Hopp til innhold

Mattilsynet mener syk og selvdød laks var på vei til forbrukerne

Livløs laks fløt i vannet og ble slaktet for å selges som mat, ifølge Mattilsynet. Tilsynet svarte med å stanse slaktingen ved Lerøy Seafoods oppdrettsanlegg på Reitholmen.

Død fisk i sjøoverflaten på Lerøy-anlegg på Hitra

DØD LAKS: Livløs fisk ble pumpet inn fra 35 meters dybde fra Lerøy-merder ved Reitholmen på øya Hitra. Mattilsynet mener denne døde fisken skulle bli mat til forbrukere.

Foto: Mattilsynet

– Det var massedød da vi kom. For oss fremsto det ut som de pumpet ombord fisk som allerede var død og slaktet den, sier seksjonssjef Lennart Floyd Berge i Mattilsynet til NRK.

Det handler om forholdene for oppdrettslaksen på et av anleggene til fiskerigiganten Lerøy Seafood. Berge understreker at fisk som havner på middagstallerkener skal være i live før den slaktes.

– En totalvurdering gjorde at vi nedla forbud mot fortsatt slakting og omsetning av fisken til humant konsum, sier han.

– Vi ser alvorlig på avvikene og de funnene som ble gjort under Mattilsynets tilsyn hos vår tjenesteleverandør Seivik, sier daglig leder Harald Larssen i Lerøy Midt.

Funnet kom da Mattilsynet i september innleder en aksjon mot oppdrettsbransjen. Mattilsynet drar på tokt langs norskekysten for å undersøke forholdene som oppdrettsfisken lever under.

Livløs og selvdød fisk var ifølge Mattilsynet på vei til å bli bløgget og slaktet for videre bearbeiding til matprodukter. Videoen er fra Mattilsynet.

Mattilsynets funn langs Trøndelagskysten er ikke oppløftende. NRK kan fortelle at syk og selvdød laks fra en av verdens største lakseoppdrettere var i ferd med å gå til slakt for å bli menneskemat, ifølge Mattilsynet.

Ikke-varslet aksjon

På ettermiddagen torsdag 21. september er et fartøy fra Kystvakten på vei nordover langs kysten utenfor Trøndelag. Det er 13,8 grader i luften, det har sluttet å regne og vinden står på fra sørvest. Ombord i Kystvaktskipet befinner tre inspektører fra Mattilsynet seg.

Inspektørene er i gang med å gjennomføre uanmeldte tilsyn av slakteskip som brukes av oppdretterne. Inspektørene har i løpet av toktet funnet avvik og regelbrudd på alle skip som drev med nødslakting ved oppdrettsanlegg.

Seivik-fartøy, en bløggebåt.

BLØGGEBÅT: Brukes til bløgging av fisk etter avlusinger. Det var dette fartøyet som var i gang med å ta opp død fisk fra Lerøy-anlegget. Fartøyet kan ta 35 tonn fisk.

Foto: Seivik AS

Rett etter klokken 17 denne torsdagen kjører fartøyet mot den vakre øya Hitra hvor et av verdens største fiskerikonsern Lerøy Seafood har flere oppdrettsanlegg. Solen bryter gjennom skylaget, og skyene på himmelen er rosa. For inspektørene er dette dagens siste tilsyn.

Og her på Reitholmen på Hitra oppdager Mattilsynets folk at ting ikke er som det skal.

Ved oppdrettsanlegget ligger slaktefartøyet Seivik. Gjennom en slange suger de opp laks fra bunnen av oppdrettsanlegget. Vanligvis skal fisken deretter slaktes ombord før den blir fraktet inn til Lerøyfabrikken på land. Der blir den bearbeidet før den sendes ut på markedet, til dagligvarebutikker, spisesteder og hoteller i Norge og i 80 land.

Men denne laksen kommer aldri så langt.

Gjennomsiktig laks på Lerøy-anlegg
Foto: Mattilsynet

Umiddelbare forbud

For fisken i merden spreller ikke slik levende fisk skal. Laksen er ikke slik den skal være. Fiskene er døde eller døende.

Mattilsynet innfører umiddelbart slakteforbud. Forbudet trer i kraft der og da denne ettermiddagen mens inspektørene er ombord på slaktefartøyet Seivik.

I rapporten fra Mattilsynet som NRK har fått tilgang til står det:

«Når vi ankom ble det observert høy dødelighet i merden. Dere pumpet inn fisk fra bunnen av merden som fremsto som livløs og uten gjelleaktivitet, og som var ment for videre behandling til humant konsum.»

Livløs og selvdød fisk skulle bli bearbeidet og selges som om det var fersk fisk til forbrukere. Planen var at denne fisken skulle havne på middagstallerkener, mener Mattilsynet.

Laks ferdig til butikk

MAT TIL FOLK: Mattilsynet mente den selvdøde laksen på Lerøy-anlegget skulle selges i butikker

Foto: Lerøy

Men både Lerøy og underleverandøren tilbakeviser dette.

– Fisken skal være levende, vi har ikke noe indikasjon på at fisk som ble levert eller sortert ombord var selvdau. Men vi hadde avvik i forhold til vanlig prosedyre når det gjelder hvordan man skal håndtere det, sier daglig leder Arne Bakke.

Bakke er sammen med sine brødre eiere av Br. Bakke som eier fartøyet Seivik.

Da Mattilsynet kommer på kontroll hadde selskapet i hele ni dager drevet nødslakting av fisk på Lerøys anlegg, fremkommer det av Mattilsynets rapport. Fisk i tre merder var syke og ble derfor nødslaktet. Fiskene i disse merdene har sykdommer som PD, CMS og gjelleirritasjon.

To av merdene var allerede tømt da inspektørene ankom anlegget.

Les også Varsler rekordgebyr til norsk oppdrettsgigant

Denne laksen har store sår på kroppen, og ble funnet da Mattilsynet hadde uanmeldt kontroll av oppdrettsanlegg på Trøndelagskysten for noen uker siden.

Mengden med laks Seivik skulle nødslakte var stor.

Det stilles tydelige krav til både dyrevelferd, slakting og forurensing i oppdrettsnæringen. Syk fisk kan bli mat for mennesker, men ikke fisk som allerede er død av sykdom eller skade, ifølge lovverket.

Lennart Floyd Berge - Mattilsynet

STOPPET: Seksjonssjef Lennart Floyd Berge i Mattilsynet stoppet slakting av fisk på et Lerøy-anlegg

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

«Umiddelbar fare for fiskevelferd»

I rapporten fra Lerøy-anlegget fremgår det videre:

«Det er klare brudd på regelverket. Årsaken til forbudet er blant annet at dere tok ombord fisk som er selvdød. Det er ikke lov å omsette slik fisk til humant konsum.»

Mattilsynet innfører også forbud om å selge fisken videre i matvarekjeden.

De strenge sanksjonene innføres fordi Mattilsynet fant en rekke brudd på næringsmiddellovgivningen. Dessuten mener tilsynet at det foregikk brudd på matloven samt brudd akvakulturdyrregelverket og på forskrifter om slakteri og tilvirkningsanlegg.

Det ble funnet grove brudd på regelverket for trygg mat og forhold som ikke er i tråd med kravene til god fiskevelferd, fremkommer det.

I rapporten står det videre:

«Det var umiddelbar fare for fiskevelferd og for mattrygghet.»

Lerøy-anlegg

Avvikene og lovbruddene som Mattilsynet fant omhandler laks fra fiskerigiganten Lerøy Seafood Group. Men det er underleverandøren Seivik som er adressat for forbudene om slakting og videresalg.

– De på fartøyet sa at de var der på oppdrag fra Lerøy og at det var dit fisken skulle leveres. Vi oppfattet at intensjonen var at fisken skulle leveres som konsumfisk. Fisk som allerede er død er ikke lovlig som mat til mennesker, sier seksjonssjef Lennart Floyd Berge.

Ledelsen i Lerøy avviser at fisken skulle bli konsummat. De sier at de etter aksjonen er i gang med å undersøke årsakene til hendelsen på merdene til selskapet.

– Vi har på bakgrunn av dette iverksatt en prosess hvor vi har som mål å avdekke årsaksforhold og på bakgrunn av dette iverksette tiltak for å sikre at praksisen med bruk av denne typen fartøy er iht. de krav som stilles til denne typen operasjoner. Fartøyet vil ikke tas i bruk før dette er gjennomført, sier daglig leder Harald Larssen i Lerøy Midt.

Daglig leder og eier av Seivik. Arne Bakke

SLAKTER FISK: Daglig leder Arne Bakke i Seivik. Han eier firmaet med sine tre brødre. Firmaet har spesialisert seg på slakting av fisk og jobber for Lerøy Seafood.

Foto: Br. Bakke/Seivik

Daglig leder Arne Bakke i Seivik fremhever også at selskapet skal få bedre rutiner.

Vi går gjennom prosedyrer og metoder og tilstreber å forbedre disse, sier Bakke.

Mattilsynet har stengt Seivik, og selskapet må gi Mattilsynet informasjon om hva som videre er skjedd med den døde fisken og hvilke tiltak som er innført før restriksjonene blir opphevet.

Mattrygghet

Lerøy-lederen understreker at mattrygghet har høyeste prioritet i konsernet og avviser at de ikke har god nok kontroll på fisken som skal selges som mat til folk.

– Vi har kontrollbarrierer på vårt slakteri som sikrer at fisk som ikke er egnet til humant konsum sorteres ut før videre prosessering, fremhever han.

konsernsjef Lerøy Seafood, Henning Beltestad

STORE OVERSKUDD: Lerøy Seafood har milliardoverskudd på salg av blant annet oppdrettslaks. Her er toppsjef Henning Beltestad på presentasjon av selskapets resultater i 2022.

Foto: NTB

Men selskapets svarere ikke på spørsmål om hvordan de eventuelt klarer å avdekke om laksen de får fra slakteskip som Seivik er håndtert etter regelverket.

Konsernet omtaler seg selv slik i årsrapporten for 2021:

«Konsernets verdier åpen, ærlig, ansvarlig og skapende skal ligge til grunn for alle våre aktiviteter. Disse danner grunnlaget for å nå vårt mål om å skape verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat.»

To uker etter at det ble innført forbud mot slakting og salg av laksen fra dette Lerøy-anlegget, kalte Mattilsynet inn aktørene i sjømatnæringen til et møte.

Tema var hendelsen på flere slakteskip, deriblant funnene de hadde gjort på Seivik og Lerøys anlegg. Videoer av de døde fiskene ble vist frem for aktørene.

Mattilsynet vil prioritere å rydde opp i ulovligheter i oppdrettsnæringen.

– Næringen har ansvar for å ta opp fisk og slaktebehandle fisk på en god og trygg måte. Det vi har avdekket på våre inspeksjoner nå er at næringen har lagt seg til en måte å hente fisk fra merder på som ikke er i samsvar med regelverket og godkjenninger. De henter ut fisk fra et større dyp og der et det et annet miljø og hvor det er død fisk og man få innsig til levende fisk, sier Lennart Floyd Berge

Les også Tar i bruk harpun og hundre­lapper for å få tak i rømt fiskeart som er uønsket i norsk natur

Fiske etter regnbueørret i Oselvo

AKTUELT NÅ