Hopp til innhold

– De ansatte frykter for både egen og innsattes sikkerhet

Fra nyttår må to innsatte dele celle flere steder for å avvikle soningskøen. Det kan bli mer vold, trusler og overgrep i norske fengsler i 2014, frykter Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund.

Fra nyttår må to innsatte dele celle flere steder for å avvikle soningskøen. Det kan bli mer vold, trusler og overgrep i norske fengsler i 2014, frykter Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund.

SE VIDEO: Denne cella i Ringerike fengsel er i utganspunktet bygd for en fange, men med den nye ordningen skal den deles av to innsatte. Siri Sørlie sier at det skal komme en køyeseng over senga i denne cella. Hun er bekymret for at dublering kan sette sikkerheten til de ansatte og innsatte i fare.

Regjeringen vil skaffe femti ekstra plasser ved å dele celler på denne måten ved sju forskjellige fengsler. Dette innebærer at to innsatte skal dele et rom som normalt er beregnet for én person.

Dublering skal fortrinnsvis anvendes overfor innsatte med kortere dommer, fremgår det i et rundskriv fra Kriminalomsorgsdirektoratet

Ansatte frykter for sin egen og de innsattes sikkerhet

NRK har vært innenfor murene på Ringerike fengsel og snakket med både ansatte og innsatte om den midlertidige ordningen med dublering av celler.

– Dette rommet er seks kvadratmeter. Det skal settes en køyeseng over denne sengen og her skal to personer bo 24 timer i døgnet, sier Siri Sørlie, leder for Ringerike fengsels- og friomsorgsforbund.

Denne cella er i utganspunktet bygd for en fange, men med den nye ordningen skal den deles av to innsatte fra nyttår. Hun sier at de ansatte frykter for både sin egen og de innsattes sikkerhet, spesielt når fangene låses inn om natten.

– Vi vet ikke hva som kan skje her. Vi er redd for at det kan være overgrep av forskjellig karakter, trusler, vold og ting som vi ikke klarer å fange opp, sier Sørlie til NRK.

Innsatt ved Ringerike fengsel

Jeg vil aldri i livet dele celle med en annen person. Det kommer til å oppstå slåsskamper og det er sånn vi kommer til å løse det, sier en innsatt ved Ringerike fengsel, som vil være anonym.

Foto: NRK

Skal forkorte soningskøen

Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan Erik Sandlie, forteller at bakgrunnen for beslutningen skyldes mangel på fengselsplasser.

– Det er mangel på fengselsplasser i Norge og det fører til at varetektsinnsatte sitter lenger i politiarresten enn tidsfristene som gjelder. Derfor innfører vi en midlertidig ordning med dublering, sier Sandlie til NRK.

Før to fanger plasseres sammen skal det foretas en risikovurdering i hvert enkelt tilfelle. Direktoratet tror mange vil dele celle frivillig, men hvis det ikke går kan de bruke tvang i en måned.

– Jeg vil aldri i livet dele celle med en annen

Bak murene i Ringerike fengsel møter vi en av de innsatte. Han fikk vite om ordningen med dublering for kort tid siden og tror at den vil skape problemer.

– Kunne du tenkt deg å bo sammen med en annen innsatt?

– Aldri i livet. De innsatte som jeg har snakket med, sier at det vil oppstå slåsskamp dersom det kommer en person til i cella. Det er sånn vi kommer til å løse det. Det skal bli interessant å se hvordan de skal forholde seg til dette problemet, sier mannen.

Celle i Ringerike fengsel

Den nye ordningen innebærer at to innsatte skal dele et rom som normalt er beregnet for én person. Denne cella i Ringerike fengsel er i utgangspunktet bygd for en fange. Regjeringen har bestemt at fra i morgen skal den deles av to.

Foto: NRK

– Det sikkerhetsmessige skal være ivaretatt

Siri Sørlie er bekymret for at løsningen vil gå på liv og helse løs og stiller følgende spørsmål:

– Hvem skal stå til ansvar hvis noe galt skjer? Er det ansatte som var på jobb den kvelden eller er det høyere opp i systemet?

Sandlie svarer med at det er en forutsetning at det sikkerhetsmessige skal være ivaretatt for en innføring.

– Hvis man ikke kan ivarete sikkerheten i cella, så kan man ikke plassere de to personene sammen, sier han.

Ansatte og ledere i fengslene mener det raskt må bygges flere lukkede fengsler og at bemanningen bak murene må økes for å hindre farlige situasjoner.

Krav til soningsforhold

Kriminalomsorgsdirektoratet stiller følgende krav for at to innsatte kan plasseres sammen i en celle:

 • Det må foretas en nøye vurdering av hvorvidt aktuelle celler har en slik standard og utforming at de egner seg for dublering.
 • Celleinventar må tilpasses på en slik måte at begge de som plasseres sammen, har tilfredsstillende boforhold, med tilstrekkelig lagringsplass for personlige eiendeler.
 • Det må også tas hensyn til innsattes og tjenestemennenes sikkerhet.
 • Celler som ikke har toalett, skal ikke brukes til dublering, med mindre det er tilstrekkelig bemanning til å foreta utlåsing om natten på kort varsel.
 • Toaletter må være tilstrekkelig isolert til å sikre privatlivet til innsatte. De innsatte som dublerer, skal prioriteres med hensyn til aktivitetstilbud.
På disse fenglsene skal det spares 50 plasser

Regjeringen har besluttet å øke kapasiteten med 50 plasser gjennom deling av celler ved Bergen, Halden, Hustad, Kongsvinger, Ravneberget, Ringerike og Åna fengsel som et midlertidig tiltak.

Foto: NRK

Vurdering av innsatte

Ved utvelgelsen av hvilke innsatte som skal plasseres sammen, må fengselet foreta en nøye vurdering. Blant annet skal det tas hensyn til følgende momenter:

 • Det må foretas en risikovurdering i hvert enkelt tilfelle. I denne vurderingen må det ses hen til innsattes dom, herunder hvilken type lovbrudd vedkommende er domfelt/siktet for. Videre må det ses hen til innsattes strafferettshistorikk, psykiske tilstand, adferd under soning, og eventuell rusproblematikk.
 • Det må unngås at innsatte som er dømt/siktet i samme sak, blir plassert sammen. For øvrig må det foretas en nøye vurdering av om innsatte som tilhører samme kriminelle miljø, kan plasseres sammen.
 • Innsattes helsetilstand må vurderes nøye. Det må ses hen til de opplysninger som foreligger om vedkommendes psykiske og fysiske helse.
 • Det må tas hensyn til hvorvidt innsatte røyker. Ikke-røykere skal ikke plasseres på samme celle som innsatte som røyker.
 • Det må tas hensyn til språklige og kulturelle forhold ved utvelgelsen av innsatte som skal plasseres på samme celle.
 • Mindreårige under 18 år skal ikke sitte i samme rom som voksne innsatte, med mindre det foreligger særlige grunner til at det er en god løsning for den mindreårige.
 • Det bør som hovedregel unngås at en innsatt som tar utdanning og er avhengig av selvstudier på cellen, blir plassert sammen med en innsatt som ikke har dette behovet.

AKTUELT NÅ