Hopp til innhold

Dette får du ikke vite i skattelistene

Skattelistene fra pandemiåret 2020 forteller en del, men langt fra alt, om økonomien til Kari og Ola nordmann. Det skattelistene ikke forteller, kan du lese mer om her.

Skattelister 2020

Det er langt færre som søker i skattelistene nå enn tidligere, da man kunne søke anonymt.

Onsdag klokka 07.00 legger Skatteetaten ut årets skattelister for inntektsåret 2020. Der kan i prinsippet alle som ønsker det søke på hvem som helst.

Men interessen for å søke i skattelistene er mindre nå enn tidligere, fordi man må logge seg inn. Man får dermed også vite hvem som har søkt på egne opplysninger.

Mens det i 2013 ble gjort nesten 17 millioner søk i skattelistene, er tilsvarende tall nå rundt 1,7 millioner. Av 556.000 innlogginger, sjekket om lag halvparten seg selv.

– Flere med restskatt

– 2020 var et uvanlig år for veldig mange, og flere enn vanlig hadde endringer i sine inntektsforhold. Det vi vet er at det er flere som har fått restskatt enn i tidligere år, sier skattedirektør Nina Funnemark Schanke.

Lånerenter som stupte etter at sentralbanken satte styringsrenta til null i løpet av fjoråret, kan være en del av forklaringen.

Lavere lånerenter betyr lavere fradrag i inntekt.

Nina Schanke Funnemark

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Tallene som fremkommer i skattelistene er det siste skatteoppgjøret for den enkelte, etter alle endringer, sier Funnemark.

Mange med store deler av sin formue i aksjer, kan i skattelistene som legges frem i dag fremstå med lavere formue enn i fjor, selv om ingenting egentlig nødvendigvis har endret seg.

Årsaken til det kan du lese mer om lenger ned.

Slik leser du tallene for inntekt

Inntekten som fremkommer i skattelistene, er det som på skattespråket kalles for alminnelig inntekt.

Det vil si lønnsinntekt og alle andre skattepliktige inntekter – minus alle fradrag i inntekt.

På grunn av fradragene som «alle» får, er lønnsinntekten og andre inntekter ofte vesentlig høyere enn det som fremkommer i skattelistene.

For eksempel har alle lønnsmottakere og pensjonister krav på minstefradrag. For 2020 reduserer det inntekten i skattelistene med litt over 100.000 kroner.

Alle som har boliglån, og betaler renter, får også lavere inntekt. Et boliglån på 3 millioner kroner vil med en vanlig rente bety 60.000 kroner i lavere inntekt. Grunnen er at betalte renter gir rett til fradrag.

I tillegg kan man få fradrag for tap ved salg av aksjer eller skattepliktig salg av bolig. Det kan i noen tilfeller nulle ut hele inntekten og dermed mesteparten av skatteregningen.

Hvis slike fradrag er større enn inntekten, kan man «spare» fradraget til neste skatteår.

Hvis man har null i inntekt i skattelistene, betyr det ikke nødvendigvis at man ikke har hatt inntekter. Det kan bety at fradragene er større, for eksempel på grunn av fradragsberettigede tap.

Andre fradrag som kan redusere inntekten er for eksempel pendlerfradrag og betalt fagforeningskontingent. Hos Skatteetaten finnes en lang liste over mulige fradrag som kan redusere inntekt eller formue.

Pandemien har gjennom inntektsåret 2020 påvirket inntektene til mange nordmenn. Mange har mistet store deler av inntekten sin. Samtidig har trolig mange fått lavere inntektsfradrag, på grunn av fallende utlånsrenter i bankene – og dermed lavere rentefradrag.

Formue er verdier, ikke penger

– Det er ikke store endringer i reglene som påvirker skattelistene for 2020. Formue og inntekt måles omtrent som før, sier Rolf Lothe, som er fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen

Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen, sier at de som eier mye aksjer vil kunne framstå med en lavere formue i årets skattelister.

Foto: Beate Riiser / NRK

En endring som kan vises i tallene for formue, er rabatten på såkalt arbeidende kapital, som ble økt fra inntektsåret 2019 til 2020.

– De som eier mye aksjer vil kunne fremstå med en lavere formue i skattelistene, selv om formuen er den samme som før, sier Lothe.

Mange kan ha betydelige verdier uten at det vises i skattelistene – noe som kan illustreres ved at mange som eier dyre boliger likevel ikke står oppført med formue i skattelisten.

Boligen verdsettes til en fjerdedel av antatt markedsverdi når skatteetaten skal beregne formuen. Eventuell gjeld trekkes fra.

Derfor kan man eie et tilnærmet nedbetalt hus og hytte, uten at det vises i skattelistene.

Men, dette forutsetter at man samtidig har noe gjeld.

La oss si at et ektepar eier et hus til 6 millioner kroner og en hytte til 2 millioner kroner:

 • Skattereglene verdsetter primærboligen til 25 prosent av antatt markedsverdi. Derfor vil boligen regnes som 1,5 millioner i selvangivelsen.
 • Når det gjelder hytter, verdsettes typisk nyere hytter høyere enn gamle. La oss si at hytta også verdsettes til 25 prosent. Det vil i så fall vil innebære at den i formuesberegningen verdsettes til 0,5 millioner kroner.
 • Huset og hytta har til sammen en formuesverdi på 2 millioner kroner (1,5+0,5)
 • Dersom ekteparet har en minst en fjerdedel av virkelig boligverdi i gjeld, nulles formuen ut fordi gjelden vekter langt mer i regnestykket.
  Ferrari Dino 1969

  Mange eiendeler finnes det ingen markedsverdi på, fordi verdien avhenger av samlerinteresse. F eks gamle veteranbiler, kunst eller frimerker. De kan ha en lav verdi i skattemeldingen, men en høy verdi for en kjøper som er villig til å betale mye for den.

  Foto: Andrew Burton / Afp

Vær klar over at formue er ikke det samme som penger. Det vesentligste av en formue kan være verdeiene i en bedrift. Den kan bestå av lite omsettelige eiendeler, som maskiner, varelagre og tekniske installasjoner.

Kan vise både for lav og for høy formue

I praksis vil ofte formuesverdiene som fremkommer i skattelistene for mange av landets rikeste kunne være forskjellig fra de virkelige verdiene.

Tallene som fremkommer i skattelisten vil ofte være lavere enn det som er reelt – men det kan også være motsatt.

Kanskje særlig gjennom koronapandemien – der mange bedrifter har mistet inntektsgrunnlaget sitt og flere risikerer konkurs. Derfor kan det være tilfeller der personer står oppført i skattelistene med betydelige verdier som i realiteten ikke er der lenger.

Tallene som nå står i skattelistene nærmer seg å være ett år gamle.

Enkelte eiendeler kan også ha en lav verdi i selvangivelsen sammenlignet med det eiendelen i realiteten er verdt.

For mange eiendeler eksisterer nemlig ikke reelle markedspriser. Det gjelder for eksempel kunst, som vurderes lavt formuesmessig.

 • Forskjellene vil sannsynligvis være størst i de tilfellene der den underliggende formuen er plassert i aksjeselskaper som ikke er notert på en børs.
 • Årsaken er at det ikke finnes noen «markedspris» for unoterte aksjer – utgangspunktet blir de skattemessige formuesverdiene på eiendelene i bedriften.

Det finnes ingen fasit for hvor stor formue en privatperson har. Bladet Kapital har de siste 30 år laget en liste over landets 400 rikeste personer, der de regner seg frem til anslåtte verdier.

For ikke-børsnoterte aksjeselskaper regner de for eksempel på fremtidige inntektsstrømmer basert på hva selskapet tjener i dag, og hva det ventes å tjene fremover.

Sammenligninger av Kapitals beregnede verdier for landets rikeste og det som fremkommer i skattelistene vil ofte avvike mye.

Internasjonalt lager Forbes Magazine en tilsvarende liste. De virkelige verdiene kan være langt høyere enn det skattelistene viser.

Kunst, kostbart innbo, og investering i fritidseiendommer kan være måter å «gjemme bort» formuen på – fordi de skattemessig vurderes lavt sammenlignet med for eksempel bankinnskudd, som vurderes til 100 prosent.

Til sammenligning vurderes aksjer til 65 prosent for inntektsåret 2020. Formuesverdien dersom man eier flere boliger teller 90 prosent av markedsverdiene.

Hva skjuler seg bak begrepet «skatt» i skattelistene?

Dette er samlet utlignet skatt for inntektsåret 2020.

Det er summen av all skatt som er betalt i løpet av fjoråret. All bruttoskatt, skatt på alminnelig inntekt, formuesskatt og all annen skatt.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger