Hopp til innhold

Kraftig kritikk av Aust politidistrikt i ny rapport

Aust politidistrikt får kraftig kritikk av Statsadvokaten i ein tilsynsrapport. Juristane som jobbar med seksuallovbrot og vald mot born har i snitt 95 saker liggjande på vent. Av 150 valdtektssaker er ingen behandla innan fristen.

VIDEO: Kritikk av Aust politidistrikt i ny tilsynsrapport.

I rapporten blir det peika på at fleire saker blir liggjande utan å bli etterforska. Talet på saker som ikkje blir ferdig behandla aukar, og dei blir liggjande i systemet. Det betyr at folk må vente på ei avgjerd, det byggjer seg opp ei kø av saker, som etterforskarar og påtalejuristar må ta igjen. Det kan føre til at dømde får redusert straff fordi det har gått for lang tid.

Eit anna problem det blir peikt på er frustrasjon blant tilsette. Erfarne politijuristar søkjer seg bort, og dei blir ofte erstatta av juristar utan erfaring frå påtalemakta. Eller at stillingar blir ståande ledige over tid.

Førstestatsadvokat Olav Helge Tue.

Olav Helge Tue er førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembete.

Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Vi auser båten medan vi ror, seier ein tilsett i rapporten.

– Reforma er årsaka

– Vi meiner at politireforma er ein del av årsaka til desse problema. Mykje politikraft har gått bort til å jobbe med sjølve reforma, både direkte og indirekte. Men vi meiner likevel at reforma var naudsynt. Når dette har gått seg til, så får vi eit betre politi, seier førstestatsadvokat Olav Helge Tue i Oslo statsadvokatembete.

– Vi deler ikkje alle betraktningane og konklusjonane frå statsadvokaten om årsakene til restansar i straffesaksarbeidet. Det blir gjort mykje bra arbeid. Det har vore ein auke på 400 prosent i saker med overgrep mot born og unge, samstundes som politidistriktet jobbar mykje betre med arbeidslivskriminalitet, seier politidirektør Odd Reidar Humlegård til NRK.

Han har tillit til at Aust politidistrikt kjem til å klare seg bra gjennom denne prosessen. Han vil likevel ikkje seie at rapporten frå Statsadvokaten er feil.

Odd Reidar Humlegård, politidirektør.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård er ikkje samd i alt som står i rapporten.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Det er berre delar av biletet som kjem fram i rapporten. Vi meiner det blir gjort mykje bra politi- og påtalearbeid i Aust, som i resten av landet. At det er restansar, og at det er område som ikkje går like raskt som tidlegare, det ser vi, men vi må også sjå på det som blir gjort langt betre enn tidlegare, seier Humlegård.

NRK møtte Humlegård på leiarmøtet for politimeistrane og særorgana, som vart halde i Oslo i dag.

– Visste det var ille

Tillitsvalt for politijuristane i Øst politidistrikt, Johan Strand Moldestad, kjenner seg godt igjen i det som kjem fram i rapporten.

Johan Strand Moldestad, tillitsvalt for politijuristane.

Johan Strand Moldestad, tillitsvalt for politijuristane, kjenner seg godt igjen i rapporten.

Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Eg visste at det var ille, men det overraska meg at det var så alvorleg. Her må det skje endringar, og det må skje fort, seier han til NRK.

Moldestad fortel om frustrerte kollegaer, og at mange av dei fortel om helseplager og problem med søvn. Andre igjen kan reagere med sinne, fortel han.

– Seks av rundt 100 har sagt opp jobbane sine den månaden. Om dette skal halde fram blir det ikkje mange erfarne politijuristar igjen. Og det er grunn til å stille spørsmål om politireforma har ført til auka byråkrati, seier Moldestad.

Fleire alvorlege saker

Politimester Steven Hasseldal.

Steven Hasseldal er politimeister i Aust politidistrikt.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Steven Hasseldal er politimeister i Aust politidistrikt. Han seier at rapporten peikar på ein del utfordringar, som dei er godt kjende med. Han meiner at politireforma er årsaka til ein del av problema dei slit med, men han viser også til den kraftige auken i talet på alvorlege saker.

Han er uroa over at for mange saker blir liggjande.

– Vi jobbar med ein heilskapleg plan der vi skal sørgje for god nok bemanning. Vi er opptekne av å få ned talet på juristar som søkjer seg til andre jobbar utanfor politiet. Oppklaringsprosenten er høgare enn tidlegare, men tida vi brukar på kvar sak skal ned, seier politimeisteren.

Hasseldal vedgår at politireforma har teke ein del ressursar, men han er overtydd om at dei skal greie å snu skuta.

Oslo-politiet hasteansetter etter voldsepisoder

Vil ha distriktsopprør mot regjeringa

AKTUELT NÅ