Hopp til innhold

Overkjører regjeringen – her er den nye krisepakken

Opposisjonen har blitt enige om 23 punkter i en ny krisepakke for samfunnet etter koronakrisen.

Støhre, Vedum, lysbakken

Jonas Gahr Støre (A), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Audun Lysbakken (SV)

Foto: ntb

Flertallet i Stortinget vil videreføre forsterket permitteringsordning og den forhøyede dagpengesatsen fram til 1. oktober, og ikke til 1. juli slik regjeringen ønsker.

Opposisjonen er også enige om å forlenge kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter fram til 1. juli.

Inntektssikringen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges til 1. oktober.

Studentene får 1 milliard kroner i ekstra stipend.

Solberg og regjeringen har varslet at en ny krisepakke vil være på plass 29. januar. Dette mente opposisjonen var for sent.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har hatt flere møter i løpet av helgen og mandag, for å komme fram til felles forslag om endringer i forhold til regjeringens krisepakker. Mandag kveld la de fram en liste med punkter som de skal legge fram i debatten i Stortinget tirsdag.

Folk tilbake i jobb

– Vi er enige nå om noen punkter som vil forbedre situasjonen for arbeidsfolk og bedriftene. Det har vist seg at det er behov for å forsterke og forbedre de ordningene som har vært for å få en rettferdig profil. sier Terje Aasland (A).

Aasland sier at det nå må være fokus på å få folk tilbake i jobb.

– Det er viktig nå at bedrifter i størst mulig grad klarer å holde folk i arbeid, sier Aasland.

Kari Elisabeth Kaski (SV) sier det er veldig viktig med lønnskompensasjon for å få hjulene i gang igjen.

– Regjeringen må komme tilbake med et forslag til ordning til de arbeidsgiverne som tar folk tilbake på jobb.

Luftfarten

Nå vedtar et flertall av Senterpartiet, Frp og Arbeiderpartiet at vi skal ha en kompensasjonsordning for luftfarten. Og så er det da regjeringen som må komme med et forslaget i slutten av måneden, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Han fortsetter

– Det betyr at regjeringen må gå fra ord til handling, for det er viktig for Norge som er så langstrakt at vi har selskaper som Widerøe, SAS og Norwegian. De har ikke hatt noen kompensasjonsordning til nå.

Her er alle punktene opposisjonen er enige om:

1. «Stortinget ber regjeringen utvide permitteringsperioden til 01.10.2021»

2. «Stortinget ber regjeringen forlenge forhøyet sats på dagpenger, 80 % av dagpengegrunnlag opp til 3G, til 01.10.2021»

3. «Stortinget ber regjeringen vurdere å utsette arbeidsgiverperiode 2 til 1. juli 2021»

4. «Stortinget ber regjeringen oppheve ventetid på tre dager for å motta dagpenger til 01.10.2021»

5. «Stortinget ber regjeringen forlenge maksimal periode for mottak av dagpenger til 01.10.2021, også for de tilfeller som gikk ut over maksimal periode fra 1. november til datoen endringen er implementert»

6. «Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere til 01.10.21 med sammenligningsgrunnlag 2019»

7. «Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for lærlinger (også for nye tilfeller) fram til 01.10.2021»

8. «Stortinget ber regjeringen forlenge midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende til 01.07.2021»

10. «Stortinget ber regjeringen videreføre veilederen om avhending av bolig eller andre eiendeler for å få innvilget sosialhjelp til 01.10.2021»

11.«Stortinget ber regjeringen raskest mulig opprette en krisestøtteordning for studenter som har opplevd inntektstap grunnet koronapandemien i vårsemesteret 2021. Ordningen skal være mer tilgjengelig og ha en høyere stipendandel enn ordningen våren 2020 og ta utgangspunkt fra en ramme hvor stipendene utgjør 1 mrd. kroner»

12. «Stortinget ber regjeringen sørge for at delvis permitterte drosjesjåfører må på meldekort kunne registrere den tid man faktisk har hatt kjøring, ikke all ventetid mellom oppdrag»

13.«Stortinget ber regjeringen styrke mulighetene for at bedriftsintern opplæring kan bli et reelt alternativ til permitteringer, også for store industribedrifter».

14. «Stortinget ber regjeringen i tiltakspakken som er varslet i januar fremme forslag om en pakke på minimum 1 mrd. med forsterkede arbeidsretta tiltaksplasser for arbeidsledige og permitterte, økte ressurser til oppfølging og veiledning av permitterte og arbeidsledige, samt styrking av midlene til bedriftsintern opplæring og partsstyrte kompetansetilbud»

15. «Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet, senest i løpet av februar, fremme forslag om en ny modell for lønnsstøtte slik at folk kan holdes i jobb fremfor å være permittert»

16. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forlenge den generelle kompensasjonsordningen fram til 1. juli 2021 med kompensasjonsgrad på 85%»

17. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkludere myndighetspålagt vedlikehold og tilsyn i kompensasjonsordningen for faste utgifter»

18. «Stortinget ber regjeringen foreslå tilpasninger i støtteordningene som bidrar til at bedrifter med egne ansatte/som eier egne driftsmidler likebehandles med bedrifter som leier personell/leaser utstyr»

19. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å videreføre og styrke ordningen med å tilføre midler til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet slik som ble gjort i nysalderingen av statsbudsjett 2020. Denne ordningen skal særlig komme bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller nedstengninger til gode»

20. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å styrke omstillingsordningen som går via Innovasjon Norge til reiseliv, eventbransjen, serveringsbransjen og andre bransjer som rammes hardt av smitteverntiltakene, innenfor en ramme på 1 mrd.»

21. «Stortinget ber regjeringen sikre at støtteordningen for publikumsåpne arrangement videreføres fram til 1. juli 2021, og at grensen for størrelse på arrangement reduseres og tilpasses smittevernbegrensning»

22. «Stortinget ber regjeringen opprette en søknadsbasert tilskuddsordning (ventilordning) for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen»

23. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å utsette krav om innbetaling av mva., arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt til 1. juli 2021».

I tillegg er Ap, Sp og Frp, som sammen kan danne flertall på Stortinget, enige om følgende forslag:

24. «Stortinget ber regjeringen opprette en kompensasjonsordning for flyselskaper med norsk driftstillatelse som har drevet over tid i Norge. Formålet med ordningen skal være å sikre det norske rutetilbudet, trygge norske arbeidsplasser i luftfarten, og det skal stilles krav som sikrer at støtten ikke går til selskapenes kreditorer og aksjonærer. Støtten skal bidra til å sikre faste og direkte ansettelser med norske lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten».

AKTUELT NÅ