsrapporten.

Kluge kan ikke se at Juvik var inhabil til å konkludere i spørsmålet om overdragelsen av kontrakten var i orden:

«Denne beslutningen ble tatt av administrerende direktør i Ferde i samråd med juridisk direktør, og Jonny Bratseth hadde ingen innvirkning å denne beslutningen», skriver Kluge.

Ferde er ett av fem offentlige bomselskap i Norge, med ansvar for bompengeinnkreving fra bilister for flere milliarder kroner i året.

Bomsjef Juvik avviser sammenblanding

NRK avdekket nylig at både bomsjef Trond Juvik og Jonny Bratseth jobbet sammen med det private selskapet BTS Norways Kongo-prosjekt. De hadde begge eierinteresser i selskapet.

Etter at Juvik og Bratseth ble ansatt i det offentlig eide selskapet Ferde har begge vært involvert i driften av Kongo-prosjektet. Juvik har en rekke ganger sittet i kontortiden til Ferde og jobbet med skatteinnkrevingen i Kongo.

Juvik representerte ved en anledning også selskapet som arbeidsgiver, samtidig som han var bomsjef i Bergen. Onsdag morgen stilte han til intervju med NRK om saken.

– Har Ferde tatt noen kostnader som burde ligget i BTS Norway?

– Det er gjort en forhandling da eierne gjorde det endelige oppgjøret seg imellom, utover det har jeg ikke noen kommentarer, det ble håndtert av kjøper og selger, svarte Juvik.

Les også: Bompengesjefens skattejakt i Kongo

Ferde

Ferde-direktør Trond Juvik har blant annet hatt eierinteresser i et privat selskap Ferde har kjøpt tjenester av, samtidig som han satt som bomsjef for Ferde.

Foto: Grafikk: Joakim Digernes-Nordström

Vedgår Kongo-jobb i kontortiden

Før pressekonferansen kommenterte også Juvik sin rolle i det private skatteinnkrevingsprosjektet i Kongo.

Var det riktig å ha en sentral rolle i noen måneder i Kongo-prosjektet mens du var fylkeskommunenes bomsjef?

– Jeg hjalp til med å avslutte, ulønnet arbeid der jeg prøvde å ta vare på de ansatte i Kongo som var utsatt for trusler. Det handlet om å få info om kontraktspartner og hvordan vi skulle forholde oss til en helt uoversiktlig situasjon.

– Du sier ulønnet arbeid, dette skjedde på din fritid?

– Ja. Men jeg svarte jo på mail i arbeidstiden, og jeg hadde også to-tre møter også innenfor det som kalles normal arbeidstid. Selv om jeg jobber mange hundre timer i året uten å få lønn for det.

– Du var logget inn 38 ganger i skattesystemet, hvor mye skjedde i arbeidstiden?

– En god del av dem, men en innlogging tar 30 sekunder.

– Var det klokt av deg å være så involvert i Kongo mens du var fylkeskommunenes bomsjef?

– Det var ikke et valg jeg hadde, det var et valg jeg måtte ta for å ta ansvar. Jeg hadde ansatte i Kongo som var under press, og vi måtte avslutte. Jeg tror alle forstår at man kan ikke løpe fra sitt ansvar. Selv om det var en situasjon der jeg hadde mer enn nok av andre oppgaver å ta meg til.

Flere granskinger

Ferde er for tiden gjenstand for to granskinger etter at NRK tidligere i høst satte søkelyset på flere forhold ved selskapet.

Kontrollutvalgene i fylkeskommunene har også bestilt en gransking fra rådgivningsselskapet Deloitte. Den legges frem senere i år.

Granskingen som ble lagt frem i dag var bestilt av styret i Ferde, og utarbeidet av advokatfirmaet Kluge. Rapporten undersøker mulige bindinger Ferde-ansatte har hatt til andre selskap.

– Det viktigste er at vi får en grundig orientering om denne rapporten, og det er forventet at alt blir lagt frem, sier fylkesordfører i Hordaland, Anne Gine Hestetun (Ap) til NRK før møtet onsdag morgen.

Anne Gine Hestetun (Ap), fylkesordfører i Hordaland.

Ferde-direktør Trond Juvik og styreleder Pauls Magne Nilsen har tidligere svart at de mener virksomheten har skjedd innenfor Ferdes retningslinjer om biarbeid.

Holdt rapporten tilbake

Ifølge offentlighetsloven blir alle dokumenter omfattet av innsynsretten i det øyeblikket organet mottar det.

Men da NRK onsdag morgen spurte kommunikasjonsdirektør i Ferde, Marit Husa, om innsyn i granskingsrapporten, svarte hun at bomselskapet ikke hadde fått dokumentet.

Kort tid etter kom det frem at bomsjef Trond Juvik hadde fått rapporten på e-post og lest den.

Da vi spurte om Juvik kunne videresende rapporten til NRK, svarte han slik:

– Dere får den av styret om en halv time.

Husa har ikke svart på spørsmålet om hvorfor hun sa til NRK at Ferde ikke hadde mottatt rapporten, når det motsatte var tilfellet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger