Ny rapport: Innvandring har ført til økte klasseforskjeller i Norge

Etter å ha kartlagt 1,1 millioner mennesker født i Norge, er ikke forskerne i tvil om at innvandring fra lavinntektsland har ført til mindre arbeid for nordmenn fra lavere sosiale lag.

Renholdsarbeider

Fattige nordmenn og ufaglærte innvandrere konkurrerer om de samme jobbene, dermed blir det flere om beinet i jobber med lav inntekt.

Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

– Våre funn viser at den økte innvandringen har ført til at nordmenn med fattigere bakgrunn har vanskeligere for å få seg jobb, sier forskerne ved Frisch-senteret i rapporten «Immigrasjon og sosial mobilitet» omtalt av Aftenposten.

Fattige nordmenn og ufaglærte innvandrere konkurrerer om de samme jobbene, dermed blir det flere om beinet i jobber med lav inntekt.

Ifølge rapporten, som er bestilt av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), har den historisk høye innvandringen til Norge svekket jobbmulighetene for norskfødte som vokste opp i fattige familier, sammenlignet med dem som kommer fra rike familier.

Fra 1992 til 2016 økte innvandrernes andel i den voksne befolkningen i Norge fra 5 til 18 prosent.

Og innvandrere fra lavinntektsland som kom i arbeid, begynte i stor grad å jobbe i yrker som tidligere var dominert av norskfødte fra lavere sosiale lag.

For norskfødte fra de 20 prosent fattigste hjemmene falt sysselsettingen med over 3,2 prosentpoeng i aldersgruppen 33 til 36 år, sammenlignet med middelklassen.

Forskjellen mellom fattige og rike i Norge øker

Innvandringen fra lavinntektsland har økt forskjellene i sysselsetting mellom de med lavere inntekt og dem fra middelklassen. Det er også blitt større forskjeller i inntekt.

– Vi ser at innvandringen forklarer hvorfor nordmenn som er vokst opp i fattige familier, har sakket akterut inntektsmessig i forhold til andre grupper, sier Knut Røed ved Frisch-senteret.

Dataene viser at forskjellene i inntekt mellom de fattigste og middelklassen har økt med over 30 prosent de tjue siste årene.

– Vår analyse tyder på at om lag 75 prosent av dette fallet i inntekt kan forklares av innvandring, sier forsker Røed til Aftenposten.

Innvandring har altså redusert sosial mobilitet og ført til økte klasseforskjeller.

Selv om studien ikke undersøker hvordan folks holdninger og valg påvirkes av innvandring, indikerer forskningen at den historisk store tilstrømningen av innvandrere fra lav- til høyinntektsland har lagt grunnlaget for et mer polarisert politisk miljø i vertslandene.

SISTE NYTT

Siste meldinger